1 TIMOTHY
Warefa'aia
Timothy, hia hemea manufau narafawe'ia. Inana Jew ma amana Greece. Hia tafii Paul ma ana paniaa panina. Feni, fei rawarawa ne'iaa Paul a'ana.
Fei ne'iana fi warewareaa odumanu manumanu. Hepalo ifi aweinia a'a ei sifisifi feroia laloo fei losuu. Fei feroia na fihafuinaa naranaraa ei Jew ma ei abaa Jew, fei ba feni ano wagieni namina hafelo ma fei tela'ana i nomai wagii hefaa mau apa'a ale'ei ba ei rama'a nei farapa a'a fei lalaia ma hefi'a mau du'ua.
Hepalodiai ba fei mau losuia ma batanai fataleaa fei losuu ma maumau ei famamoaa fei losuu mawe ei paniaa pani.
Rafirafii guapaloei, Paul na warefawe'i a'a Timothy ba batanai i oanaa rawani'a nafii Jesus Christ wagii fei bigi'a, fei na udenaa panina a'a ei gupuu ei narafawe'ia.
1
Yau Paul, hemea apostle Christ Jesus wagii fei wareaa mei Haidaa, mei fatela'anaa o'ou ma a'a fei wareaa Christ Jesus, mei hia na fani o'onaia unuu o'ou.
 
I dinaa a'a Timothy mena pa'aa na'uu wagii fei narafawe'ia:
 
Fei rawani'a, faloloa'ia ma gutafarawania noramiaa ro'ou a'a mei Haidaa, mei Ama mawe Christ Jesus, mei Fasuu o'ou.
Ei Warefa'aia Uaa ei Sifisifi Feroia
Ana ale'ei fei i'igifawe'iau a'amu ei u'a dinaa Macedonia ba onei guta yei Ephesus ba onei warefawe'i a'a hefi'a rama'a ba ronei'aa feroidinaa ei sifisifi feroia ma ronei'aa neneraa fei mau u'uga abaa fa'ua ma ei manumanu ba batanai ei maumau ei upuu ro'ou. E'ei manumanu e'ei na fa'asi'anaa fihareia; a'a ba na fa'asi'anaa fei bigi'aa mei Haidaa, fei i nomai uaa fei narafawe'ia. Fei pelee naranaraa fei warea fei, fei hagua, fei i nomai a'a fei mau fafa'araia fininaa fei naranara ba lomi ona tata ma fei narafawe'ia, fei ina fa'uai. Hefi'a, rona talaifarapa a'a fei ma momo'ainaa a'a ei warea lomi hanuna. Rona nunumai ba ro'ou feroiaa fei law ma'uaa lomi rona apa'aa tamanu rona wareia ma tamanu ronapa'aa warefawe'i wagina.
Ona aida ba fei law na rawani nabaa nemea na apa'ia ba batanai fei bigi'ana. Ana ona aida ba fei law, abaa manumanuu ei wanewanea ma'uaa ei barafea ma ei fadugea, ei lomi rona apa'aa mei Haidaa, ei hafelo'a, ei lomi rona fafa'arai ma ei lomi losuu ro'ou, ei rona fo'afama'eaa ei ama ma inaa ro'ou, ei rona fo'afama'e, 10 ei fiharoharoipa'aia, ei narafafeloa, ei rona alo ma pono humuwa, ei sifisifi ma ei ro sifi'aa ei fadududua ma a'a tamanudiai lomi na neneraa tamanu na wanewane wagii ei feroiaa mei Haidaa, 11 ei na neneraa fei haweraa fei rawani'a wareaa mei Haidaa, mei na pa'i hawegiana, fei na fifaninaa paniu.
Fei Rawani'aa mei Fasu a'a Paul
12 Una ware ‘ta’ a'a Christ Jesus, mei Fasuu o'ou, mei na fani faufau a'au uaa na nara ba una oafagugu ma ina rafeinau a'a fei bigi'ana. 13 Fa'ua ba mina, una warefafeloaa mei Haidaa ma yau hemea haperara ma hemea panii ba'ananarai, ma'uaa, ina faloloa'inau uaa lomi una aida ba na bigi'aa tamanu ma ana lomi na we'i fei naranarau. 14 Fei rawani'aa mei Fasuu o'ou ina ipinaa pafou fininaa fei we'iaa naranara ma fei hagua, guapaloeni, manumanuu Christ Jesus.
15 Sifeni hepalo rawani'a warea ba oneipa'aa nenegia: Christ Jesus na nomai yeni malagufu ba i fatela'anaa ei hafelo'a ma napa'aa ratanaa yau hai'ou. 16 Ma'uaa sifei fei pa'afina ba ina faloloa'inau, uaa ba i a'au, yau mei pa'aa rama'a hafelo, Christ Jesus i fama'aa fei ofasisiana lomi i pedutoo ale'ei fama'ama'aa ei ba ro'aa narafawe'i a'ana ma tonaa fei harenua lomi i pedutoo. 17 Si'ei a'a mei Hapara, mei i oalao, mei lomi ba i ma'e, mei lomi ona fanunupa'ia, mei ana unaia Haidaa, i ude i a'ana fei honua ma fei hawera ranimai ranimai. Amen.
18 Mena na'uu Timothy, u'ei fanio eni feroia, eni na fibo'ii a'a ei diware'auga, ei i u'ugio ma fei neneramu e'ei, o'aa fo'a wagii fei rawani'a fo'aa 19 ma panarofaa fei narafawe'ia fininaa fei naranara, fei lomi na marapu. Hefi'a, rona fadugeaa e'ei manumanu e'ei ma fei narafawe'iaa ro'ou ale'ei hepalo wa na tafe. 20 Dupuaa ro'ou, Hymenaeus ma Alexander. Una fifaninaa lagua i panii Satan ba lagunei to feroia wagina ba lagunei'aa warefafeloaa mei Haidaa.