ACTS
Warefa'aia
Feni bu'u fi fahono'aa ei bu'u wagii ei bigi'aa fei Spiriti Apuna a'a ei rawarawa otalai neneraa Jesus ma fei batafa taleaa fei rawani'a wareana yei Jerusalem, Judea, Samaria ma tadiwe'aiaa feni ano.
Fei pa'aa baua warea laloo feni bu'u fi wareaa fei bigi'aa fei Spiriti Apuna, fei na falorogio fininaa faufau pafoo ei narafawe'ia yei Jerusalem laloo fei arewaa Pentecost ma hadufawe'iaa ei losuu ma ei bauaniaa ro'ou.
1
Jesus na Dinaa Pafea
Mena Theophilus, a'a fei do'o ne'iau bu'u una ne'inaa minaa ei bigi'aa Jesus ma ei feroiana nopa'aloo fei ba ina warenaa a'a ei apostle, ei rafeiana wagii fei Spiriti Apuna ma nawe duginaa hia pafea mei Haidaa. Nenee fei fi'iana, ina fa'arewa a'a eni rama'a eni ma na fama'aa ro'ou ba hia napa'aa mama'a. Ina fa'arewa a'a ro'ou laloo gunaroa pa'ania arewaa ma u'ufanaa ro'ou fei haparaiaa mei Haidaa. Hefarani, ei fi hananafipui a'a ro'ou, na warefawe'i a'a ro'ou ba: “Apuna di'ininaa Jerusalem, ma'uaa oma'aa fei fana, fei fa'unaiaa mei Amau, fei diwareana a'a hamu'ou. Uaa, John na pudugufinaa hamu'ou ranu,* 1:5 O, laloo ranu ma'uaa, ale'ena figa ua arewaa, hamowe pudugufai a'a fei Spiriti Apuna.”
Mei Haidaa na Duginaa Jesus Pafea
(Matthew 28:16-20; Mark 16:14-18; Luke 24:36-49; John 20:19-23)
Hee, ropowe figupui, rona i'iginia, “Mena Fasu, a'a feni au e'eni ba o fa'asi'adinaa fei haparaia a'a ei Israel?”
Ina warenaa a'a ro'ou: “Abaa manumanuu hamu'ou ba hamu'ou aida ena au o ena arewaa, ena nadii augia a'a fei foraforana, mei Ama. Ma'uaa, hamowe to faufau ena na pasi pafoo hamu'ou fei Spiriti Apuna ma u'ugaa tamanu hamona fanunuia a'au yeni Jerusalem ma laloo minaa ei Judea ma Samaria ma minaa ei gufu a'a feni ano.”
I waredigaa feni, mei Haidaa na duginaa hia pafea i pudaa ro'ou ma hepalo papalei na tapu'aa pudaa ro'ou.
10 Ifi aunulao pafea, ro'eimina araiaa nenena ma ana ei ua, helagui wawane, susuu lagua po'iaa, laguna u papaa ro'ou. 11 Laguna ware, “Ena Galilee, tani hamu'ou ufalarai yeni ma aranaa pafea? Ana mena Jesus mena, mena na duginaa hia pafea mei Haidaa, iwe hadiwe'imai ana ale'ei hamo'aa fanunuia fi dinaa pafea.”
Rona Rafeinaa Matthias ba i Tonaa Gutanaa Judas
12 Si'ei, rona hadiwe'inaa Jerusalem noramiaa ro'ou a'a fei maugeni, fei rona roroinia Maugeni Olive. Fei rauana a'a Jerusalem ale'ei ona talai laloo heai Sabbath. 1:12 Ale'ena 0.75 mile (ale'ena 1,100 metres) 13 Ro'aa sufudaimai, rona tafanenaa pafea ma wadu'ainaa fei humu rona guta wagina. Ei ro'ou yei, Peter, John, James, Andrew; Philip ma Thomas, Bartholomew ma Matthew; James mei na'uu Alphaeus ma Simon mei Zealot (mei na haguaa gufuna) mawe Judas, mei na'uu James. 14 Rona'aida lafulafufipui a'a ei pifine ma Mary, mei inaa Jesus mawe ei lofuna.
15 A'a ei arewaa ei, Peter na ufalarai dupuaa ei narafawe'ia 1:15 Warea Greek ba ei lofu (hefaa gupuu rama'a puduu ro'ou, hefa pu'u ma enu pa'ania) 16 ma ware, “Ena lofuu, fei Bu'u Apuna neipa'aa fa'uai, fei ba mina mina na umuinaa David fei Spiriti Apuna ba batanai Judas, mei famamoaa ei rona panarofaa Jesus— 17 hia hemea maroaa o'ou ma ana na bigi a'a feni bigi'aa mei Haidaa.”
18 (A'a fei pono'aa fei hafelo'ana, na pono'aa hefaa ano ma na pasifaro, fei hudi ununa na ba'atawara ma ei pepeana na lele'aa. 19 Minaa ei yei Jerusalem, rona guainaa fei, si'ei a'a fei wareagufuu ro'ou, rona roroinaa fei ano fei, Akeldama, hanuna ba fei Anoo Raraa.)
20 Peter na ware, “Hamatee, na ne'idii laloo fei Bu'uu Lauga,
“ ‘Fei humuna neimina namonamoa;
nemeadiai nei'aa guta wagina.’
ma,
“ ‘Ma fei bigi'ana ba hia hemea famamoa, nemea nei tonia.’
21 Si'ei, na rawani ba onei rafeinaa hemea na tatalaifipui a'a o'ou ranimai ei fido'o oafipui a'a o'ou Jesus, 22 hemea a'a o'ou wagii fei pudugufaiaa John, nopa'aloo fei au na duginaa Jesus pafea mei Haidaa. Uaa mei, inei rarafiaa o'ou u'ugaa fei asi'anana.”
23 Si'ei, rona uniaa helagui: Joseph, mei rona roroinia Barsabbas (ana harana Justus) mawe Matthias. 24 Ma rona lafulafu ba: “Mena Fasu, fa'arewaia a'a hai'ou ba hini lagua ona rafeidigia 25 ba nei tonaa feni bigi'aa apostle, fei na rawaia Judas ba i retonaa fei arena.” 26 Si'ei, fei mau fifigaiaa ro'ou na uniaa Matthias ba nei rarafiaa e'ei hefua ma hemea apostle.

*1:5: 1:5 O, laloo ranu

1:12: 1:12 Ale'ena 0.75 mile (ale'ena 1,100 metres)

1:15: 1:15 Warea Greek ba ei lofu