4
Si'ei, ena lofuu, hamu'ou ena una haguaa hamu'ou ma naranaraiaa hamu'ou, hamona fani'eni'eau ma hamu'ou ale'ei pono'au. Ana ale'ei, hamonei ofafaufau a'a mei Fasu, ena pa'aa tafiu!
Fafiwanewanei
U'ei ware'ai'ai a'a Euodia ma Syntyche ba lagunei famamonaa hepalo ua naranara a'a mei Fasu. Hi'i, ma a i'iginio, mena pa'aa fa'ua tafiu,* 4:3 O, pa'aa fa'ua Syzygus mena ona hupi'ai a'a fei bigi'a, hadumaa laguei pifine laguei, laguna fasifipui a'au uaa fei rawani'a warea mawe Clement ma minaa ei rafirafiu wagii fei bigi'a, ei na pana haraa ro'ou laloo fei bu'uu harenua.
Ni'eni'e a'a mei Fasu ranimai. A waredinia: Ni'eni'e! Fei madumuaa hamu'odu, minaa ei, ronei fanunu'apa'ia. Mei Fasu na rafi'i. Apuna naranara watauda a'a hepalo manumanu, ma'uaa, wagii minaa ei manumanu, hamonei lafulafu ma i'igai fininaa warea ‘ta’ ma fanaa ei i'igaiaa hamu'ou a'a mei Haidaa. Ma fei gutafarawaniaa mei Haidaa, fei na pafeainaa minaa ei apa'aa o'ou, iwe wagi'inaa laloo iaa hamu'ou mawe ei naranaraa hamu'ou a'a Christ Jesus.
Fapopo'ii wareau, ena lofuu, tamanu na fa'uai, o na honua, o wanewane, o fafa'arai, o fananamai, o na fa'alarainaa puda—nabaa hepalo manumanu napa'aa wanewane, o na rawani ba o'aa uduginia, hamonei naranaraiaa ei manumanu ei. Tamanu una feroinaa hamu'ou wagina, o hamona tonia, o guainia a'au, o fanunuia a'au—bigi'ia. Ma mei Haidaniaa fei gutafarawania, iwe oafipui a'a hamu'ou.
Warea ‘ta’ a'a ei Fanaa Ro'ou
10 Naminapa'aa ni'eni'e a'a mei Fasu ba hamonawe falanaa huoo hamu'ou yau. Fa'ua ba hamona naranaraiau, ma'uaa lomi hamona pa'i tala ba hamo'aa hadumau. 11 Abaa eni a wareaa fei ba una nunuminaa hepalo manumanu, uaa tamanu na nomai a'au wagii tamanu tala, unei faho'o ua wagina. 12 Una aidadii fei mau gutana, fei ba una pa'i watauda manumanu o lo'e. Una tatalaidii a'a minaa ei tala ma na gutafarawani ua wagii ro'ou nabaa una magu, o lo'e, watauda manumanuu, o lo'e. 13 U'a bigi'aa minaa ei manumanu a'a mei na fani faufau a'au.
14 Ma'uaa ei maumau hamu'ou na rawani, uaa hamona fapapaiau a'a hefi'a awatau. 15 Hepalodiai, hamu'ou ena Philippi, hamona aida ba a'a ei rawarawa arewaa, ei hamo'ado'o tonaa fei rawani'a warea, ei a asi'aa Macedonia, lomi hepalo a'a ei losuu na alagifani manumanu a'au, ana uniaa hamu'ou; 16 uaa ei a guta yei Thessalonica, hamona'u alo'uamai manumanu a'au ei a gutafafelo. 17 A'a ba una nunuminaa hepalo fana, ma'uaa, una nunuminia ba wagii ei rawani'a bigi'aa hamu'ou, hamowe to rawani'a pono'a wagina. 18 Una topedugaa ei pono'au ma wataudadiai; ina hawidigau eni manumanu eni, uaa e'eni unawe todigaa ei fana, ei hamona fanamiaa Epaphroditus. Ei manumanu ei, ale'ei dufaa fana ma hepalo rawani'a fana na fani'eni'eaa mei Haidaa. 19 Ma mei Haidaniau, iwe fafanunu ma fanaa minaa ei nunumiaa hamu'ou, wagii ei watauda rawani'a manumanuna a'a Christ Jesus.
20 Fei hawera i ude a'a mei Haidaa, mei Amaa o'ou, ranimai, ranimai. Amen.
Ei A'apoo Warea
21 Famafufuoinaa minaa ei apunaiaa mei Haidaa, ei rona oa a'a Christ Jesus. Eni lofu a'au, rona aloaa ei famafufuoiaa ro'ou a'a hamu'ou. 22 Minaa ei apunaiaa mei Haidaa, rona aloaa ei famafuoiaa ro'ou a'a hamu'ou, minapa'aa a'a ei rama'a laloo fei humuu Caesar.
23 Fei rawani'aa mei Fasu Jesus Christ, i oafipui a'a ei spiritii hamu'ou. Amen. 4:23 Hefi'a ne'ia lomi na pa'i Amen.

*4:3: 4:3 O, pa'aa fa'ua Syzygus

4:23: 4:23 Hefi'a ne'ia lomi na pa'i Amen.