Mahkəna tsghatá lwa
3 Yuhwana
1
Ga zgu
Iʼi glata mndu ta vinda na ɗelewer na ŋa gra ɗa Gayus* Ngha ta Slna gwal ghunay 19:29, Ruma. 16:23, 1 La Kwareŋt 1:14. ya ta ɗvu yu kahwathwata.
Zwaŋama ɗa, ta kumay yu ta nzakwa inda skwi demdem ɗina da kagha. Má ɗughwana ka nzakwa gha ma sluʼuvgha gha manda nzakwa gha ma zlghay nda ŋuɗufa gha ya.
Gayus mnda kahwathwata
Tuta yu da rfu katakata manda sagha zwanama da rusay ŋa ɗa ya káka ta nzaku ta vərɗa tvi nda ŋuɗuf turtuk. Nda sna yu guli kazlay: Mantsa ya nzakwani kəʼa. Haɗ skwi taɓta snaŋta ɗa ta dihatá nzakwa zwana ɗa ta vərɗa tvi wa. Zwaŋama ɗa, tsa nghapta ta nghapta ka ka zwanama ma zlghay nda ŋuɗuf dər má ka matbay həŋ ya ná, ŋərma mndu ka. Tsa mnduha kataŋ ka ya ná, ta ghubay həŋ ta kagha da gwal zlghay nda ŋuɗuf hadna. Ndaɗa a ɗvafta tsi ta aŋni wu, ka həŋ ta mnay. Wya dzvu, ka kɗaŋta ka ta kata mndərga tsa mnduha ya, kada kɗiŋta həŋ ta wawakwa taŋ manda ya ta kumə Lazglafta. Tsa wawaku ta wawaku həŋ ya ná, ta wawu ka maga slna Yesu Kristi həŋ. Haɗ sana skwi ta mutsafta həŋ da gwal kul zlghaftá Yesu wa. Amu gwal ta zlghaftá Kristi, ɗina ka katay mu ta mndərga tsa mnduha ya, kada nzakwa mu nda gwa ma tsa vərɗa slna ta magə həŋ ya.
Ɗaŋwa gwal guyata ghəŋ
Si vindanafvinda yu ta ɗəlewer ta Igliza ghuni, tsaw va a Diyatref ta sna tsa gwaɗa ŋni ya wu, kabga ta kumay ta nzaku ka mali. 10 Baɗu laba ɗa da kaghuni ya ná, dzaʼa rusanafrusa yu ta mnduha ta tsa ghwaɗaka skwiha ta magə tsi ya, nda tsa raraza iʼi ta rarazə tsi ya. Ta ghəŋa tsaya guli ná, haɗ ta tsuʼa zwanama ma zlghay nda ŋuɗuf ta lagha həŋ da taŋ ka matbay guli wa. Na sliʼa sanlaha da tsuʼa mnduha ya guli ná, pyayni ta həŋ, ka ŋawa həŋ mataba guyatá ghəŋ.
11 Gra ɗa ya ta ɗvu yu, ma ksə ka ta saɗa mnduha ta maga ghwaɗaka skwi, ksa ta saɗa gwal ta maga skwi ɗina. Mndu ta maga skwi ɗina ná, nda na tsatsi ka Zwaŋa Lazglafta. Mndu ta maga ghwaɗaka skwi ya guli ná, ta sna a tsatsi ta Lazglafta wa.
12 Ya wya Dematriyus ya ní, ndaɗa a ta ghuba mnduha wa. Ma nzakwani ná, ta nghaku ŋərma slna ta magə tsi. Aŋni guli ná, ŋərma mndu ya ta mna aŋni. Nda sna kagha guli kazlay: Kahwathwata ta mnə ŋni kəʼa.
Ga zgu
13 Ta nda ndəgha skwiha ta kumə yu ta mnaghata, tsaw va a yu ta vindaghafta nda vinda ta ɗelewer wa. 14 Nzɗavata a yu ka labə da kaghuni wu, ŋa guyakwa u tsa, ŋa gwaɗay u.
15 Ka nza zɗaku kawadaga nda kagha!
Ta ga zgu inda graha gha hadna ŋa gha. Ka ganaghata kagha guli ta zgu ta inda graha mu turtuk turtuk.

*1:1 Ngha ta Slna gwal ghunay 19:29, Ruma. 16:23, 1 La Kwareŋt 1:14.