Tsgha ta lwi ŋa
La Hebru
1
Gwaɗgamata Lazglafta nda ma Zwaŋani
Manda ghalya ná, nda kɗa fitika Lazglafta ta gwaɗganatá dzidzíha mu nda ta tvi kavghakavgha nda ma wa la anabi. Ama ndanana, nda ma Zwaŋani ta gwaɗa Lazglafta ta gwaɗa nda amu. Ma fitika zlagigiŋta Lazglafta ta ghəŋa haɗik* Ngha ta Yuh. 1:3. ná, nda tsa Zwaŋani ya zlagigiŋ tsi. Tsa Zwaŋani ya guli fanagha tsi ta ga mgham ta ghəŋa inda skwi. Tsa Zwaŋ ya ta mara glakwa Lazglafta. Manda va nzakwa Lazglafta ya ná, manda va tsaya nzakwa tsatsi guli. Nda ma mbrakwa gwaɗani ŋanata tsi ta inda skwi ta ghəŋa haɗik. Tahula kɗiŋtani ta magatá slna ghuɓiŋtá dmakwa mnduha, ka nzatá tsi ta luwa nda ga zeghwa Lazglafta Ngha ta Zab 110:1. ya ta ga mgham ta ghəŋa inda skwi.
Mal Yesu ka inda duhwalha Lazglafta
Mantsa ya kəl tsa Zwaŋ ya ka malaghutá duhwalha Lazglafta, manda va hgu ya vlaŋ tsi ka malaghutá ŋa taŋ ya. Haɗ duhwala Lazglafta ya ta kɗə walaŋta Lazglafta ta mnanata kazlay:
«Kagha ná, Zwaŋa ɗa ka, nda nza yu ka Da gha daga gita» kəʼa wa.
Haɗ ya guli ta kɗə walaŋta tsi ta mnanata kazlay: Dzaʼa nzakway yu ka Da gha,
dzaʼa nzakway kagha ka Zwaŋa ɗa Ngha ta Zab 2:7 nda 2 Sam. 7:14. kəʼa guli wa.
Sana skwi guli, ma fitika dzaʼa Lazglafta ghunagatá kɗakwa Zwaŋani da ghəŋa haɗik, kaʼa mantsa:
«Ka tsəlɓa inda duhwalha Lazglafta ta tsəlɓu ŋani,» kaʼa.
Ama wya kaʼa mnata ta ghəŋa duhwalani:
«Gwal ksihatá slna hahəŋ, ŋa nanaftá həŋ manda falak,
ŋa nzakwa taŋ manda ghanika vu,»§ Aya. 6:7. Vrafta ta zlahu 32:43 nda Zab 104:4. kaʼa.
Ŋa Zwaŋani ya, wya ka Lazglafta mnata ta ghəŋani:
«Dughurukwa ga mghama gha Lazglafta ná,
nda nza ŋa kɗekedzeŋ. Dafa ga mghama gha ná,
nda nza ŋa ga mgham ta ghəŋa mnduha nda tvi tɗukwa.
Skwiha tɗukwatɗukwa ta zɗəgaghatá kagha,
ɗva a kagha ta ghwaɗaka skwiha wa.
Tsaya kəl Da gha Lazglafta ka pghaghaghatá rɗa zɗaghaftá ŋuɗuf,
ka ɗvutá tsi ta kagha ka malaghutá graha* Aya. 8:9. Ngha ta Zab 45:7-8. gha,» kaʼa.
10 Kaʼa guli:
«Kagha ná, Mgham ka.
Ma zlraftani, kagha ta magaftá ghəŋa haɗik.
Luwa guli ná, magatá slna dzva gha ya.
11 Inda tsa skwi ya ná, dzaʼa hərɗu hərɗa həŋ.
Ama kagha ná, nda nza kagha ŋa kɗekedzeŋ.
Tsa haɗik ya nda luwa tani ná,
dzaʼa haluhala həŋ manda halakwa lgut.
12 Manda ya ta mbsafta lu ta lgut ya,
manda tsaya dzaʼa mbsafta ka ta həŋ.
Dzaʼa mbəɗavafmbəɗa həŋ, manda ya ta mbəɗavafta lgut.
Ama kagha, manda va tsa nzakwa gha ya ná,
manda va tsaya ka, haɗ kɗavakta Aya. 10:12. Zab 102:26-28. nzakwa gha wa.»
13 Ta walaŋ a Lazglafta ta mnanatá ya dər turtuk mataba duhwalhani kazlay:
«Sawi nzata nda ga zeghwa ɗa,
dzaʼa pghapgha yu ta ghumaha gha
ŋa nzakwa taŋ ka skwata pgha səlaha Ngha ta Zab 110:1. gha» kəʼa wa.
14 Duhwalha Lazglafta ná, sulkumha ta maganatá slna ta Lazglafta, ta ghwanu lu ta həŋ ŋa kataŋtá gwal ta nzakway ŋa mutsa mbaku ya.

*1:2 Ngha ta Yuh. 1:3.

1:3 Ngha ta Zab 110:1.

1:5 Ngha ta Zab 2:7 nda 2 Sam. 7:14.

§1:7 Aya. 6:7. Vrafta ta zlahu 32:43 nda Zab 104:4.

*1:9 Aya. 8:9. Ngha ta Zab 45:7-8.

1:12 Aya. 10:12. Zab 102:26-28.

1:13 Ngha ta Zab 110:1.