16
Wareaa Paul a'a Hememea
I a'a hamu'ou, una tenaa mei agii o'ou Phoebe, hemea nafii* 16:1 O, deaconess fei losuu yei Cenchrea. A i'iginaa hamu'ou ba hamonei taufagutania a'a mei Fasu ana ale'ei hamona taufagutanaa ei apunaiaa mei Haidaa ma fani pani wagii ei nunumiana a'a hamu'ou, uaa hia na hadumaa wataua rama'a mawe yau.
Famafufuoinaa Priscilla 16:3 Warea Greek ba, Prisca, ana fei hara Priscilla ma Aquila, laguei rafirafiu bigi'a a'a Christ Jesus. Laguna nigoaa ei manumanu hafelo uaa lagu'ei hadumau. Abaa uniau na ni'eni'e, ma'uaa minaa ei losuu ei Gentile anaa.
Ana famafufuoinaa fei losuu ei rona'o gutafipui a'a fei humuu lagua.
Famafufuoinaa mei pa'aa tafiu Epenetus, mei rawarawa tonaa Christ a'a fei gufu Asia.
Famafufuoinaa Mary, mei na bigifawe'i a'a hamu'odu.
Famafufuoinaa laguena maroau, Andronicus ma Junias, laguei laguna oafipui a'au yei bobo'aia. Lagunamina ude u'ugai dupuaa ei apostle ma lagua do'o rawarawa tonaa Christ laraa yau.
Famafufuoinaa Ampliatus, mei una haguia a'a mei Fasu.
Famafufuoinaa Urbanus, mei rafirafii o'ou a'a fei bigi'aa Christ mawe mei pa'aa tafiu Stachys.
10 Famafufuoinaa Apelles, mei na oadii a'a ei manimania ma na rawani i pudaa Christ.
Famafufuoinaa ei maroaa fei humuu Aristobulus.
11 Famafufuoinaa mena maroau, Herodion.
Famafufuoinaa ena maroaa fena humuu Narcissus, ena rona neneraa mei Fasu.
12 Famafufuoinaa laguena pifine, Tryphena ma Tryphosa, laguena laguna bigifawe'i a'a mei Fasu.
Famafufuoinaa mena pa'aa tafiu Persis, hemeadiai pifine namina bigifawe'i a'a mei Fasu.
13 Famafufuoinaa Rufus, mei na rafeiaa mei Fasu mawe mei inana, mei ana ale'ei pa'aa inau.
14 Famafufuoinaa Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas ma ena lofu a'a ro'ou.
15 Famafufuoinaa Philologus, Julia, Nereus ma mei agina ma Olympas mawe minaa ei apunaiaa mei Haidaa a'a ro'ou.
16 Hatofaa pudaa hamu'ou fininaa rawani'a naranara ma famafufuoinaa hememea hamu'ou. Minaa ei losuu Christ, rona aloawii ei famafufuoiaa ro'ou.
17 A warefawe'i a'a hamu'ou, ena lofuu ba hamonei wagi'inaa hamu'ou a'a ena ro'aa fafifalagii ma au alabe'a i ma'aa hamu'ou, ena rona fa'alawi'inaa hamu'ou a'a ena apa'aa hamu'ou. Faraua a'a ro'ou. 18 Uaa ena mau rama'a ale'ena, lomi rona neneraa mei Fasuu o'ou Christ, ma'uaa ei puguaa ro'ou ua. A'a ena ro'oa ma hofeaa warea, ro'aa sifi'aa naranaraa ei rama'a bibiyei'ualao. 19 Minaa ei rama'a, rona guainia ba hamu'ou rama'aa guaiawarea hee, namina bauana fei ni'eni'eau a'a hamu'ou; ma'uaa, nunumiau ba hamoneipa'aa pa'i apa'aa hamu'ou a'a ei rawani'a ma faraua a'a ei hafelo'a.
20 Mei Haidaniaa fei gutafarawania na rarafi'i ba ipowe fudosinaa Satan haroo pinee hamu'ou.
Fei rawani'aa mei Fasuu o'ou Jesus i oafipui a'a hamu'ou.
21 Timothy, mei rafirafiu a'a fei bigi'a mawe ei maroau, Lucius, Jason ma Sosipater, rona aloawii fei famafufuoiaa ro'ou a'a hamu'ou.
22 Yau, Tertius, meni i ne'inaa feni ne'ia na famafufuoinaa hamu'ou a'a mei Fasu.
23 Gaius, mei i fani'eni'eaa fei gutanau ma minaa feni losuu yeni, na aloawii fena famafufuoiana a'a hamu'odu.
Erastus, mei famamoaa ei bigi'aa wataua rama'a laloo fei baua gufu ma mei lofuu o'ou Quartus, laguna aloawii fei famafufuoiaa lagua. 16:23 Hefi'a ne'ia ba, famafufuoiaa lagua. 24 Fei rawani'aa mei Fasuu o'ou Jesus Christ i oa a'a minaa hamu'ou. Amen.
25 Ma i a'ana, mei na hawia ba i faroaa fei rawani'a warea, fei una u'ugia, fei u'ugaa Jesus Christ, fei na fibo'ii a'a fei nawe arewa, fei nado'o ude'opa'ai mina, 26 ma'uaa eni, na ude are'are ma onawe apa'ia a'a ei ne'aiaa ei mamama'a wagii fei warefawe'iaa mei Haidaa, mei i oalao ma ba minaa ei gufu tadiwe'aia, ropowe narafawe'i ma nenegia— 27 A'a Jesus Christ, onei uduginaa mei uniana Haidaa, mei na pa'i apa'ana ranimai ranimai. Amen.

*16:1: 16:1 O, deaconess

16:3: 16:3 Warea Greek ba, Prisca, ana fei hara Priscilla

16:23: 16:23 Hefi'a ne'ia ba, famafufuoiaa lagua. 24 Fei rawani'aa mei Fasuu o'ou Jesus Christ i oa a'a minaa hamu'ou. Amen.