2 TIMOTHY
Warefa'aia
Feni, faguapaloaa ne'iaa Paul a'a Timothy, mei rafirafina a'a fei bigi'a ma paniaa panina, fi aweinia ba inei wewea u'ugaa Jesus Christ, nei urofaa fei fa'ua feroiaa fei rawani'a warea ma fei rawarawa fi'ugaia, fei hesuwi fei Bu'u Apuna ma nei bigi'aa fei bigi'ana feroia ma u'ugaa fei rawani'a warea a'a hepapalo gufu.
Paul ana na aweinia ba inei'aa wadu'ai a'a ei poapoa fihareia, ei i fafeloaa ei rona guainia, ma'uaa nei neneraa ei mau gutanana—fei narafawe'iana, apitaiana, haguana, ofasisiana ma fei fi'iana wagii fei haperaraia.
1
A'a fei nunumiaa mei Haidaa, yau Paul, hemea apostle Christ Jesus, fei na fibo'ii a'a fei fa'unaia ba na pa'i harenua a'a Christ Jesus.
 
Feni, i dinaa a'amu, Timothy, mena rawani'a na'uu.
 
I dinaa a'amu fei rawani'a, fei faloloa'ia ma fei gutafarawania, noramiaa ro'ou a'a mei Haidaa, mei hia Ama mawe Christ Jesus, mei Fasuu o'ou.
Fei Warea ba Onei Oafagugu
Una ware ‘ta’ a'a mei Haidaa, mei yau ma ei upuu mina fi bigi a'ana fininaa fei naranara ba lomi tatau. Poi ma arewaa una'aida nonominio laloo ei lafulafuau. Una nonominaa ei pasiaa ranuu pudamu ma una nunumai ba a ma'a yoi ba fei ni'eni'eau neimina pepesu. Una nonominaa fei pa'aa we'iaa naranaramu, fei nado'o oa a'a mei upumu Lois ma mei inamu Eunice, fei una nara ba ana fi oa a'amu. Uaa fei, a fanonominio ba onei faweguweguaa fei fanaa mei Haidaa, fei ona tonia wagii fei augau paniu pafomu. Uaa mei Haidaa lomi na fanaa o'ou fei spiritii mamafaa, ma'uaa fei spiritii faufau, hagua ma fei wagi'ia.
Si'ei, apuna mamafa u'ugaa mei Fasuu o'ou, o yau, meni na bobo'ai uaa hia. Ma'uaa, a'a fei fi'ia wagii fei rawani'a warea, agunei ufipui a'a fei faufau mei Haidaa, mei na fatela'anaa o'ou ma rafei'aunaa o'ou a'a fei gutana na fafa'arai—a'a ba wagii ei bigi'aa o'ou, ma'uaa wagii fei nunumiana ma rawani'ana. I a'a Christ Jesus, ina fanaa o'ou fei rawani'a ei atawe nomai fei rawarawa arewaa, 10 ma'uaa inawe arewa a'a fei noramiaa mei Fatela'anaa o'ou, Christ Jesus, mei na fapedugaa fei ma'ea ma wagii fei rawani'a warea na fa'arewaia ba na tonamii fei harenua ma fei hudi unu lomi i ma'etoo. 11 Ma a'a fei rawani'a warea ina rafeinau ba yau talaitonaa warea, apostle ma feroia. 12 Sifei fei pa'afina ba una tonaa feni fi'ia, feni ifimina fa'awatainau e'eni. Ma'uaa lomi una mamafa uaa una apa'aa mei una narafawe'i a'ana ma napa'aa aida ba hia, na hawia ba i oma'aa ei una faninaa panina a'a fena arewaa i nomai.
13 Tamanu ona guainia a'au onei tonia ale'ei hepalo fama'ama'aa fei feroia na wanewane fininaa fei narafawe'ia ma fei hagua a'a Christ Jesus. 14 Oma'afarawaninaa fei rawani'a fa'uaia, fei na udenaa panimu; oma'aia a'a fei hadumaa fei Spiriti Apuna, fei fi oa i laloo iaa o'ou.
15 Ona aida minaa ei rama'a yei a'a fei baua gufu Asia, rona farapadi'ininau ma Phygelus mawe Hermogenes anaa.
16 Na rawani ba mei Fasu na faloloa'inaa ei rama'aa humuu Onesiphorus, uaa ina'aida farawaninaa naranaramu ma lomi ina mamafa ba yau na bobo'ai. 17 Agia, ei i guta yei Rome, inamina lalabaginau nopa'aloo fei ba inawe pa'au. 18 Na rawani ba mei Fasu i fani faloloa'ia a'ana a'a fena arewaa i nomai! Ona aidafarawani ba yei Ephesus, ina hadumau a'a watauda tala.