Nan Damo ay Solat Pablo Isnan Ipogaw id Corinto
Nan Maipanggep Isnan Solat
Nan damo ay solat Pablo isnan mamati id Corinto et naisolat tasiyay badangana daida isnan kolang pay isnan pammati ya tapno mas-et nan baken osto ay ik-ikkanda tay nan nin-it-itdowan Pablo ken daida nan gapona ay mamatida ken Jesus.
Issan deey ay timpo et dakkel ay ili di Griego id Corinto et siya nan kapital nan Acaya ay esay probinsiya ay mentolayan di Roma. Nagtek nan deey ay ili gapo isnan kinabaknang nan ipogaw isdi ya nan nangsolsolotanda isnan sigod ay ogalida, nan adoado ay sinang didiosda ya nan ngawi ay ogalida ay mamabai ya lomalaki. Nan pilmi ay masapol ay esten Pablo ken daida et nan egay kapopos-aan nan nemnemda ya nan adida mangiyadyan isnan makikamkamolala. Adoado pay nan egayda maawatan ay osto ay kaneg nan maipanggep isnan ik-ikkanda isnan omasawaanda ya nan maik-ikkan isnan madagdagopanda isnan paggimonganda ya nan osto ay kaosalan nan laing ay ited nan Ispirito Santo isnan mamati ya nan matagowan kasin nan natnatey. Ngem inbagan Pablo ay mabalin ay getkenda nan osto ay maipanggep isnan naayda ay soot gapo isnan mangtekanda isnan gawis ay damag.
Nan wada isna:
Login nan solat 1:1-9
Nan egay kapopos-aan nan nemnem nan mamati 1:10-4:21
Nan biyag di sinbaey ya nan kangawin nan mamabai ya lomalaki 5:1-7:40
Nan maipanggep isnan nateknan nan ik-ikkan nan mamati ya nan adi mamati 8:1-11:1
Nan osto ay maikkan isnan paggimongan di mamati 11:2-14:40
Nan kasin natagowan Jesus ya nan awnit matagowan nan mamati ken siya 15:1-58
Nan maolnong ay maited isnan mamati id Judea 16:1-4
Nan kombos nan solat 16:5-24
1
Nan Login Nan Solat
1-2 Sak-en si Pablo ay mensolat ken dakayo ay mamati ay ipogaw Apo Dios ay mentetee id Corinto. Et inaboloyan Sostenes ay ib-a tako ay mamati nan ibagak isnan naay ay solatko.
Esaak ay apostolis Jesu Kristo ay pinilina tay siya nan kayat Apo Dios ay ikkak. Mensolatak ken dakayo ay inalan Apo Dios ta menbalinena dakayo is ipogawna gapo isnan maitatapiyanyo ken Jesu Kristo. Owen, inayagana dakayo ay nadalosan ta ipogawna dakayo ay mang-ik-ikkan isnan kayatna. Baken kayo kedkedeng is inayagana nodi am-in ay ipogaw ay mamati ken Jesu Kristo ay Apo tako.
Sapay koma ta kanayon ay liknaenyo nan anos ya layad ya natalna ay nemnem ay magapgapo ken Apo Dios ay Ama tako yas Jesu Kristo ay Apo tako.
Nan Gawis Ay Inted Apo Dios
Kanayon ay men-iyamanak ken Apo Dios gapo isnan ganaganagwis ay it-itedna ay mangipaila isnan layadna ay mangbadang ken dakayo. Nabadangan kayo tay maitatapi kayo ken Jesu Kristo gapo isnan mamatiyanyo ken siya. Isonga adoado nan badangna ken dakayo. Nan esay badangna et nan ostoosto ay mang-awatanyo isnan tet-ewa ay mait-itdo ay maipanggep ken siya ya nan laingyo ay mangibagbaga is dana. Owen, pinatiyo ay ostoosto nan inbagbagami ken dakayo ay maipanggep ken Kristo isonga maid kolangyo isnan adoado ay kalasin di laing ay it-ited Apo Dios tapno mabadangan kayo ay mangsolsolot isnan kayatna isnan mangsedsed-anyo isnan kasin omaliyan nan Apo tako ay si Jesu Kristo. Et siya nan mangitoltoloy ay mangbadang ken dakayo enggana isnan menpatenggaan nan biyagyo tapno maid polos madlawanyo isnan agew ay kasina omaliyan. Tay si Apo Dios ay nang-ayag ken dakayo tapno maipos-a kayo ken Apo Jesu Kristo ay Anakna et pilmi ay matalek siya.
Nan Baken Gawis Ay Ik-ikkan Nan iCorinto
10 Dakayo ay ib-ak ay mamati, wada nan ibagak ken dakayo gapo isnan lebbeng nan Apo tako ay si Jesu Kristo. Kanak en pangaasiyo ta eesangenyo nan nemnemyo. Adi kayo tekteknen. 11 Kinwanik di bebsatko, tay wada isnan pamilyan Cloe nan nangibaga ay mensosongbat kayo gapo isnan nateknan nan nemnem nan esa ken esa. 12 Siya na nan ik-ikkanyo ay baken osto. Kankanan nan esa en, “Si Pablo nan solsolotek.” Dat kanan nan esa en, “Si Apolos nan solsolotek.” Wada nan tapina ay mangmangwani en, “Maitatapiyak ken Pedro.” Dat wada pay nan mangmangwani en, “Sak-en abes et si Kristo nan maitatapiyak.” 13 Ay apo, ayke mabalin ay am-amam-asenyo si Kristo? Ay sak-en nan natey isnan kros ay pala ken dakayo? Wenno ay nan nangsolotanyo ken sak-en nan gapo ay ninpabonyag kayo? 14-15 Men-gasingak tay bakenak is nangbonyag ken dakayo tapno adi mabalin ay kananyo en gapo isnan nangsolotanyo ken sak-en nan ninpabonyaganyo. Tay kedkedeng da Crispo ken Gayo is binonyagak. 16 Ya da Estefanas ay sinbaey obpay kayman. Maid teken is getkek is binonbonyagak. 17 Tay baken nan menbonyagak is ipogaw is gapo ay inbaan Kristo sak-en. Nodi inbaana sak-en tapno ibagbagak nan gawis ay damag ay maipanggep ken siya. Et isnan nang-ik-ikkak is dana, baken nan kali ay mangipaila isnan silib di ipogaw is os-osalek tapno baken nan silib ay kali nan makaawis isnan ipogaw. Nodi nan maawatanda ay nateyan Kristo ay pala ken daida di maawisanda.
Si Kristo Nan Kagtekan Nan Kabaelan Apo Dios
18 Nan adi mamati ay ipogaw ay adi maisalakan et no dengngenda nan damag ay ibagbagak ay maipanggep isnan nateyan Kristo isnan basbasol di ipogaw et kananda en maid silbina. Ngem ken datako ay mamati ay isalsalakan Apo Dios et getken tako ay siya nan esay nangipailaana isnan kabaelana. 19 Maila nan katet-ewan nan kinwanik isnan esay naisolat id kasin isnan kalin Apo Dios. Kinwanin Apo Dios en,
“Nan silib di masilib ay ipogaw ay adi mamati et awnitak dadaelen tapno adi masilbi.
Ya nan laingda et awnitak ipaila ay maid polos paayna ken sak-en.”
20 No kaneg todi nan awnit ikkan Apo Dios, sino ngen nan paay nan masilib ay ipogaw ya nan kalalaingan ay mangtek isnan linteg Moses ya nan nalaing ay makisongbat ay wada isnan batawa? Tay olay no adoado nan getken nan adi mamati et inpailan Apo Dios ay maid kabaelan nan silibda.
21 Nan gapo ay kanak en maid kabaelan nan silibda et tay getken Apo Dios ay adi mabalin ay nan silibda nan mangtekanda ken siya. Nodi gapo isnan silibna nan mangtekan di ipogaw ken siya tay ninemnemna ay maisalakan nan ipogaw gapo isnan mangpatiyanda isnan maipanggep ken Kristo ay ibagbagami. Ngem isnan nemnem nan adi mamati et maid silbin nan ibagbagami. 22 Tay isnan nemnem di Judio et kananda en masapol ay wada nan kaskasdaaw ay ipailan Apo Dios sadapay mamati. Et isnan nemnem di Griego et adida patiyen nan maibaga no isnan nemnemda et baken tet-ewa ay silib. 23 Ngem nan ibagbagami et nan nateyan nan mangisalakan isnan ipogaw ay si Kristo et siya nan adyan nan Judio ay dengngen ya isnan nemnem di Griego et maid paay nan kaneg todi ay inommat. 24 Ngem isnan ipogaw ay nangpati isnan ayag Apo Dios ken siya ay olay no Griego wenno Judio et getkena ay nan inikkan Kristo ay nangisalakan isnan ipogaw nan nangipaila isnan kabaelan ya silib Apo Dios. 25 Tay nan ik-ikkan Apo Dios ay maid paayna isnan adi mamati et nangatngato mo nan am-in ay silibda. Ya nan wada isnan nemnemda ay kinakapsot Apo Dios et napigpigsa mo nan am-in ay kabaelan di ipogaw.
26 Bebsatko ay mamati, nemnemenyo na. Atiatik nan ap-apo ken dakayo wenno madaydayaw isnan silib wenno anak di nangato ngem inayagan Apo Dios dakayo kayet ta mamati kayo ken siya. 27 Tay pinilin Apo Dios nan ipogaw ay kankanan nan adi mamati en maid paayda tapno nan mangmangwani en daida nan mapaay ay ipogaw et daida nan awnit mabainan. Nan maid kabaelanda nan pinilina abes tapno mabainan nan mangmangwani en daida nan wada nan kabaelanda. 28 Et nan nababa ay ipogaw ay adi paayen nan adi mamati et daida nan pinilin Apo Dios tapno maila ay nan mangipangato isnan nemnemda nan tet-ewa ay maid paayna ken siya. 29 Inikkana di tapno magtek ay maid polos somya is ikkan di ipogaw ay mangipangato isnan awakda ken siya. 30 Tay nan am-in ay wada ken datako et nagapo ken siya. Owen, siya nan nangitapi ken datako ken Jesu Kristo. Et siya di nan gapo ay wada nan silib tako ya nan gapo ay awnit maid mangdelawan Apo Dios ken datako. Si Kristo gedan nan nangsobot ken datako ya nan gapo ay mabalin ay nadiosan tako ay ipogaw. 31 Isonga kaneg nan naisolat id kasin en no waday ipangato tako et baken nan awak tako nodi si Kristo nan maipangato.