3
Famadumuinaa fei Rawerawe
Ena lofuu, lomi na rawani ba watauda hamu'ou feroia, uaa hamona aida ba o'ou eni feroia, o'aa tonaa fei dududua na awatadiai. Uaa minaa o'ou na alabe a'a watauda manumanu. Nabaa nemea lomi na upa'i hafelo'aa ei wareana, hia, lomi tatana ma na aweifarawaninaa minaa fei hudi ununa.
Ena ona fau wao poaa fei hosi sifei ba famomo'ii fei baua manulelele ba nei neneraa fei nunumiaa o'ou. Ale'ei ei baua wa, fa'ua ba ronamina bauanai ma ei baua lalarena na fataleaa ro'ou, ma'uaa rona rapinaa hepalo pusu'o pore ba nei neneraa fei nunumiaa mei rapi'a. Ana ale'ei, fei rawerawe, hepalo pusu'o manumanu a'a fei hudi unu, ma'uaa, namina rata fei mamaguguana. Narama'aia ba minaa fei podu, na hawiaa hepalo pusu'o hafi ba i gu'apedugia. Fei rawerawe, ana hepalo hafi ma ale'ei hepalo tao hafelo'a a'a minaa fei hudi unu ma namina fafeloaa mei rama'a ma minaa ei tatalaiana na faweguweguia. Ma fei hafi wagii fei rawerawe, noramiana i waduhero.
Watauda ei mau manulelele, manufidufidu, ata'ata ma hefi'a manumanu i lama, ei rama'a, rona fagupa'aa ro'ou ma'uaa, lomi nemea iwe famadumuipa'aa fei rawerawe. Fei rawerawe ale'ei hemea lomi i gutafagugutoo. Ina hafelo ma na rata fei siafana.
A'a fei rawerawe, ona uduginaa mei Fasu, mei Amaa o'ou. Ma ana a'a fei rawerawe, ona umuaa ei rama'a, ei rona mamaraimai a'a fei maumau mei Haidaa. 10 Laloo hepalo ua umu na asi'amai udugia ma umua. Ena lofuu, inei'aa ale'ei. 11 Haa—ana lagu'aa ladifipuimai fei ranu ma fei agi* 3:11 Warea Greek ba para'aa; v. 14 anaa a'a hepalo ua ranu agi'agi? 12 Ena lofuu, fei haihai figi i fuanaa fuaa olive, o hepalo pa'apa'aa grape i fuanaa fuaa figi? Ana lomi i ladimai ranu a'a hepalo wediwedii agi.
Guapaloei Mau Apa'a
13 Hini na pa'i apa'ana ma na ano'anoi dupuaa hamu'ou nei fama'aia a'a fei rawani'a tatalaiana ma ei bigi'ana wagii fei panimadumuiana, fei noramiana wagii fei apa'a. 14 Ma'uaa nabaa na nanamai pudaa hamu'ou ma nara'uaiaa ana hamu'ou, apuna fa'upe'upei wagina, o suabaduinaa fei fa'uaia. 15 Fei mau apa'a ale'ei, abaa noranarai pafea, uaa manumanuu malagufu, abaa manumanuu spiriti, uaa noramiana a'a mei hani'u. 16 Uaa, nabaa hamona pa'i fei nanamaia puda ma nara'uaiaa ana hamu'ou, ana i ude fei mau bibiyeia ma minaa ei mau hafelo'a bigi'a.
17 Ma'uaa fei apa'a noranarai pafea napa'aa fafa'arai, na fani gutafarawania, narapa'aa hefi'a, ei fafefefanaa, bauana faloloa'ia, rawani'a fua, lomi papa'aa unu ma napa'aa fa'uai. 18 Ei fawanewaneaa watola, ei rona faroaa ei mau rawani'a gutana, ropowe hufu'aa ei fuaa fei wanewanea.

*3:11: 3:11 Warea Greek ba para'aa; v. 14 anaa