Gwaɗa ta sabi da
Lukwa
1
Zlrafta Lukwa ta gwaɗani
Ari ŋərma Tawfilus, nda ndəgha mnduha ta ŋavata ka vinda gwaɗa ta ghəŋa skwiha ta luta mataba ŋni. Ka vindafta həŋ manda va skwi nghaŋ gwal ta nzakway ka masləmtsəka tsa skwi ya, ta nuta ka gwal mna gwaɗa Lazglafta daga taŋtaŋ. Ka ŋavatá iʼi guli ka psa snaŋta ɗina ta skwiha ta luta daga taŋtaŋ ŋa vindaghafta nda tvani a mala ɗa Tawfilus, kada snaŋta ka ta kɗavakta vərɗa skwiha mutsaf ka ta tagha skwi ta ghəŋani.
I Zakari nda Elizabet
Mantsa tama, ma fitika nzakwa mgham Hiridus ta ga mgham ta haɗika Zudiya, mamu sana mndu ta dra skwi ŋa Lazglafta, Zakari hgani mataba mndəra la Abiya mndəra gwal ta dra skwi ŋa Lazglafta. Elizabet hga markwa taŋ ta sabi nda ma mndəra la Haruna. Tuɗukwa mndu həŋ his his ta wa ira Lazglafta. Ta snay həŋ ta zlaha Lazglafta nda skwa dzahayhani, haɗ maslivinza ta ksaŋtá həŋ wa. Mutsaf a həŋ ta zwaŋ ɗekɗek wa, kabga ka dzəghəŋ Elizabet, lula ima taŋ guli.
Dzaʼa ŋatsay ka ta zwaŋ ka duhwala Lazglafta nda Zakari
Ma sana fitik, ta maga slna tsa dra skwi ya Zakari ta kəma Lazglafta, kabga mbəɗagagha mbəɗa fitik ŋa magay mndəra taŋ ta tsa slna ya, ka zbaptá lu nda vindima ta Zakari ŋa lami da həga Lazglafta da dra urdi manda ya snu gwal ta dra skwi ŋa Lazglafta ta magay. 10 Magatá tsa fitika dra urdi ya, ka sliʼaftá tsi ka lami da həga Lazglafta da dra tsa urdi ya, ta magə dəmga ta duʼa ma bli. 11 Má tsa tama, gi ka zlagaptá duhwala Lazglafta ta kəma Zakari, ka sladata nda ga zeghwa tsa gwir ta drə lu ta urdi ya. 12 Na gi nghaŋta Zakari, ka ghudzaftá tsi da zləŋ, sraw vghani. 13 «Ma zləŋ ka ta zləŋ Zakari, wana tsuʼaftsuʼa Lazglafta ta ndəɓa dzva gha. Dzaʼa yagha ya markwa ghuni Elizabet ta zwaŋa zgun ŋa tsanaftá gha ta hgani ka Yuhwana, 14 dzaʼa rfay ka ta rfu katakata, dagala gwal dzaʼa rfu ta ghəŋani guli. 15 Ka mndu dagala dzaʼa nzakwa tsi ta kəma Lazglafta. Haɗ dzaʼa sa ima inabi dər skwi ta ghuya mndu wa. Dzaʼa ndəghundəgha nda Sulkum nda ghuɓa daga ma huɗa mani. 16 Dzaʼa nda ndəgha zwana la Israʼila dzaʼa vranakta tsi da Lazglafta Mghama taŋ. 17 Ta kəma ta kəma dzaʼa dzaʼa tsi nda slnani ta kəma Lazglafta nda Sulkum, nda mbraku manda ŋa Iliya ŋa dzranaftá* Ngha ta Malatsi 4:6 nzaku mataba dadaha nda zwana taŋ, ŋa vranaktá ghəŋa gwal ta maga ghwaɗaka skwi ka ŋərma mnduha. Mantsa ya dzaʼa payafta Ngha ta Malatsi 3:23-24. tsi ta mnduha ŋa fata taŋ ta vgha ŋa Lazglafta,» ka tsa duhwala Lazglafta ya nda tsi. 18 «Waka yu dzaʼa snaŋtá skwi mantsa? Wana iʼi halata mndu yu, markwa ini guli nda hala,» ka Zakari nda tsi. 19 Ka tsa duhwala Lazglafta ya zlghanaftawi mantsa: «Iʼi Gabriyel Tsaya duhwala Lazglafta ghunaf lu. ya, ta sladu ta kəma Lazglafta ŋa maganatá slna. Tsatsi ta ghunigihata ŋa gwaɗgaghata, ka mnaghatá tsa Lfiɗa Gwaɗa ya. 20 Ndana tama, wana ka dzaʼa nuta ka rgha. Laviŋta a ka ta gwaɗa ha ka sagha fitika magata tsa skwiha ya wa, kabga zlghaf a ka ta tsa skwi dzaʼa magaku ma fitikani mnagha yu ya wu,» kaʼa.
21 Ta nzatá mnduha ka kzla saba Zakari, sew sabə a wa. Ka ndanu həŋ ta ndanu: «Nu ta slanaghata ma həga Lazglafta tama?» ka həŋ. 22 Manda sabani, ka traptá tsi ta gwaɗa nda tskatá mnduha, gi ka tsatsaftá həŋ kazlay: Mamu mazəmzəm ta slanaghata ma həga Lazglafta kəʼa. Laviŋ a ta gwaɗa nda wi nda həŋ wu, mbaɗa ka mnay nda dzvu ŋa taŋ.
23 Tahula kɗuta fitika maga slnani, ka sliʼaftá tsi ka laghwi dzaghani. 24 Nzɗava a tahula tsa wu, ka zlghaftá markwa taŋ Elizabet ta huɗi. Ka zatá Elizabet ta tili hutaf ta ɗifa vgha. Kaʼa mantsa: 25 «Zɗakatahuɗi ya magiha Mgham Lazglafta, ka skwa hula si nzakwa ɗa ta kəma mnduha ɗa, kabga ta ya a yu ta zwaŋ wa. Ama ka tawatá Lazglafta ta hiɗahiɗa ta iʼi ndana, ka klaghutá tsa hula ya ta ghəŋa ɗa,» kaʼa.
Dzaʼa ŋatsay ka ta zwaŋ, ka duhwala Lazglafta nda Mari
26 Ta mamkuʼ a tilani, ka ghunaftá Lazglafta ta duhwalani Gabriyel da sana luwa ta hgu lu ka Nazaret ma haɗika Galili, 27 da sana daghali ta hgu lu ka Mari ta dzugu sana mndu Yusufu hgani ta sabə nda ma mndəra la Dawuda. 28 Ka lamə tsi slanaghata: «Zgu tsa, tfaghaghatfa Lazglafta ta wi katakata. Kawadaga Mgham Lazglafta nda kagha,» kaʼa nda tsi. 29 Kɓanafta tsa gwaɗa ya ta Mari, «nu mndəra nana ma ga zgu tama,» kaʼa ma ghəŋani. 30 Ka duhwala Lazglafta nda tsi mantsa: «Ma zləŋ ka ta zləŋ Mari, zbapzba Lazglafta ta kagha ka tfaghaghatawi. 31 Wana dzaʼa zlghafzlgha ka ta huɗi, ŋa yata gha ta zwaŋa zgun, ŋa tsanafta gha ta hgani ka Yesu. 32 Dzaʼa nzakway ka mndu dagala, dzaʼa hgay lu ka Zwaŋa Lazglafta ta luwa ŋa vlaŋta Lazglafta ta ga mgham manda ŋa dzidzani Dawuda. 33 Dzaʼa gay ta mgham ta ghəŋa la Israʼila ŋa kɗekedzeŋ, kɗavakta a tsa ga mghamani ya wu,» kaʼa. 34 Ka Mari nda tsa duhwala Lazglafta ya mantsa: «Kinawu ka skwi dzaʼa magaku mantsa, ya wya ta sna a yu ta zgun wu?» ka Mari. 35 «Sulkum nda ghuɓa dzaʼa saha ta ghəŋa gha. Mbrakwa Lazglafta ta luwa dzaʼa bukwaghamta. Tsaya dzaʼa kəl lu ka hga tsa zwaŋ nda ghuɓa dzaʼa yata ka ya ka Zwaŋa Lazglafta. 36 Ngha a ka ta zba gha Elizabet si kul faftá lu ta ghəŋ ta yayni ta zwaŋ ná, waʼa nda huɗi ndana, mamkuʼ a tilani na nda va tsa halatani ya tani ra. 37 Haɗ sana skwi ta tranaghatá Lazglafta wa,» ka duhwala Lazglafta nda tsi. 38 Yaw, «kwalva Lazglafta iʼi, ka maga Lazglafta manda ya mniha ka,» ka Mari. Ka sliʼafta duhwala Lazglafta tavatani ka laghwi.
Laghwa Mari nghanaghatá Elizabet
39 Ma va tsa fitik ya, ka sliʼaftá Mari misimmisim ka laghwi da sana luwa ta ghwá ma haɗika Yahuda da nghanaghatá Elizabet. 40 Ka lamə tsi da həga ga Zakari ka ganaghatá tsi ta zgu ta Elizabet. 41 Na gi snaŋta Elizabet ta ga zgwa Mari, gi ka skalavaftá zwaŋ ma huɗani. Ka ndəghanaftá Sulkum nda ghuɓa ta Elizabet. 42 Ka klaŋtá tsi ta lwi dagala dagala. Kaʼa mantsa: «Kagha, nda tfawi ta ghəŋa kagha mataba miʼaha. Na zwaŋ ma huɗa gha na guli, nda tfawi ta ghəŋani. 43 Waka yu mutsa nana ma zɗaku kəl mani ma mghama ɗa ka sagha da ini na? 44 Nda sna ka ná, ma fitika lama tsa ga zgwa gha ya tsərah da sləməŋa ɗa, ka skalavaftá na zwaŋ ma huɗa ɗa na da rfu. 45 Nda tfawi ta ghəŋa kagha, kagha ta zlghaftá skwiha mna gha lu ta dzaʼa magaku kahwathwata daga da Mgham Lazglafta ya.»
Fa laha Mari
46 Ka Mari mantsa:
«Ta zləzlvay yu ta Lazglafta.
47 Ta taku ŋuɗufa ɗa da rfu ta ghəŋa tsatsi mnda mba iʼi,
48 kabga ɗvafɗva ta nghapta ka kwalvani nda hta. Wana daga ndana, nda tfawi ta ghəŋani ka inda zivra mnduha dzaʼazlay nda iʼi,
49 kabga dagala ŋərma skwiha magiha Lazglafta nda mbra.
Nda ghuɓa həga Lazglafta.
50 Tawa hiɗahiɗani ná, nda nza ŋa ɗekɗek ta ghəŋa gwal ta zləŋay.
51 Nda dzvani maraŋta tsi ta mbrakwani, ka ghzliŋtá tsi ta gwal ta gla ghəŋ, nda ghərɓaku ma ŋuɗufa taŋ.
52 Ka slisliŋwiŋtá tsi ta sanlaha ma gwal dagaladagala ta dughurukwa dasu, ka kapanaftá tsi ta gwal nda hta,
53 ka baghanaftá tsi ta gwal ma maya nda skwiha zɗazɗa, ka ghzliŋtá tsi ta gwal gadghəl bɗadar.
54 Manda ya tanaf tsi ta imi ta sləməŋ ta dzidzíha mu, ka kataŋtá tsi ta la Israʼila mnda maganatá slna,
55 ka havaptá tsi ka tawa hiɗahiɗani ŋa Abraham nda inda zivrani tani ŋa ɗekɗek,» kaʼa.
56 Ka nzatá Mari kawadaga nda Elizabet ta kla tili hkən, tahula tsa ka vraghutá tsi dzaghani.
Yagatá Yuhwana
57 Mantsa, ka sagha fitika dgakwa Elizabet, ka yatá tsi ta zwaŋa zgun. 58 Ka snaŋtá sləvdahani nda la taŋ ta tsa ŋərma zɗaku magana Lazglafta ya, ka sliʼadaghatá həŋ gwaftá rfu kawadaga nda tsi. 59 Baɗu matghasa fitik manda dgatani, ka sliʼadaghatá həŋ ŋa tsanatá fafaɗa zwaŋ. Ka kumə həŋ ta tsanaftá hgani ka Zakari manda va hga dani. 60 «Mantsa a dzaʼa hga lu wu, Yuhwana hgani,» ka mani. 61 «Haɗ mndu mataba mndəra ghuni tsanaf lu ta mndərga tsa hgu ya wu,» ka həŋ nda tsi. 62 Ka ɗawaŋtá həŋ nda dzvu da dani: «Waka ka ta kuma tsanaftá hgu na?» ka həŋ nda tsi. 63 Klagiɗighawa aluha, ka Zakari nda dzvu. «Yuhwana hgani,» kəʼa vindaftá hga tsa zwaŋ ya. Inda taŋ demdem ka ndərmim həŋ.
64 Gi hadahada, ka zlrəglaftá Zakari ta gwaɗa tsəleŋ, ka zləzlva Lazglafta. 65 Ka ksaftá tsi ka zləŋ ta inda sləvdahani. Ka rusu lu ta inda tsa skwiha ya ma inda vli ta ghwá ma haɗika Zudiya. 66 Inda mndu ta snaŋtá tsa gwaɗa ya, ta ndanu ta ghəŋani kazlay: Kinawu dzaʼa nzakwa tsa zwaŋ ya tama kəʼa? «Zlah dzaʼa nzakway ka mndu dagala, kabga kawadaga Lazglafta nda tsa zwaŋ ya,» ka həŋ.
Zləzlvay Zakari ta zɗakwa Lazglafta
67 Tsa Zakari dani ma tsa zwaŋ ya kay, ka ndəghanaftá Sulkum nda ghuɓa, ka zlraftá tsi ta mna skwi dzaʼa magaku: 68 «Zləzlvama Mgham Lazglafta la Israʼila kabga saghani da kataŋtá mnduhani, ka varatá tsi ta həŋ.
69 Ka sladamatá tsi ta mnda
mba mndu nda mbra ta sabi
ma zivra Dawuda ta nzakway ka kwalvani,
70 manda ya mnigiŋ tsi nda ma wa la anabi daga ghalya kazlay:
71 Dzaʼa mbaghunafmba yu ma dzva ghumaha ghuni,
nda ya da gwal ta dra kaghuni kəʼa.
72 Mantsa ya, maranaŋmara ta tsa tva hiɗahiɗani ya ta dzidzíha mu,
ka havaktá tsi ka tsa dzratá wani nda ghuɓa ya, § Ngha ta Levitik 26:42.
73 manda ya waɗana tsi ta dzidza mu Abraham,
74 “Dzaʼa mbaghunafmba yu ma dzva ghuma ghuni,
kada laviŋta kuni ta ksanatá slna kul haɗ zləŋ,
75 ŋa nzata ghuni ka gwal nda ghuɓa,
gwal tɗukwa ta kəmani ma inda kɗavakta hafa mu.”
76 Kagha zwaŋa ɗa, anaba Lazglafta ta luwa dzaʼa hga lu ta kagha.
Kagha dzaʼa tiŋlaghuta ka mgham ŋa faɗanatá tvi,
77 Ŋa snanamtá mnduhani kazlay:
dzaʼa mbay ta həŋ ma platá dmakwa taŋ kəʼa.
78 Dagala tawa hiɗahiɗa nda zɗaku da Lazglafta mu kəl tsi ka vlagatá tsuwaɗakani manda fitik ta safi
gavzlazlaŋ, ka sagha da amu daga ta luwa,
79 ŋa tsuwaɗakaku ta ghəŋa gwal ta nzaku ma grusl,
nda gwal ta nzaku ta wa hɗak ma sulkuma mtaku,
nda ya ŋa pgha səla mu ta tva zɗaku,» kaʼa.
80 Mbaɗa tsa zwaŋ ya ka glaku, ka sgaku mbrakwani ma Sulkum, ka nzatá tsi ma mtak ha ka sagha fitik kəl tsi ka maraŋtá nzakwani baŋluwa da la Israʼila.

*1:17 Ngha ta Malatsi 4:6

1:17 Ngha ta Malatsi 3:23-24.

1:19 Tsaya duhwala Lazglafta ghunaf lu.

§1:72 Ngha ta Levitik 26:42.