Nan Damo ay Solat Pedro
Nan Maipanggep Isnan Solat
Nan damo ay solat ay nagapo ken Pedro ay esay apostolis Kristo et naipa-ey isnan mamati ken Jesu Kristo ay naiwakawakat isnan kailiili. Nan osto ay panggep nan solatna et ta papigpigsaena daida ay maaamis ya maligligatan gapo isnan pammatida. Ninsolat ken daida tasiyay ipanemnemna ken daida nan gawis ay damag ay maipanggep ken Jesu Kristo tay gapo isnan nateyana ya nan kasina natagowan ya nan awnitna somagongan et siya nan magapowan nan namnamada ay maitapi ken Apo Dios. Isonga gapo isnan mangnemnemnemanda ken Kristo et mabalin ay itpeda nan ligat tay siya di nan mapadasan nan kinatet-ewan nan pammatida. Et awnitda ganaben nan biyag ay maid patenggana isnan agew ay omaliyan kasin Jesu Kristo no adida taytaynan nan pammatida.
Baken kedeng nan mangbagbagaana ken daida ta adida madadanagan isnan ligat nodi ibilbilina ken daida ta gawis koma nan ik-ikkanda ay kaneg nan osto ay ikkan nan tet-ewa ay ipogaw Kristo.
Nan wada isna:
Login nan solat 1:1-2
Mangipanemnem isnan mangisalakanan Apo Dios isnan ipogaw 1:3-12
Pamagbaga maipanggep isnan nadiosan ay ogali 1:13-2:10
Nan masapol ay ikkan nan mamati no maligatanda 2:11-4:19
Masapol ay adi menpapangato nan mamati ya nan masapol ay ikkanda ay mensilsilbi ken Apo Dios 5:1-11
Kombos nan solat 5:12-14
1
Nan Login Nan Solat
Sak-en si Pedro ay mensolat ken dakayo. Esaak ay apostolis Jesu Kristo ay pinilina ay mangibagbaga isnan maipanggep ken siya. Mensolatak ken dakayo ay mamati ay sangaili ay naiwalas id Ponto, Galacia, Capadocia, Asia ya id Bitinia. Ninemnem Apo Dios ay Ama tako dakayo sakayopay maiyanak et pinilina dakayo tapno patiyenyo si Jesu Kristo ya tapno mapakawan nan basbasolyo gapo isnan nangipalobosana ay matey siya. Nan Ispirito Santo nan inbadangna ken dakayo ta madiosan kayo ay ipogawna.
Sapay koma ta mataptapiyan ken dakayo nan layad, anos ya nan natalna ay nemnem ay magapgapo ken siya.
Nan Gawis Ay Ommat Isnan Mamati Ken Kristo
Dayawen tako si Apo Dios ay Aman ya Dios Jesu Kristo ay Apo tako. Dayawen tako tay gapo isnan pilmi ay seg-angna intedna ken datako nan balo ay biyag gapo isnan kasin natagowan Jesu Kristo. Isonga wada nan gawigawis ay namnamaen tako ay awnit tet-ewa matongpal. Et siya nan mangtekan tako ay wada nan indolin Apo Dios id daya ay awnitna ipatawid ken datako. Et maid polos kadelawan nan itedna ya mentoltoloy ay eng-enggana ay adi polos kamam-aid. Gapo isnan kabaelana, salsalakniban Apo Dios dakayo gapo tay mamati kayo ken siya. Banbantayana dakayo tapno adi kayo nalaka ay madolog engganay omdan nan maodi ay agew ay omaliyana ay mang-ala ken dakayo tapno makitee kayo ken siya ay eng-enggana. Isonga men-galalasing kayo olay waday adoado is kalasin di ligat is om-ommat tay nan ligat et adi maitoltoloy. Nan gapo ay liknaenyo nan ligat et tapno mapaneknekan no tet-ewa nan pammatiyo. Tay kaspangaligan olay nan balitok ay adi maitoloy ay enggana et masapol ay mapaneknekan isnan apoy ta maila no tet-ewa ay balitok. Isonga gapo tay napatpateg nan pammatiyo mo nan balitok masapol ay mapaneknekan abes. Et no maila nan katet-ewan nan pammatiyo et dayawen ya ipangaton Apo Dios dakayo isnan agew ay kasin omaliyan Jesu Kristo. Egayyo ilaen siya ngem laylaydenyo siya kayet. Olay id wani et adi kaila ngem mamati kayo ken siya. Isonga men-galalasing kayo ay pilmi ay maid kakwaniyana tay nan maisalakananyo ay makitean ken siya ay enggana nan ginanabyo gapo isnan pammatiyo.
Inbagan Apo Dios Id Kasikasin Nan Mangisalakanana Isnan Ipogaw
10 Din mamadton Apo Dios id kasikasin et egayda naawatan ay osto nan inpabagan Apo Dios ken daida ay maipanggep isnan badangna ay mangisalakan ken dakayo. Isonga ninemnemnemda ya inan-anapda nan kayatna ay ibaga. 11 Inan-anapda no tongona nan ommatana ya nan kagtekana. Tay egayda naawatan nan inpabagan nan Ispiriton Kristo ken daida ay maipanggep isnan awnit mapaligatan Kristo ya nan awnitna maipangatowan. 12 Dat ipagtek Apo Dios ken daida ay baken nan timpo ay matatagowanda is ommatana nodi nan timpo id wani nan ommatana. Et natongpal tet-ewa et siya di nan dindinngeyo isnan ipogaw ay nangibaga ken dakayo isnan gawis ay damag ay maipanggep ken Kristo. Inbagbagada gapo isnan kabaelan nan Ispirito Santo ay mangbadbadang ken daida ay inbaan Apo Dios. Olay nan aanghel et kayatda ay maawatan ay gawis nan maibagbaga isnan gawis ay damag ay badang Apo Dios ay mangisalakan isnan kaipoipogaw.
Nan Masapol Ay Ikkan Nan Mamati
13 Isonga gapo isnan gawis ay badang Apo Dios ken dakayo et isaganayo nan nemnemyo ta nan kayatna nan ikkanyo. Ten-enyo nan am-in ay ik-ikkanyo ta gawis. Ipasnekyo ay gawis isnan nemnemyo nan namnamaenyo ay ited Apo Dios ken dakayo isnan kasin omaliyan Jesu Kristo. 14 Gawis no kanegyo nan managpati ay onga ta si Apo Dios di patpatiyenyo. Adi kayo kasin solsoloten nan ngawi ay ninemnemnemyo sakayopay getken si Apo Dios. 15 Nodi komaneg kayo koma ken siya ay maid polos basolna. Masapol ay madiosan nan ogaliyo ay kaneg ken Apo Dios ay nang-ayag ken dakayo ay maitapi ken siya. 16 Tay naisolat isnan kalina ay mangwani en, “Masapol ay madiosan kayo tay sak-en et maid polos basolko.” 17 Et adiyo kalkalingkingan ay si Amayo ay Apo Dios ay menlol-owalowanyo et maid pakaam-amdena no men-ibanag siya nodi awnit banagena nan tonggal esay ipogaw gapo isnan tet-ewa ay inik-ikkana. Isonga masapol ay iyegyatyo siya isnan matatagowanyo. 18 Tay winayaan Apo Dios dakayo ay mangtaynan isnan maid paayna ay winanwanedyo ay inpaik-ikkan nan alal-apoyo ken dakayo. Et getkenyo ay baken aped siping ay malatlatiyan di inosalna ay nangwaya ken dakayo. 19 Nodi nan biyag Kristo ay nabanobanol nan insakbotna. Kanegna nan kalnilo ay maid polos danyona ay napalpalti ay naiboyag ken Apo Dios. 20 Ninemnem Apo Dios nan mangisakbotana ken Kristo sapay mawada nan batawa ngem sokod isnan naodi ay timpo sapay mawada siya isnan batawa. Inmali si Kristo isnan batawa ay mangbadang ken dakayo. 21 Et gapo isnan inikkana et taltalkenyo ay pilmi si Apo Dios id wani. Siya nan nangtago ken Kristo et inpangatona siya. Isonga taltalkenyo si Apo Dios ay mangbadang ken dakayo ya namnamaenyo gedan nan gawis ay awnit tako ganaben.
22 Gapo tay pinatiyo nan tet-ewa et nadalosan et nan nemnemyo. Isonga mabalin ay laydenyo ay ostoosto nan iib-ayo ay mamati. Isonga kanak en ikkanyo ngalod. 23 Tay wada nan balo ay biyagyo et baken nan ipogaw ay nalaka ay matey is nagapowana nodi nagapo ken Apo Dios ay adi matmatmatey. Et wada ken dakayo tay pinatiyo nan maid kombosna ay kalin Apo Dios ay mang-it-ited isnan balo ay biyag. 24 Kaneg nan naibaga isnan inpasolat Apo Dios id kasikasin ay mangwani en,
“Nan ipogaw et kanegda nan logam tay nalaka ay may-osan ya nan kabegewna et kaneg nan sabsabong ay nalaka ay matey. 25 Ngem nan kankanan Apo Dios et wawawawada ay enggana.”
Et kanak ken dakayo en nan kalin Apo Dios et siya gedan nan gawis ay damag ay naibaga ken dakayo.