Tsgha ta lwa Pwal ŋa
La Afisus
1
Ga zgu
Iʼi Pwal, zbap Lazglafta ŋa nzaku ka mnda ghunay Yesu Kristi, ta vinda na ɗelewer na ŋa kaghuni gwal ma luwa Afisus ta nzakway ka ŋa Lazglafta, ŋa kaghuni ta zlghaftá Yesu Kristi ka nzaku kuni ka ŋani ya, ta vindaghunafta yu.
Ka vlaghunavla Da mu Lazglafta nda Mghama mu Yesu Kristi ta zɗakatahuɗani nda zɗakwani tani.
Vlamavla Lazglafta ta zɗakwani ma Yesu Kristi
Zləzlvama Lazglafta ta nzakway ka Dani ma Mgham Yesu Kristi. Tsatsi ta tfamaghatawi ma vlamatani ta inda skwi ɗinaɗina daga ta luwa ŋa kataŋtá sulkuma mu. Nda ma ndiʼatá vgha mu nda Yesu Kristi magamata tsi. Ma kɗaku Lazglafta zlaganaptá ghəŋa haɗik, zabapzaba ta amu ŋa nzaku ka mnduhani, ka guyamafta nda Yesu, kada nzakwa mu hezleʼ ŋa nzakwa mu kul haɗ ghwaɗaka skwi ta amu. Ɗvuɗva ta amu daga manda ghalya, ka psaptá tsi ta amu ka nimista ka zwanani nda ma Yesu Kristi. Manda tsaya ɗvuta tsi ma zɗakwani. Manda tsaya magata tsi ŋa zləzlvay mu ta glakwa zɗakatahuɗani. Katakata vlamata tsi ta zɗakatahuɗani ya nda ma slna Zwaŋani ɗvu tsi.
Nda usani varata tsi ta amu, amu gwal nda ndiʼa nda tsi, ka plimistá* Gra nda vli ma Kwalasuha 1:14. tsi ta dmakuha mu. Mantsa ya maramaŋta Lazglafta ta glakwa zɗakatahuɗani. Ka ndəghamaftá tsi nda tsa zɗakatahuɗani ya, ka vlamatá inda ɗifil nda mahizl ya ta ramata. Ka maramaŋtá tsi ta skwi ŋa magay ya nda ɗifa daga manda ghalya si kul snaŋtá mnduha. Tsa skwi kumaf tsi ta magay ya ná, nda nza nda ma slna Yesu Kristi. 10 Wya tsa skwi ya: Ka nda maga fitik, dzaʼa tskanatska ta inda skwiha nda ya ta luwa tani, nda ya ta haɗik tani, ŋa nzanaghata Yesu Kristi ka mgham ta ghəŋa taŋ demdem.
11 Zabapzaba Lazglafta ta amu ŋa nzakway ka mnduhani ma guyamaftani nda Kristi. Magamaga manda tsaya, kabga tamafta ta imi ta sləməŋ Ngha ta Yesuwa 13:19. daga manda ghalya. Ka mnaftá tsi ta magakwa inda skwi manda ya kumaŋ tsi, 12 kada zləzlva mnduha ta glakwani ma aŋni ta faftá ghəŋa ŋni ta Yesu Kristi daga taŋtaŋ ya.
13 Mantsa ya kaghuni guli nda ndiʼa kuni nda tsi ma snaŋta ghuni ta vərɗa gwaɗa ya kəl Lazglafta ka mbaghunafta, ma vlata ghuni ta ghəŋa ghuni ŋa Yesu Kristi. Ma tsa ndiʼatá kaghuni nda Kristi ya, ka vlaghunatá Lazglafta ta Sulkum nda ghuɓa ya tamaf tsi ta imi ta sləməŋ ya. Tsa Sulkum ya ná, ŋizla nzakwa mu ka mnduha Lazglafta ya. 14 Ŋa ɗasuɗasu vlamata tsi ta tsa Sulkum ya, ŋa maraŋta ká Lazglafta dzaʼa vlamatá inda pɗakwa skwiha ɗinaɗina dazlay, manda ya mna tsi. Ma tsa fitik dzaʼa mbamafta Lazglafta ŋa ɗekɗek ya dzaʼa tsuʼa mu. Zləzlvama glakwa Lazglafta.
Ndəɓa dzva Pwal ta ghəŋa gwal zlghay nda ŋuɗuf ma Afisus
15 Tsaya ta kəl yu ka rfa Lazglafta ta ghəŋa kaghuni. Manda snaŋta ɗa kazlay: Zlghafzlgha kuni ta Yesu Kristi, ɗvuɗva kuni ta mnduha Lazglafta guli kəʼa, 16 haɗ yu ta zlanatá maga duʼa ta ghəŋa kaghuni wu, ta rfanagharfa yu ta Lazglafta. 17 Tsatsi ná, Da dagala ya. Ŋani ta maganata Mghama mu Yesu Kristi ta slna. Da tsi ta ndəɓa yu ta dzvu ka vlaghunata tsi ta ɗifil dzaʼa kəl kuni ka laviŋtá snaŋtá vərɗa tsatsi. 18 Ta ndəɓay yu ta dzvu da tsi guli ka tsalaghunapta tsi ta ndana ghuni ɗina, kada snaŋta kuni ta tsa ŋərma skwi kəl tsi ka hgaghunata kazlay: Dzaʼa mutsay kuni kəʼa ya. Ta ndəɓay yu ta dzvu guli dzaʼa kəl kuni ka snaŋtá glakwa tsa skwa za həga faghuna tsi nda inda gwal ta nzakway ka ŋani ya tani. 19 Ta kumay yu ta snaŋta ghuni kazlay: Malaghumala mbrakwani ta inda skwi, nda ya kəʼa ta kata amu gwal ta zlghafta kəʼa. Katakata tsa mbrakwani ya. 20 Nda tsa mbrakwani ya sliʼaganapta tsi ta Kristi ma mtaku ka nzanata nda ga zeghwani ta luwa Ngha ta Zabura 110:1. ŋa vlaŋtá glaku. 21 Hada ta ga Kristi ta mgham ta ghəŋa inda sulkumha dagaladagala, kabga malaghumala ta mbrakwa taŋ. Malaghumala mbrakwani ta inda mbraku ya vlaŋ lu ta mndu ŋa ga mgham§ Ngha ta Kwalasuha 1:16 nda skwi ya vindiŋ lu mistani ŋa ŋanata.. Ta ghəŋa gwal vlaŋ lu ta ga mgham ndanana yeya a wu, nda gwal dzaʼa gay ta kəma tani. 22 Ka vlaŋtá* Ngha ta Zabura 8:7. Lazglafta ta ga mgham ta ghəŋa inda skwi. Ma tsa nzakwani ka mali ta ghəŋa inda skwiha ya, ka fata tsi guli ŋa nzaku ka ghəŋ ta ghəŋa Igliz. 23 Kristi ná, ghəŋ ta ghəŋa Igliz ya, ta nzakway ka vghani. Ma tsa guyatá vgha mnduhani ya nzamta Kristi. Ma tsatsi nzatá nzakwa Lazglafta ka mara vgha nda ma tsatsi guli.

*1:7 Gra nda vli ma Kwalasuha 1:14.

1:11 Ngha ta Yesuwa 13:19.

1:20 Ngha ta Zabura 110:1.

§1:21 Ngha ta Kwalasuha 1:16 nda skwi ya vindiŋ lu mistani ŋa ŋanata.

*1:22 Ngha ta Zabura 8:7.