EPHESIANS
Warefa'aia
Feni ne'iaa Paul a'a ei Ephesus fi warewareaa fei do'o naraa mei Haidaa, fei ba i figupuinaa minaa ei famamarana i haroo pafea ma yeni malagufu ma Christ hia tabaa ro'ou.
Ei rawarawa lamii feni bu'u ina fama'aia ba i a'a Christ, mei Haidaa, mei Ama na fihupi'inaa ei rafeiana gufuna, futoaa ei hafelo'aa ro'ou ma alaraa ro'ou panii fei hafelo'a.
Odumanu warehanunuia na fama'aia ba a'a Christ na pa'i fihupu'ia a'a ei rama'aa gufuu mei Haidaa. Ei losuu ale'ei pa'afii fei unu ma Christ fei taba, o ei finefinee hepalo humu, o ale'ei mei pifine haroo lalaia ma Christ hia harona. Minaa ei na fa'arewaiaa fei haguaa Christ, fei ma'eana uaa ei hafelo'a, fei rawani'ana ma fei fafa'araiana.
1
Yau, Paul, hemea apostle Christ Jesus a'a fei nunumiaa mei Haidaa.
 
U'a aloawii feni ne'iau a'a hamu'ou ena apunaiaa mei Haidaa yena Ephesus,* 1:1 Hefi'a ne'ia mina lomi na pa'i yena Ephesus. hamu'ou ena hamona oafagugu 1:1 O, hamona narafawe'i a'a Christ Jesus:
 
Fei rawani'a ma gutafarawania i dinawii a'a hamu'ou noranamai a'a minaa lagua, mei Haidaa, mei hia Amaa o'ou mawe mei Fasu Jesus Christ.
A'a Christ O'aa Pa'i ei Hawegiaa fei Spiriti
Fei udugia i dinaa a'a mei Haidaa, mei hia Amaa Jesus Christ mei Fasuu o'ou. Ma mei Haidaa na haweginaa o'ou inamoaa fei haroo pafea a'a minaa ei hawegiaa fei spiriti, ei i nofipuimai a'a Christ. Uaa ei itawe famamaraa feni malagufu, ina rafeinaa o'ou i a'ana ba onei fafa'arai ma ba lomi hepalo tataa o'ou i pudana. A'a fei hagua, 1:4 O, pudana a'a fei hagua. 5 Hia, inadii inadii bigi'ia ba i taweaa o'ou ale'ei na'una uaa Jesus Christ ba inei wanewaneinaa fei ni'eni'eana ma fei nunumiana— Onei uduginaa mei Haidaa uaa fei rawani'a fana, fei ina fani'uaiaa o'ou a'a Mei hia na haguia. Ma mei na'una na ponohadiwe'inaa o'ou a'a fei namona ba i futoaa ei hafelo'a uaa na bauanai fei rawani'aa mei Haidaa, fei namina hawainaa o'ou fininaa minaa ei apa'a ma apa'ifarawania. Ma inawe§ 1:8,9 O, o'ou. Fininaa minaa ei apa'a ma apa'ifarawania 9 inawe fa'arewaia a'a o'ou fei nunumiana, fei nado'o opa'ai, fei i neneraa fei rawani'a naranarana, fei inado'o nunuminia ba i bigi'ia a'a Christ, 10 fei ba i bigi'ia ena inawe nomai fei pa'aa au—ba i pafea ma yeni malagufu i aufipuinaa minaa ei manumanu haroo hemea ua, mei Christ.
11 I a'ana, ana ina rafeinaa o'ou,* 1:11 O, ana ina fa'oanaa o'ou ale'ei na'u ba i tonaa manumanuu amana ba tamanu fei do'o pagipagiana nei neneraa fei naranaraa mei fi bigi'aa minaa ei manumanu a'a ei nunumiana, 12 si'ei ba hai'ou rawarawa pa'aa fei o'onaia unu a'a Christ, hai'ounei uduginia uaa fei hawerana. 13 Ma hamu'ou anaa, hamonamii oafipui a'a Christ ei hamo'aa guainaa fei fa'uai warea, fei rawani'a wareaa fei tela'anaa hamu'ou. Si'ei ba hamona narafawe'i, ina tama'ainaa hamu'ou a'a hepalo lala, fei Spiriti Apuna, fei inadii fa'unainia ba i aloiamai, 14 ale'ei hepalo uni'uni ba napa'aa fa'uai ba na pa'i ugaa pinee o'ou nopa'aloo fei au ponohadiwe'iaa ei maroaa mei Haidaa—ba u'udugii fei hawerana.
Ei Warea ‘ta’ ma Lafulafua
15 A'a ei manumanu ei ma ei u'ado'o guainaa fei narafawe'iaa hamu'ou a'a mei Fasu Jesus ma fei haguaa hamu'ou a'a minaa ei apunaiaa mei Haidaa, 16 lomi una fafaa ware ba ‘ta’ uaa hamu'ou ma una'o nonominaa hamu'ou a'a ei lafulafuau. 17 Una'aida i'igai ba mei Haidaniaa mei Fasuu o'ou Jesus Christ, mei Ama, mei na bauanai hawerana, ba nei fanaa hamu'ou fei Spiritii 1:17 O, hepalo spiriti apa'a, fei ba nei arewa ei manumanu a'a hamu'ou ba hamo'aa apa'ifarawaninia. 18 Ana una lafulafu ba nei arewa ei naranaraa hamu'ou ba hamo'aa aida ba batanai fei o'onaia unu wagii fei rafeiana hamu'ou, ei baua hawegiana a'a ei apunaia, 19 ma ba fei faufauna a'a o'ou ei ona narafawe'i, lomi tawi'ana. Fei faufau fei, ina ale'ei fei bigi'aa fei baua faufauna, 20 fei ina bigi'ia a'a Christ, ei i fa'asi'ania a'a fei ma'ea ma na fagutania ma'auna a'a fei gufu pafea, 21 namina pafeai laraa minaa ei hapara, forafora, faufaua, fasu ma minaa ei hara a'a feni au feni mawe fena au ataa nomai. 22 Ma mei Haidaa na augaa minaa ei manumanu haroo pinena ma na unia ba hia fasuu minaa ei manumanu wagii fei losuu, 23 ma fei losuu fei, fei ununa ma a'a minaa ei maumauna, ina fapepesunaa minaa ei manumanu tadiwe'aia.

*1:1: 1:1 Hefi'a ne'ia mina lomi na pa'i yena Ephesus.

1:1: 1:1 O, hamona narafawe'i

1:4: 1:4 O, pudana a'a fei hagua. 5 Hia, inadii

§1:9: 1:8,9 O, o'ou. Fininaa minaa ei apa'a ma apa'ifarawania 9 inawe

*1:11: 1:11 O, ana ina fa'oanaa o'ou ale'ei na'u ba i tonaa manumanuu amana

1:17: 1:17 O, hepalo spiriti