5
Zlghafta ta Zwaŋa Lazglafta, tsaya ghuɓasaptá ghəŋa haɗik
Dər wati ma mndu ta zlghaftá mnay kazlay: Yesu ná, Kristi ya kəʼa, tsa mndu ya ná, nda na ka Zwaŋa Lazglafta. Ka ɗvuɗva tsa mndu ya ta Dani Lazglafta katsi ná, dzaʼa ɗvuɗva guli ta zwana Lazglafta. Ka ɗvuɗva mu ta Lazglafta, ta snay mu ta zlahani guli ná, tsaya kəl amu ka snaŋta ɗvuɗva mu ta Zwana Lazglafta kəʼa. Snata mu ta zlaha Lazglafta ná, tsaya ɗvafta mu ta Lazglafta kahwathwata. Bla a tsa zlahuhani* Ngha ta Yuhwana 14:15. ya guli wa. Inda zwana Lazglafta ná, ghuɓasapghuɓasa həŋ ta ghəŋa haɗik. Nda ghuɓasa ghəŋa haɗik, kabga nda fa ghəŋa mu ta Yesu Kristi. Wa mndu ta ghuɓasaptá ghəŋa haɗik na? Ba mndu ta zlghafta kazlay: Yesu ná, Zwaŋa Lazglafta ya kəʼa ta ghuɓasapta.
Masləmtsəka Yesu Kristi
Yesu Kristi ná, sasa ta ghəŋa haɗik, ka lamə tsi nda ma ima batem, ka pghiŋtá tsi ta usani ma mtakwani Ngha ta Yuhwana 19:34.. Lami nda ma ima batem kweŋkweŋ yeya wu, pghiŋpgha ta usani guli. Sulkuma Lazglafta ta mnamatá tsa skwiha ya kazlay: Mantsa ya nzakwani kəʼa, kabga haɗ tsatsi ta tsakalawi wa. Hkən skwi Ngha ta Vrafta ta Zlahu 19:15. ta maramaŋta kazlay: Yesu ná, Zwaŋa Lazglafta ya kəʼa. Tsa skwiha hkən ya ná, mamu Sulkuma Lazglafta, nda imi, nda us. Tsa skwiha hkən ya ná, ka skwa turtuk gwaɗa taŋ. Ka si ta tsuʼay mu ta gwaɗa ta mnata mnduha ta ghəŋa skwi ta nghaŋta həŋ ya ní, malaghumala a ŋa Lazglafta ma gwaɗa ta mnata, ka ŋa mnduha ra? Lazglafta ka ghəŋani ta mnaŋtá tsa skwiha ya ta ghəŋa zwaŋani. 10 Mndu ta zlghaftá Zwaŋa Lazglafta ná, nda sna tsatsi kazlay: Kahwathwata tsa skwiha ya kəʼa. Mndu kul zlghaftá Lazglafta guli ná, niŋna ta Lazglafta ka tsakalawi, kabga kwalani kul zlghaftá skwi mna Lazglafta ta ghəŋa zwaŋani. 11 Vlamavla Lazglafta ta hafu ŋa kɗekedzeŋ. Tsa hafu ya guli ná, nda ma zwaŋani Yesu ta mutsakwa tsi. Mantsa ya ka Lazglafta mnamata. 12 Mndu ta zlghaftá Zwaŋa Lazglafta, nda mutsa hafani. Mndu kul zlghatá Zwaŋa Lazglafta guli ná, mutsa a hafani§ Ngha ta Yuhwana 3:36. wa.
Hafu ŋa kɗekedzeŋ da Lazglafta
13 Vindaghunaf vinda yu ta tsa skwiha ya, ŋa kaghuni gwal ta zlghaftá Zwaŋa Lazglafta, kada grafta kuni kazlay: Mutsafmutsa kuni ta hafu ŋa kɗekedzeŋ kəʼa. 14 Ta lagha mu ta kəma Lazglafta da ɗawa skwi manda ya ta zɗəganata ná, har ghəŋa mu, kabga ta snamasna. 15 Ka nda sna mu kazlay: Ta snamasna ta inda skwi ta ɗawu mu da tsi kəʼa, nda sna mu guli kazlay: Ta vlamavla kahwathwata ta inda skwi ɗawaŋ mu kəʼa.
16 Ka nda ngha mndu ta zwaŋamani ta ga dmaku, dzaʼa kwal kul klaghata da mtaku ŋa kɗekedzeŋ katsi, ka maga tsi ta duʼa da Lazglafta ta ghəŋa tsa mndu ya ŋa vlaŋta Lazglafta ta hafu. Tsa hafu ya, ŋa gwal ta ga dmaku dzaʼa kwal kul klaghatá həŋ da mtaku ŋa kɗekedzeŋ dzaʼa vla lu. Mamu dmaku ta kla mndu da mtaku ŋa kɗekedzeŋ. Mna a iʼi kazlay: Ka maga kuni ta duʼa da Lazglafta ta ghəŋa mndərga tsaya kəʼa wa. 17 Inda skwi ta magə lu kul ɗinaku ná, dmaku ya. Nziya nza tsi, mamu dmaku kul haɗ ta kla mndu da mtaku ŋa kɗekedzeŋ.
18 Nda sna amu kazlay: Dər wati ma mndu ta nuta ka Zwaŋa Lazglafta ná, haɗ ta gəgəltá dmaku wa. Zwaŋa Lazglafta ta nghay, laviŋ a halaway ta ksaŋta wa.
19 Nda sna amu kazlay: Nda na amu ka zwana Lazglafta kəʼa. Sanlaha ma mnduha ta ghəŋa haɗik ná, ta ma dzva halaway həŋ demdem.
20 Nda sna amu guli kazlay: Sasa Zwaŋa Lazglafta ta ghəŋa haɗik ka vlamatá tsi ta ɗifil ŋa snaŋtá vərɗa Lazglafta kəʼa. Ka ndiʼaftá mu ta vgha nda vərɗa Lazglafta nda ya nda zwaŋani Yesu Kristi. Tsatsi ná, vərɗa Lazglafta ta vlamatá hafu ŋa kɗekedzeŋ ya.
21 Zwana ɗa, ɗasuwa ka kuni, yaha kuni da ŋana vgha nda skwa wuyay.

*5:3 Ngha ta Yuhwana 14:15.

5:6 Ngha ta Yuhwana 19:34.

5:7 Ngha ta Vrafta ta Zlahu 19:15.

§5:12 Ngha ta Yuhwana 3:36.