Taŋtaŋa tsghatá lwa
1 Yuhwana
1
Gwaɗa Lazglafta ná, ta vlay ta hafu
Nana skwi ta vindaghunafta ŋni na ná, gwaɗa ta ghəŋa mndu ta vla hafu ta nzakway daga ta kul zlraftá* Gray nda 2:13. Yuhwana 1:1. inda skwi ya. Ta ghəŋa skwi snaŋ ŋni nda skwi nghaŋ ŋni nda ira ŋni, nda ya vitsanava ŋni, nda ya ksaŋ ŋni nda dzva ŋni ta mnaghunata ŋni. Na zlagapta tsa mndu ta vla hafu ya, ka nghaŋtá aŋni nda ira ŋni. Tsaya kəl aŋni ka nzakway ka masləmtsəkani, kəl ŋni ka mnay ŋa ghuni ta gwaɗa ta hafu ŋa kɗekedzeŋ si ta nzaku tavata Da mu, ka maravatá Ngha ta Yuhwana 1:14. tsi ta wa ira mu. Tsa skwi nghaŋ ŋni nda ya snaŋ ŋni ya, tsaya ta mnaghunata aŋni kada nzakwa kuni nda guya nda aŋni. Ka nda guya ghəŋa mu katsi, nda guya ghəŋa mu kawadaga nda Lazglafta Da, nda ya nda zwaŋani Yesu Kristi. Kada kɗiŋta rfa mu Rfa mu: Ma sana vliha ná, rfa ghuni. ta ndəghafta ta kəl ŋni ka vindaghunaftá na skwiha na.
Mbaɗa ma tsuwaɗak
Tsuwaɗaka nzakwa Lazglafta, haɗ skwi ka grum da tsi wu, na skwi snaŋ aŋni da tsi, ta mnaghunata aŋni. Ka nda guya ghəŋa mu nda Lazglafta ka mu katsi, ta ghəŋa tsa tata mbaɗa mu ma grum, tsakalawi tsa ta tsakalə mu, maga a mu ta skwi tɗukwa wa. Ala ka si ta mbaɗə ma tsuwaɗak mu ta mbaɗa manda nzakwa Lazglafta ma tsuwaɗak ya, nda guya ghəŋa mu sani nda sani nda tsa ŋa ghuɓimista usa Yesu Zwaŋa Lazglafta ta inda dmakuha mu.
Ka haɗ mu ta ga dmaku wu ka mu katsi ná, nana ghəŋa mu ta nanə mu, haɗ kahwathwata ma amu nda tsa wa. Ala ka si mnigiŋmna mu ta dmakwa mu nda wa mu katsi, dzaʼa plimispla Lazglafta ta dmakwa mu, ŋa ghuɓiŋtani ta inda dmakwa mu§ Gray nda Zabura 32:1-5., ŋa nzakwa mu tsuweɗek ta kəmani, kabga tsatsi Lazglafta tɗukwa. Skwi mna tsi ta magamaga manda va tsaya. 10 Ka ta ga amu ta dmaku wu ka mu katsi, ta tsakalawi Lazglafta kaʼa mu nda tsaya. Haɗ tsa gwaɗani ya ma ŋuɗufa mu nda tsa tama wa.

*1:1 Gray nda 2:13. Yuhwana 1:1.

1:2 Ngha ta Yuhwana 1:14.

1:4 Rfa mu: Ma sana vliha ná, rfa ghuni.

§1:9 Gray nda Zabura 32:1-5.