ROMANS
Warefa'aia
Fei ne'iaa Paul a'a ei Rome fi fa'arewaia batanai mei Haidaa anaia na fawanewaneaa ei rama'a uaa fei narafawe'ia.
Fei narafawe'ia a'a Christ i fawanewaneaa ei rama'a a'a mei Haidaa. Paul ana fi wareaa fei manufau harenua a'a Christ, fei pa'afii fei law mei Haidaa ma fei faufau fei Spiritina a'a mei narafawe'ia ale'ei ba na ala wagii fei faufau fei hafelo'a ma fei ma'ea. Ana ifi wareaa fei fadugeaa ei Jew Christ ma batanai fei mau tatalaiaa ei narafawe'ia.
1
Yau Paul, hemea nafii Christ Jesus, na rafeinau mei Fasu ba yau, apostle ma na au'u'ugainau ba nei bigi'aa fei rawani'a wareaa mei Haidaa— fei rawani'a warea, fei nado'o fa'unainia a'a ei mamama'a i laloo fei Bu'u Apuna— fei na u'ufanaa o'ou fei u'ugaa mei Na'una, mei na tonaa fei maumau rama'a noranamai a'a fei pai David ma wagii fei Spiriti,* 1:4 O, ma wagii fei spiritina fei na apunai, ina tonaa fei faufau mei Haidaa ba i fama'aia ba hia Na'uu mei Haidaa 1:4 O, apunai, ina rafei fininaa fei faufau ba hia Na'uu mei Haidaa wagii fei asi'anana a'a fei ma'ea, Jesus Christ, mei Fasuu o'ou. I a'ana ma wagii fei ba i farawaninaa fei harana, hai'ouna tofa'a'a'uaiaa fei rawani'a ma fei bigi'aa apostle ba hai'ou lala'aa minaa ei rama'a dupuaa ei Gentile ba ronei neneraa tamanu i nomai a'a fei we'iaa naranara. Ma hamu'ou, ana i dupuaa ei rona rafei ba maroaa Jesus Christ.
Feni i dinaa a'a minaa hamu'ou ena yena Rome, hamu'ou ena na rafei ma haguaa hamu'ou mei Haidaa ba hamonei apunai a'ana.
 
Fei rawani'a ma fei gutafarawania i dinaa a'a hamu'ou noranamai a'a mei Haidaa, mei Amaa o'ou ma mei Fasuu o'ou Jesus Christ.
Fei Ude Nunumiaa Paul ba i Dinaa Rome
I a'a Jesus Christ, ado'o ware ‘ta’ a'a mei Haidaniau uaa minaa hamu'ou, hamatee fei we'iaa naranaraa hamu'ou, ronamina u'ugia tadiwe'aiaa malagufu. Una bigifawe'i a'a mei Haidaa fininaa minaa ei faufau ei una u'ugaa fei rawani'a wareaa mei Na'una. Ma mei Haidaa, hia ugaa neneu ba yau nafane nonominaa hamu'ou 10 laloo ei lafulafuau ranimai ma ufi lafulafu ba a'a fei nunumiaa mei Haidaa ba fei talau nei gigi ba awe nowau a'a hamu'ou.
11 Ba apa'aa ma'a hamu'ou, ba a fanaa hamu'ou ei na fanau fei spiriti ba nei pa'i faufau hamu'odu 12 ba hamu'ou ma yau nei fihaduminaa ei we'iaa naranaraa o'odu. 13 Nunumiau, ena lofuu, ba hamonei aida ba unafane naranara ba amii ma'a hamu'ou (ma'uaa nafane lawagi talau nopa'amii e'eni) ba a hufu fua i dupuaa hamu'ou, ana ale'ei na bigidigia a'a hefi'adiai ei Gentile.
14 Uneipa'aa bigifipui a'a ei Greece mawe ei abaa Greece ma a'a e'ei rona pa'i apa'aa ro'ou mawe ei rona poapoai. 15 Si'ei unamina refurefu ba a u'ugaa fei rawani'a warea a'a hamu'ou ena yena Rome.
16 Lomi una mamafa a'a fei rawani'a warea, uaa sifei, fei faufau mei Haidaa ba i fatela'anaa minaa ei rama'a na we'i naranaraa ro'ou, do'o rawarawa ei Jew ma hinene ei Gentile. 17 Uaa laloo fei rawani'a warea, mei Haidaa na fama'aa fei talaa wanewanea, fei noranamai a'a fei we'iaa naranara, farawarawa ama'analoo pedupeduna, 1:17 O, naranara, asi'anana a'a fei narafawe'ia ma fapedunaa ana fei narafawe'ia ana ale'ei rona ne'inia ba: “Ei wanewanea, rona'aida bigifininaa fei we'iaa naranara.”
Fei Dududua ma fei Sibaa mei Haidaa a'a Ei Rama'a
18 Mei Haidaa fi fama'aa fei dududua fipuinaa fei sibana i norai pafea dinaa a'a minaa ena hafelo'a ma ei hafelo'a bigi'aa ei rama'a, ei rona hafududumaa fei fa'ua warea a'a ei hafelo'a bigi'aa ro'ou, 19 uaa ei maumau mei Haidaa na arewadii a'a ro'ou, hamatee mei Haidaa na fa'arewadigia a'a ro'odu. 20 Uaa a'a fei mamaraiamii feni malagufu nopa'amii e'eni, ei maumau mei Haidaa, ei lomi ona ma'apa'ia, ale'ena fei faufauna, fei na ude ranimai ma fei maumauna ba hia, mei Haidaniaa ei maumau ei, ona fanunufarawaninia ma apa'ifarawaninia a'a tamanu ina bigidigia ma si'ei, ei rama'a, pa'aa lo'e ba ro'aa warefasifipa'i ba lomi rona aida.
21 Fa'ua ba rona apa'aa mei Haidaa ma'uaa, lomi rona uduginia ba hia mei Haidaa ma ana lomi rona ware ‘ta’ a'ana, lomi rona narafarawani ma fei poapoa naranaraa ro'ou, namina roroma. 22 Rona ware ba rona pa'i apa'aa ro'ou ma'uaa, ronapa'aa poapoai 23 ma mei Haidaa, mei lomi i ma'etoo, rona filoginaa fei hawerana a'a ei manumanu rona bigi'ia ba fafanunuana ale'ena maumau ei rama'a (ei foraimanunu) mawe ale'ena ei manufidufidu ma ei manulelele ma ei rona o'ata'ata.
24 Si'ei, mei Haidaa na rawa'a'afinaa ro'ou a'a ei hafelo'a nunumiaa ei naranaraa ro'ou ba ro'aa fafeloaa ana unuu ro'ou a'a ei fitatafipa'aia. 25 Rona filoginaa fei fa'uai wareaa mei Haidaa a'a ei sifisifi ma losui ma uduginaa ei bigi'aa mei Haidaa ma a'a ba mei i bigi'aa ei manumanu, mei onei uduginia ranimai. Amen.
26 A'a fei, mei Haidaa na rawa'afinaa ro'odu a'a ei mamafaa nunumiaa unuu ro'ou. Ma ei pifinee ro'ou, ana rona filoginaa tamanu na wanewane a'a ei lomi na wanewane. 27 Ana ale'ei, ei wawane, lomi rona fiharoi a'a ei pifine, uaa namina bauanai fei ba ro'aa fiharoi ana ro'ou ei wawane. Ei wawane na bigi'aa tamanu lomi na rawani a'a ana ro'odu. Ma ana ro'ou, rona tonaa fei aree ro'ou a'a ei hafelo'a bigi'aa ro'ou.
28 Ma hepalodiai, si'ei ba rona nara ba lo'e manumanu nabaa ro'aa siminaa fei apa'aa mei Haidaa, te, ina rawa'afainaa ro'ou a'a fei poapoa naranaraa ro'ou ba ro'aa bigi'aa tamanu ronei'aa bigi'ia. 29 Namina pepesu a'a ro'odu minaa ei maumau hafelo'a, wawa'ai poa, fai lomi naranaraa rawani. Ronamina pepesu a'a fei nanamaia, fo'afama'ea, fiharenia, sifisifi'a ma fei bidibidii unu. Rona bababau'u, 30 rona warefafeloaa hefi'adiai, na bidi unuu ro'ou a'a mei Haidaa, warefani, agu'agui, mamagugui; rona pagipagiaa hefi'a tala ba ro'aa bigi'aa ei hafelo'a; rona barafeaa ei ama ma inaa ro'ou; 31 na waiwai tabaa ro'ou ma lomi we'iaa naranara, lomi faloloa'ia ma lomi rona haguaa hefi'adiai. 32 Fa'ua ba rona apa'aa fei wanewane wareaa mei Haidaa, fei ba ei rona bigi'aa ei manumanu ei, aree ro'ou, ma'ea, ma'uaa rona bigi'uaiaa ei manumanu ei ma ana rona uga ua a'a ei rona bigi'ia.

*1:4: 1:4 O, ma wagii fei spiritina

1:4: 1:4 O, apunai, ina rafei fininaa fei faufau ba hia Na'uu mei Haidaa

1:17: 1:17 O, naranara, asi'anana a'a fei narafawe'ia ma fapedunaa ana fei narafawe'ia