2 THESSALONIANS
Warefa'aia
Fei warewarea wagii fei hadiwe'iaa Christ na fapoapoainaa watauda laloo fei losuu i Thessalonica. Si'ei Paul na ne'inaa fei faguapaloaa ne'iana a'a ro'ou uaa rona nara ba na nodimai fei arewaa noramiaa mei Fasu.
Ina fawanewaneaa ro'ou a'a fei naranara fei ma warefanaa ro'ou ba neido'o nomai ei hafelo'a manumanu wagii fei famamoaa mei Pa'aa Hafelo'a, mei ba i fadugeaa Christ.
Ina warefawe'i ba wagii ei hafelo'a ma fi'ia, ei igoa nei ufawe'i wagii fei narafawe'iaa ro'ou. Ronei ofasisia'ualao bigi'aa ei rawani'a bigi'a.
1
Paul, Silas* 1:1 Warea Greek Silvanus, ana fei hara Silas ma Timothy,
 
Hai'ouna ne'inaa a'a fei losuu yei Thessalonica, fei losuu a'a mei Haidaa, mei Amaa o'ou mawe mei Fasu Jesus Christ.
 
Fei rawani'a ma gutafarawania i ude a'a hamu'ou, noramiana a'a mei Haidaa, mei Ama mawe mei Fasu Jesus Christ.
Warea ‘ta’ ma Lafulafua
Ranimai hai'ouneipa'aa ware ‘ta’ a'a mei Haidaa uaa hamu'ou ena lofu ma na rawani ale'ei uaa fei we'iaa naranaraa hamu'ou, fimina gipe apoi'ualao ma fei fihaguiaa hememea hamu'ou ana fi gipelao. Si'ei, i dupuaa ei losuu mei Haidaa, hai'ouna mamagugu u'ugaa fei apitaia ma we'iaa naranaraa hamu'ou wagii minaa ei haperararaia ma manimania, ei hamo'ei tonia e'eni.
Minaa e'ei na fama'aia ba fei dududuaa mei Haidaa na wanewane ma si'ei uni'unina ba na rawani ba hamopowe guta a'a fei haparaiaa mei Haidaa, fei hamo'ei to fi'ia wagina. Mei Haidaa, hia na wanewane: Iwe fagianainaa ei rona fafeloaa hamu'ou ma fani hawenia a'a hamu'ou ena na pa'i awataa ma a'a hai'ou anaa. Ipowe nomai ei ena na fa'arewamai pafea mei Fasu Jesus fininaa fei nalenaleaa hafi fipuinaa ei alo'alona, ei rona faufau. Iwe fanima'aiaa ei lomi rona apa'aa mei Haidaa ma guaineneraa fei rawani'a wareaa mei Fasuu o'ou Jesus. Ropowe tonaa fei lagi lomi i pedutoo ma lomi ro'awe u inamoaa mei Fasu ma fei haparaiana, fei na faufau. 10 Ma i ale'ei wagii fei arewaa na nomai ba i to hawerana i a'a ei rama'a gufuna, ei rona apunai ma ba i famalefaiaa ei narafawe'ia. Ma hamu'ou a'a ro'ou uaa hamona narafawe'i a'a tamanu hai'ouna u'ufanaa hamu'ou.
11 Hefei na ude naranaraa hai'ou ei hai'ouna'aida lafulafunaa hamu'ou ba mei Haidaniaa o'ou nei nara ba fei rafeiana hamu'ou na pa'i hanuna ma ba wagii fei faufauna, i fagipeaa minaa ei rawani'a bigi'aa hamu'ou ma minaa ei rawani'a maumau hamu'ou, ei na fa'asi'anaa ei narafawe'iaa hamu'ou. 12 Hai'ou'ei lafulafu ale'ei ba fei haraa mei Fasuu o'ou Jesus nei to hawerana i a'a hamu'ou ma hamu'ou i a'ana ale'ei fei rawani'aa mei Haidaniaa o'ou mawe mei Fasu Jesus Christ. 1:12 O, mei Haidaa, mei Fasu Jesus Christ

*1:1: 1:1 Warea Greek Silvanus, ana fei hara Silas

1:12: 1:12 O, mei Haidaa, mei Fasu Jesus Christ