13
Ei Fapopo'ii ei Warefa'aia
Fihaguinaa hememea hamu'ou ale'ei filofui. Hamonei'aa madi'ininaa fei mau fagutanaa ei gufu raua, uaa a'a fei bigi'a ale'ei, hefi'a rama'a, lomi rona aida ba rona fagutanaa ei alo'alo. Naranaraiaa ei rona guta i humuu bobo'ai ale'ei ba ana hamu'ou bobo'aia mawe ei rona fafeloaa ro'ou hefi'a ana ale'ei ba hamona tonaa fi'iaa ro'ou.
Minaa ei rama'a nei fararabaiaa fei lalaia ma fei tawaa lalaia nei fafa'arai, uaa mei Haidaa i dududuaa mei fiharoharoipa'aia mawe minaa ei fitatafipa'aia. Hamonei'aa haguaa fei mugoo po'i ma hamonei oafawawanene ua a'a tamanu hamona pa'i, uaa mei Haidaa na ware:
“Fai lo'e a di'ininio;
fai lo'e a fapedu a'amu.”
Si'ei, o'aa warefa'agu ua ba,
“Mei Fasu, hia hadumau; lomi a mama'au.
Ro'aa fetanainau ei rama'a?”
Naraiaa ei bauaniaa hamu'ou, ei rona wareaa fei wareaa mei Haidaa a'a hamu'ou. Narama'aiaa fei mau gutanaa ro'ou ma neneraa ei narafawe'iaa ro'ou. Jesus Christ, ana mei na oa minoa, wagieni ma ranimai ranimai.
Apuna minaa atete a'a watauda ei mau feroia na u'ugai. Ina rawani ba i fawe'iaa laloo iaa o'ou fei rawani'aa mei Haidaa ma abaa ei du'ua hamamani, ei lomi i hadumaa ei rama'a rona hanaia. 10 Ona pa'i hepalo tawahafi na apunai ba ei rama'a rona bigi laloo fei humuu mei Haidaa poroporo mina, lomi ba rowe hanaiaa fei i ude wagina.
11 Mei pa'aa bauaniaa humuu mei Haidaa na'aida tabeaa ei namoo manulelele ale'ei ponoponoo ei hafelo'a ma wadu'ainaa Fawelei Pa'aa Apunaia, ma'uaa ei hudi unuu ro'ou, rona fagu'aia auguu fei gufu. 12 Ma ana ale'ei, Jesus na tonaa fi'ina auguu fei poaa fanefanee fei gufu ba i fafafa'arainaa ei rama'a a'a fei namona. 13 Si'ei, o'aa dinaa a'ana i auguu fei gufu fininaa fei mamafaa ina harenia. 14 Uaa yeni, lomi ona pa'i hefaa gufu i udelao, ma'uaa oifi lalabaginaa hefaa gufu fei ba iwe nomai.
15 Si'ei, a'a Jesus, onei'u fanaa fei fanaa o'ou a'a mei Haidaa, fei fana ba o uduginia—hapee haba'umuu o'ou, fei harana. 16 Ma apuna madi'inaa fei rawani'a maumau ma fifaniaa manumanu a'a ei rama'a, uaa a'a fei maumau fei, mei Haidaa na ni'eni'e.
17 Guainaa wareaa ei bauaniaa hamu'ou ma fafefenaa fei utonaa ro'ou fei forafora. Ro'ei oma'aa hamu'ou ma rowe tonaa dududuaa ro'ou wagina. Guainaa wareaa ro'ou ba fei bigi'a i fani'eni'eaa ro'ou ma abaa i fa'awatainaa ro'ou ma nabaa lomi, lomi i farawaninaa hamu'ou.
18 Lafulafunaa hai'ou. Hai'ounapa'aa apa'ia ba na rawani ua ei naranaraa hai'ou ma nunumiaa hai'ou ba minaa ei mau tatalaiaa hai'ou neimina rawani ua. 19 Sifeni, hepalo baua i'igaiau ba hamonei lafulafu ba unei'aa madii ma a hadiwe'imai a'a hamu'odu.
20 Nunumiau ba mei Haidaniaa fei gutafarawania, mei a'a fei namoo fei fi'ugaia lomi i pedutoo, mei na fa'asi'anaa mei Fasuu o'ou, Jesus, a'a fei ma'ea, mei Rawani'a Oma'ama'aa ei Sipsipi, inei 21 fani waduu panii hamu'ou minaa ei rawani'a manumanu ba hamonei bigi'aa ei nunumiana ma ba a'a Jesus Christ i biginaa o'ou tamanu i fani'eia. Ma onei uduginaa Christ ranimai ranimai. Amen.
22 Fa'ua ba lomi namina malaa feni ne'iau, ma'uaa ena lofuu, nunumiau ba hamonei guaito'uaiaa eni warea aweia una fanaa hamu'ou.
23 Nunumiau ba hamonei aida ba mei lofuu o'ou Timothy nawe ala. Nabaa i nobatafanamii a'au, haigu'aa fai norawaua wi ma'a hamu'ou.
24 Famafufuoinaa minaa ei bauaniaa hamu'ou mawe minaa ei apunaia. Ei na'uu Italy, rona aloawii ei famafufuoiaa ro'ou a'a hamu'ou.
25 Fei rawani'aa mei Haidaa i oa pafoo hamu'ou.