Nan Maikadwa ay Solat Pablo Isnan Ipogaw id Corinto
Nan Maipanggep Isnan Solat
Nan maikadwa ay solat Pablo isnan iCorinto et insolatna isnan timpo ay naligatana ken daida tay nasokat nan nemnem nan tap-in di iCorinto ken siya. Nan tap-in di mamati isdi et wada nan ngawi ay inbagbagada ay maipanggep ken Pablo ngem baken kadi tet-ewa. Ngem olay no siya di nan inik-ikkanda et inpailan Pablo kayet nan pilmi ay anosna ay mangses-eed isnan menbabawiyanda. Et isnan nangbasaanda isnan solatna, ninbabawida ay tet-ewa. Isonga dadama nan gasing Pablo.
Isnan login nan solat et ibagbagan Pablo nan gawis ay nemnemna ken daida. Iyis-ispikalna nan gapo ay pilmi nan nangsagiitana ken daida isnan nang-iyawanda ya nang-ap-aposanda ken siya. Danat ibaga nan dadama ay gasingna tay gapo isnan nangislatana ken daida et ninbabawida ya ginmawis nan nemnemda kasin ken siya.
Nan esa ay inbagana isnan mamati isdi et men-olnongda koma is ibadangda isnan mamati id Judea ay makasapol is badang. Isnan kombos nan solatna et inbagan Pablo nan kalintegana ay men-apostolis tay wada nan ipogaw id Corinto ay aped mangmangwani en daida nan tet-ewa ay apostolis ay nangatngato mo si Pablo dapay baken kadi tet-ewa. Isonga inpagtek Pablo nan tet-ewa.
Nan wada isna:
Login nan solat 1:1-11
Nan nemnem Pablo isnan mamati id Corinto 1:12-7:16
Nan maited ay badang isnan mamati ay makasapol id Judea 8:1-9:15
Nan nangpaneknekan Pablo isnan kalebbengana ay men-apostolis 10:1-13:10
Kombos nan solat 13:11-14
1
Login Nan Solat
Sak-en si Pablo ay nagapowan nan solat ay naay et aboloyan abes Timoteo ay ib-a tako ay mamati. Apostolis Jesu Kristo sak-en gapo tay esangak ay pinilin Apo Dios. Mensolatak ken dakayo ay mamati id issa Corinto ya nan am-in ay ipogaw Apo Dios isnan probinsiyayo ay Acaya. Sapay koma ta kanayon ay liknaenyo nan anos, nan layad ya nan natalna ay nemnem ay magapgapo ken Ama tako ay Apo Dios yas Jesu Kristo ay Apo tako.
Si Apo Dios Nan Mangbadbadang Isnan Ipogaw Ay Mapalpaligatan
Dayawen tako si Apo Dios ay Aman Apo Jesu Kristo ya Diosna tay dadama ay maseg-ang ken datako danapay ay-ayowen datako isnan am-in ay ligat. Liwliwaliwena datako tapno getken tako abes nan ikkan tako ay mangliwliwaliw isnan iib-a tako ay mapalpaligatan. Mabalin ay badangan tako daida gapo isnan inadal tako ay badang Apo Dios ken datako. Owen, tay nan kaad-adon nan mapalpaligatak ay kaneg din napalpaligatan Kristo et siya nan kaad-adon nan badang Apo Dios ken sak-en gapo isnan maitatapiyak ken Kristo. Isonga olay no mapalpaligatan kami isnan mangibagbagaanmi isnan gawis ay damag tay menpaay ken dakayo tay siya di nan mabadanganyo ya maisalakananyo. Et nan mangliwliwaliwan Apo Dios ken dakami isnan ligat et siya nan mangtekanmi ay mangliwliwaliw ken dakayo isnan ligatyo tapno mabalin ay an-anosanyo. Isonga maid danagmi ken dakayo tay getkenmi ay no mapalpaligatan kayo ay kanegmi et badangan Apo Dios dakayo gedan ay kaneg nan mangbadbadangana ken dakami.
Wada nan ibagak bebsatko, tay laydek ay getkenyo nan inommat ken dakami isnan il-ili id Asia. Dadama nan napalpaligatanmi isdi. Isonga kanak en adi kami makaitpe isnan mendalalagsen ay ligat. Tay isnan nemnemmi et waay siya di nan timpo ay mateyanmi. Ngem inommat di ta baken nan awakmi is talkenmi nodi si Apo Dios ay makabael ay mangtago isnan matey. 10 Et tet-ewa ay insalakana dakami ta adi kami matey. Et getkek abes ay itoltoloyna ay mangisalakan ken dakami isonga dadama nan talekko ken siya. 11 Et nan lowaloyo pala ken dakami nan esa ay mangbadang ken dakami. Et isnan mangsongbatan Apo Dios isnan lowalon nan adoado et maadoado abes nan mangdayaw ken siya ay men-iyaman isnan gawis ay badangna.
Inbagan Pablo Nan Gapo Ay Sinokatana Nan Nemnemna
12 Men-gasing kami ay mangwani en maid polos getkenmi is inikkanmi is ngawi isnan ipogaw, am-amed ken dakayo. Ostoosto nan inik-ikkanmi ya maid polos kampot is wada isnan nemnemmi tay si Apo Dios nan nagapowana. Isnan am-in ay ik-ikkanmi et baken nan silib di ipogaw is magapgapowana nodi nagapo isnan badang Apo Dios isonga makaikkan kami isnan ostoosto. 13-14 Magtek ay maid kampot isnan nemnemmi tay maid sinalinanmi isnan am-in ay insolatko ken dakayo tay nalaka ay mabasa ya maawatan. Sapay koma ta nan bassit ay getkenyo id wani ay maipanggep isnan ogalimi et namnamaenmi ay awnit mataptapiyan enggana ay omdan nan agew ay kasin omaliyan Kristo tapno awnit maipaliso nan gasingyo ken dakami isnan gasingmi ken dakayo.
15-16 Gapo tay namnamaek ay men-gasing kayo ken dakami et ninemnemko en gawis no dinmag-os kami koma isnan kad-anyo isnan inmayanmi id Macedonia dakamit kasin domag-os isnan somagonganmi. Kayatko no mamindowa ay ilaenmi dakayo tapno mamindowa ay mabadangan kayo. Et isnan komaanak ay omey id Judea gawis no bomadang kayo. 17 Waay kananyo ngen en no kaneg todi nan kayatko aytay dan egay natongpal? Ay kananyo ngen en nalaka ay masokat nan nemnemko gapo tay egayak tinongpal nan omayak ken dakayo? Ngem adiyo koma kanan en adiyak matalek ay ipogaw ay kaneg nan ipogaw ay maid nemnemna ken Apo Dios ay mangwani en owen dat nalaka ay sokatana nan nemnemna. 18 Tay baken tet-ewa di. Tay tet-etet-ewa nan ibagbagami ken dakayo ay kaneg nan katet-ewan nan kankanan Apo Dios. 19 Tay nan Anak Apo Dios ay si Jesu Kristo ay inbagbagami ken da Silas yas Timoteo ken dakayo et adi polos masokatan nan kankanana am-in. 20 Et siya nan natongpalan nan am-in ay inkalin Apo Dios ay maipanggep isnan mangisalakan isnan kaipoipogaw. Isonga gapo ken Kristo, oowenan tako nan katet-ewan nan inkalin Apo Dios et siya nan esay madaydayawana. 21 Et si Apo Dios nan mangipapapigsa ken datako isnan mangsolsolotan tako ken Kristo. Pinilina datako ay menbalin is ipogawna ay mang-ikkan isnan obla ay pala ken siya. 22 Intedna nan Ispiritona ken datako ay kailasinan nan maitatapiyan tako ken siya. Et gapo isnan kawadan nan Ispiritona ken datako getken tako ay tongpalena nan am-in ay awnitna ited ken datako.
23 Ngem ibagak id wani nan gapo ay egayak inmey id issa ay mangpasyal ken dakayo. Egayak inmey tapno maagtan kayo is waya ay mangibabawi isnan basbasolyo ta adi masapol ay dosaek dakayo. Getken Apo Dios ay tet-ewa di. 24 Ngem baken na is kayatko ay kanan ay pilpilitenmi dakayo maipanggep isnan pammati tako ken Kristo tay osto nan pammatiyo. Ngem laydenmi ay mangbadang ken dakayo isnan mangsolsolotanyo ken siya tapno matapiyan nan gasingyo.