2
Saha Sulkum nda ghuɓa
Ta sagha fitika Pentekwat ná, nda tska vgha inda gwal ŋa ghunay tets ma vlaka turtuk. Gi ka saha skwi ta luwa manda ghudzaga falak ta vyaku dididida ya, ka ndəghamtá vgha ma tsa həga nzamə həŋ ya. Ka zlagaptá skwi manda ghanika vu, ka dagavapta, ka nzanzafta ta ghəŋa taŋ turtuk turtuk. Ka ndaghaftá həŋ demdem nda Sulkum nda ghuɓa. Ka gi gwaɗə həŋ ta gwaɗa nda sanlaha ma gwaɗaha manda ya vlaŋ Sulkum ta həŋ ŋa gwaɗay.
Tsaw ma Ursalima ma tsa fitik ya ná, ta nzaku gwal ta ndiʼamta ma dina la Yahuda ta sliʼakta ta inda haɗikha ta ghəŋa haɗik. Snaŋta taŋ ta ghudzaga tsa skwi ya, ka sliʼadaghatá həŋ ŋərɓisl, ka ndərmim həŋ katakata, kabga inda taŋ ta sna skwi ta gwaɗə gwal zlghay nda ŋuɗuf nda gwaɗa taŋ ya ta gwaɗə həŋ. Ka ndərmim həŋ nda ndərmima ka nutá manda rgha. Ka həŋ mantsa: «Inda na mnduha ta gwaɗa na gwaɗa na ná, la Galili a həŋ kay ra? Wa kəʼa magaku ta kəl inda amu ka snaŋtá skwi ta gwaɗə həŋ nda vərɗa ŋa mu ma gwaɗa ɓa? Wana mataba mu ná, mamu gwal ta sliʼakta ta haɗika Partes, nda ya ta haɗika Medi, nda ya ta haɗika Elam. Mamu gwal ta sliʼakta ta haɗika Mezaputami, nda haɗika Zudiya, nda Kapadwas, nda Puŋ, nda haɗika Asiya tani. 10 Mamu gwal ta haɗika Frizi, nda Pamfali, nda Masar, nda gwal ta wanaftá Sireŋ, nda Libiya tani. Mamu gwal ta sliʼafta daga ta haɗika Ruma guli. 11 Mamu gwal ta haɗika Kret nda Arabi. Zivra la Yahuda sanlaha. Dina la Yahuda ta nanaftá sanlaha. Nda inda tsa gwaɗaha mu kavghakavgha ya ta sna mu ta skwi ta mnə həŋ ta ghəŋa glakwa slna Lazglafta ta magata,» ka həŋ. 12 Ka ndərmim həŋ katakata, snəgla a həŋ ta skwi ŋa magay wa. «Nu mndəra nana ma skwi manda na na?» ka həŋ mataba taŋ. 13 «Nda ghuya həŋ,» ka sanlaha ka ghuɓasa həŋ.
Mna gwaɗa Piyer
14 Ka sliʼaftá Piyer kawadaga nda tsa gwal ghwaŋpɗə ndeŋ ya, ka klaŋtá tsi ta lwi. Kaʼa nda həŋ mantsa: «Kaghuni la Yahuda, nda inda kaghuni ta nzakway ma Ursalima! Fawa sləməŋ ka sna skwi dzaʼa mnaghunata yu, ka sna kuni ɗina ta skwi ta magaku. 15 Na mnduha na ná, ghuya a həŋ manda tsa ta grə kuni ya wu, kabga ta ka vzlazlaŋ vli. 16 Gwaɗa anabi Yuwel ta mnata ya kay nana ta magaku ndanana: Wya kaʼa mnata:
17 “Ma kɗavakta fitik ná, wya skwi dzaʼa magaku, ka Lazglafta:
Dzaʼa pghadapgha yu ta Sulkuma ɗa ta ghəŋa inda mnda səla,
ŋa nuta zwana zgwana ghuni
nda kwagha ghuni ka anabiha.
Ka mazəmzəm dzaʼa gwaɗa yu ta gwaɗa
ŋa duhwalha ghuni.
Nda ma suni dzaʼa gwaɗa yu ta gwaɗa
ŋa la halata mnduha ghuni.
18 Mantsa ya nzakwani,
dzaʼa pghadapgha yu ta Sulkuma ɗa
ta ghəŋa kwalvaha ɗa ka zgwana
nda la ka miʼaha tani.
Ma tsa fitik ya,
dzaʼa nzakway həŋ ka la anabi.
19 Dzaʼa magay yu ta skwa mandərmimi
ma ghuvaŋata luwa,
nda ŋizla mazəmzəmha ta haɗik.
Dzaʼa mamu us,
dzaʼa mamu vu nda ɗukwakwa ɗiŋ,
20 tɗik dzaʼa mbəɗavafta fitik.
Ma kɗaku fitik dagala ta nzakway ka fitika
Mgham Yesu ka sagha,
ghəw manda us dzaʼa mbəɗavafta tili.
21 Mantsa tama,
inda mndu ta hga hga Mgham Yesu
nda fatá ghəŋ tida ná,
dzaʼa mbaku* Yuwel 3:1-5.,”» kaʼa.
22 «Mnduha la Israʼila, snawa ta skwi dzaʼa mnaghunata yu: Yesu mnda la Nazaret na tsa mndu maraghunaŋ Lazglafta ta ga Mghamani, ma magayni ta mandərmimi, nda ŋizla mazəmzəmha kavghakavgha mataba ghuni, manda va ya snaŋ vərɗa kaghuni ya. 23 Vlaghunavla lu ta tsa mndu ya ma dzva ghuni. Nda sna Lazglafta manda va tsaya dzaʼa nzakwa tsi kəʼa, ta kuratá tsi. Ka zləŋaftá kuni ta Yesu. Ma zləŋafta ghuni nda ma dzva gwal kul zləŋa Lazglafta. 24 Ka sliʼaganaptá Lazglafta, ka kligiŋta ma ghuya ɗaŋwa mtaku, kabga haɗ mbrakwa mtaku ŋa ŋanata wa. 25 Wya ka Dawuda mnuta ta ghəŋani:
“Ta nghay yu ta Mgham inda fitik ta kəma ɗa, ta nzaku nda ga zeghwa ɗa.
26 Tsaya ta ghunanaftá ŋuɗufa ɗa,
kəl yu ka fa laha rfu.
Dər má nda nza yu ka mndu dzaʼa mtaku ná,
dzaʼa mbiʼay yu ta vgha nda fatá ghəŋ,
27 kabga zlanata a ka ta hafa ɗa ma vla gwal nda rwa wu,
zlaŋta a ka ta iʼi ta nzakway ka ŋərma mnda gha ŋa rwuta ma kulu wu,
28 kagha ta marihatá tva hafu.
Dzaʼa ndəghiɗifndəgha ka nda rfu
ma nzakwa gha tavata iʼi Ngha ta Zabura 16:8-11.”» kəʼa, kaʼa.
29 Ka Piyer sganaghata mantsa: «Zwanama ɗa, mutsafmutsa yu ta na fitik na ŋa mnaghunata tsiɗiɗ ta gwaɗa ta dzidza mu Dawuda. Tsatsi ná, mtumta ka paɗamta lu. Ta tekeʼa kulani dər gitana. 30 Tsatsi ná, anabi ya. Nda sna guli kazlay: Dzrafdzra Lazglafta ta wi nda tsatsi nda waɗanata kazlay:
Dzaʼa fafa ta sana mndu mataba zivrani
ta palaka ga mgham manda nzakwa tsatsi Ngha ta Zabura 132:11. ya kəʼa.
31 «Ka tsatsaftá Dawuda ta skwi dzaʼa magaku. Tsaya kəl tsi ka mna gwaɗa ta ghəŋa sliʼagapta Kristi kazlay:
Zlana a lu ma vla nzakwa gwal nda rwa wu,
rwu a sluʼuvghani ma kulu wu§ Ngha ta Zabura 16:10. kəʼa ya.
32 «Tsa Yesu gwaɗə yu ya ná, Lazglafta ta sliʼaganapta ma mtaku. Nda nza aŋni demdem ka masləmtsəkani. 33 Ka kapanaftá Lazglafta ka nzanata nda ga zeghwani. Ka zlghafta tsi da Da ta tsa Sulkum nda ghuɓa tamaf lu ta imi ta zləməŋ ya, ka pghaŋnaghatá tsi. Tsaya skwi ta nghə kuni nda ya ta snə kuni ndanana ya. 34 Dawuda ka ghəŋani a ta lafi ta luwa mndani wa. Tsaw wya skwi mna tsi:
“Ka Mgham Lazglafta nda Mghama ɗa ná,
sawi nzata nda ga zeghwa ɗa,
35 ha ka nanafta ɗa ta ghumaha gha
ka skwa ta diŋlay səla gha,* Ngha ta Zabura 110:1. ” kaʼa.
36 «Ka snaŋsna la Israʼila kahwathwata kazlay, tsa Yesu dalaf kuni ta udzu ya kay ná, tsatsi fa Lazglafta ka Mgham, ka Kristi kəʼa guli,» kaʼa.
Sgavaghata mnduha Kristi ka dəmbuʼ hkən
37 Na snaŋta tsa mnduha ya ta tsa gwaɗaha gwaɗa Piyer ya ná, ka kɓanaftá tsi ta həŋ. «Zwanama, nu ka ŋni dzaʼa magay tama?» ka həŋ nda i Piyer nda sanlaha ma gwal ghunay. 38 Ka Piyer nda həŋ mantsa: «Mbəɗanafwambəɗa ta tva nzakwa ghuni, ka magafta inda kaghuni ta batem ma hga Yesu Kristi, ŋa plighunista Lazglafta ta dmakuha ghuni, ŋa vlaghunatani ta Sulkum nda ghuɓa. 39 Tsa ta ta imi ta sləməŋ taghunaf Lazglafta ya ná, ŋa kaghuni nda zwana ghuni, nda gwal diʼiŋdiʼiŋ, nda ndəghata mbsaka gwal dzaʼa hagakta Mgham Lazglafta tani ya,» kaʼa.
40 Ndaɗa a sanlaha ma gwaɗaha manaŋ Piyer, ka vla hiɗaku nda mbraku ŋa taŋ wa. «Tsuʼafwatsuʼa ta mbaku ka sliʼapta kuni mataba gwal nda zaɗa,» kaʼa nda həŋ.
41 Nda ndəgha gwal ta zlghaftá tsa gwaɗa Piyer baɗu tsa ya. Ka maganaftá lu ta batem ta həŋ. Tsa mnduha ta sgavaghata ta ghəŋa gwal zlghay nda ŋuɗuf baɗu tsaya ná, ta magay həŋ ta dəmbuʼ hkən.
Nzakwa gwal zlghay nda ŋuɗuf
42 Inda tsa mnduha ya ná, ta gɗata ta ŋavata ka sna skwi ta taghə gwal ghunay həŋ. Ta ŋavaŋa həŋ ka guya vgha nda zwanama. Ta ŋavaŋa həŋ guli ka guya ghəŋ ta ghəŋa skwa zay Ngha ta Lukwa 22:19., nda ya ma vla maga duʼa. 43 Ka zləŋ inda mnduha ta zləŋ, kabga nda ndəgha mandərmimi nda mazəmzəmha ta magata Lazglafta nda ma gwal ghunay. 44 Inda gwal zlghay nda ŋuɗuf ná, tets ka skwa turtuk guya ta ghəŋa taŋ. Inda skwa taŋ guli ná, ka skwa turtuk ta dguvusta həŋ ta vgha taŋ. 45 Ta dzawap dzawa həŋ ta skwiha taŋ ŋa daguvusta taŋ ta tsedani, taɓ ta ɗaŋwa dər wa mataba taŋ. 46 Inda fitik həŋ ta tskavata ma həga Lazglafta. Ka skwa turtuk ta nzata həŋ ka za skwa zay ma watgha taŋ. Nda rfu nda rfu, nda ŋuɗuf turtuk ta za həŋ. 47 Ta zləzlvay həŋ ta Lazglafta, ta mamay inda mnduha ta həŋ. Inda fitik Mgham Lazglafta ta sganaghatá gwal ta mbanafta tsi ta ghəŋa ghuɓa taŋ.

*2:21 Yuwel 3:1-5.

2:28 Ngha ta Zabura 16:8-11.

2:30 Ngha ta Zabura 132:11.

§2:31 Ngha ta Zabura 16:10.

*2:35 Ngha ta Zabura 110:1.

2:42 Ngha ta Lukwa 22:19.