2
Tva nzakwa mnda zlghay nda ŋuɗuf
Wya skwi dzaʼa kagha magay: Ŋavaŋa ka tagha ka ŋa mnduha ta hyahya skwi ta ghəŋa dina. Ka mna ka ŋa la galata mndu, ka nzata həŋ nda hanatá ghəŋ ka gwal nda ra vla glaku ŋa taŋ, ka gwal nda vərɗa ghunislak da həŋ, nda zlghay nda ŋuɗuf tɗukwa, nda vərɗa ɗvu, ka nzata həŋ ka gwal ksa ŋuɗuf guli. Mantsa ka ka da mnanatá la galata miʼaha guli, ŋa magay taŋ ta ŋərma skwi manda ya ta zɗəganatá Lazglafta. Yaha həŋ da tsa mndəra mndu, yaha həŋ da ghuyaku, ka tagha həŋ ta skwi ɗinaɗina ŋa sanlaha. Mantsa ya tama dzaʼa kəl həŋ ka taghanaftá daghala miʼaha ta ɗva zəʼalha taŋ nda zwana taŋ, nda tva ndanu tɗukwa, ta həŋ. Ka nzakwa həŋ ka gwal nda ghuɓa. Ka ŋanata həŋ ta həga taŋ ɗina. Ka nzakwa həŋ ka ŋərma miʼaha. Ka sna həŋ ta gwaɗa da zəʼalha taŋ. Mantsa ya ka həŋ da magay kada kwala lu ta vza rutsak ta gwaɗa Lazglafta.
Ka mnanata ka ta zwana duhwalha guli, ka hananata həŋ ta həŋ ma inda skwi. Kagha guli, ka maga ka ta skwi ɗina ŋa nghay taŋ ta kagha, ŋa ksay taŋ ta saɗa gha. Nda ŋuɗuf turtuk káka tagha skwi ta taghə ka ŋa taŋ. Yaha ka da tsaɓaku. Hyahya gwaɗa káka mnay, ŋa ksutani ta gwal mbaɗanaftá gwaɗa ka hula kada kwala həŋ mutsaftá vzaftá rutsak ta amu.
Ka mnanata ka ta la vuʼaha guli, ka sna həŋ ta gwaɗa da daŋahəga taŋ ma inda skwi. Ka maganata həŋ ta skwi dzaʼa zɗanaftá ŋuɗuf ta həŋ. Yaha həŋ da mbaɗawi nda həŋ guli. 10 Yaha həŋ da kasaŋtá skwiha taŋ. Ŋərma skwi ka həŋ da magay katək, kada grafta daŋahəga taŋ kazlay: Tuɗukwa mnduha həŋ kəʼa. Mantsa dzaʼa kəl mnduha ka ghuba tsa skwiha ta taghə mu ta ghəŋa Lazglafta mnda mba amu ya.
Mbanafta Lazglafta ta mnduha ma dmakwa taŋ
11 Ɗina ka magay mnduha Lazglafta ta tsa skwiha mnə yu ya, kabga maraŋmara Lazglafta ta zɗakatahuɗani ta nzakway ka dzuɓaya mbaku ŋa inda mnduha demdem, ŋa mutsay taŋ ta mbaku. 12 Tsa zɗakatahuɗi vlama Lazglafta ya, ta taghamatá kwal kul mbəɗglanatá hul, ŋa kwal kul maməgəltá skwa ghəŋa haɗik, ŋa nzay mu ta nzakwa mu ma na ghəŋa haɗik na nda hanatá ghəŋ, nda maga skwi tɗukwa, nda sna gwaɗa Lazglafta, 13 ma na nzakwa mu ta kzla ŋərma fitik faf mu ta ghəŋ tida dzaʼa maravata glakwa Lazglafta dagala, ta nzakway ka Yesu Kristi mnda mba amu ya, 14 ta vlatá ghəŋani ka mtuta ma vla mu ŋa varagamapta ma dmakwa mu, ŋa nzakwa mu ka gwal nda ghuɓa ta kəmani, kada nuta mu ka mnduhani ta mama maga ŋərma* Gray nda Zabura 130:8, Izekiyel 37:23, Sabi 19:5, Vrafta ta zlahu 14:2, 1 Piyer 2:9 Ifesuha 2:10. slnaha inda fitik.
15 Mantsa ya káka da taghanaftá həŋ. Ka vlaŋta ka ta mbraku ta həŋ. Ka dvanaghata ka ta gwal kul sna gwaɗa nda inda mbraku ya vlagha Lazglafta. Yaha mnduha da hərtəta ta kagha.

*2:14 Gray nda Zabura 130:8, Izekiyel 37:23, Sabi 19:5, Vrafta ta zlahu 14:2, 1 Piyer 2:9 Ifesuha 2:10.