Nan Maikadwa ay Solat Pedro
Nan Maipanggep Isnan Solat
Nan maikadwa ay solat Pedro et insolatna ay pala isnan adoado ay mamati. Nan napateg ay ibagan nan solatna et ta adida maaw-awis isnan baken osto ay kankanan nan agin-iitdo tay pilmi ay bomasol nan mangsolsolot ken daida. Ibagbagana ay masapol ay itoltoloyda ay mamati isnan tet-ewa ay mait-itdo ay maipanggep ken Jesus ay dindinngeda ay nagapo isnan ipogaw ay tet-ewa ay nang-ila ken siya. Tay no siya di nan ik-ikkanda et adida nalaka ay maawis isnan baken tet-ewa.
Nan esa ay ibagbagana et nan songbat nan it-itdon nan mangmangwani en adi somagong kasin si Kristo. Kanana en nan mabaybayagan nan somagongan kasin Kristo et gapo tay adi kayat Apo Dios ay madosa nan olay sino ay ipogaw nodi kayatna ay am-in ay ipogaw et ibabawida nan basbasolda koma ta maitapida ken siya. Siya di nan gapo ay adi somagong ay dagos tay sedsed-ena nan menbabawiyanda.
Nan wada isna:
Login nan solat 1:1-2
Nan kayat Apo Dios ay ik-ikkan di mamati 1:3-21
Nan baken osto ay mait-itdo 2:1-22
Nan kasin omaliyan Jesu Kristo 3:1-18
1
Nan Login Nan Solat
Sak-en si Simon Pedro ay esay baan Jesu Kristo. Esangak ay pinilina ay makwani en apostolis ay mangibagbaga isnan maipanggep ken siya. Mensolatak ken dakayo ay naagtan is pammati ay maid polos naitkenana isnan pammatimi. Naagtan tako gapo isnan ostoosto ay ik-ikkan Jesu Kristo ay Dios tako ay nangisalakan ken datako. Sapay koma ta gapo isnan mataptaptapiyan nan mangtekanyo ken Apo Dios yas Jesus ay Apo tako et mataptaptapiyan abes nan mangliknaanyo isnan anos ya layad ya natalna ay nemnem ay magapgapo ken daida.
Nan Gawis Ay Itapi Tako Isnan Pammati Tako
Gapo isnan kabaelan Apo Dios et intedna nan kabaelan tako ay mang-ikkan isnan am-in ay kayatna ay maikkan. Mabalin ay ikkan tako tay getken tako siya ay nang-ayag ken datako ta maitapi tako ken siya isnan kagawisna ya isnan kangatona. Gapo isnan kagawisna et intedna nan ganaganagwis ay mangbadbadang ken datako ay inkalina tapno maiyiso tako ken siya ya tapno mailisi tako ay adi makiik-ikkan isnan ngawi ay ik-ikkan di adi mamati ay magapgapo isnan nemnemda ay ol-olay. Isonga ipakat tako ay mangitapi is dana isnan pammati tako. Nan omona et masapol ay gawis nan ogali tako. Ya nan maisned et masapol ay osalen tako nan nemnem tako ay osto. Nan maikatlo et ten-en tako nan ik-ikkan tako. Dat masapol ay anosan tako nan ligat. Nan maikalima et soloten tako nan ogalin Apo Dios. No ik-ikkan tako am-in dadi et wada pay nan masapol ay maitapi. Et siya nan gawis ay nemnem isnan iib-a tako ay mamati ta menbinadang tako. Dat mabalin ay ikkan tako nan esa et siya nan manglaydan tako isnan am-in ay ipogaw. No siya dadi nan maik-ik-ikkan et siya dadi nan gawis ay mangbadbadang ken datako ta mapaay nan mangtekan tako ken Jesu Kristo ay Apo tako. Ngem nan ipogaw ay adi mangitapi isnan deeyda ay inbagak et kegda nakowap tay olay mamatida ngem adoado pay laeng nan adida maawatan. Adida nemnemen nan gawis ay inikkan Apo Dios ay nangkaan isnan basbasolda.
10 Isonga bebsatko, gapo isnan gawis ay badang Apo Dios, ipakat tako nan kabaelan tako ay mang-ikkan isnan gawis tapno mapaneknekan nan nangpiliyan ya nang-ayagan Apo Dios ken datako ay menbalin is an-akna. Tay no siya dadi nan ik-ikkan tako et adi tako dokogan nan pammati tako. 11 Dat no omdan tako isnan maid patenggana ay mentolayan Apo Jesu Kristo ay nangisalakan ken datako et maid mabainan tako tay men-galalasing siya ay mangdawat ken datako.
Gawis No Maidnge Nan Kankanan Pedro Tay Wada Nan Lebbengna Ay Mangibaga
12 Isonga olay getkenyo nan tet-ewa ya pinatiyo ay gawis et itoloyko kayet ay mangipanemnem ken dakayo is dadi. 13 Tay isnan nemnemko siya nan gawis ay ikkak isnan kadaanko. 14 Tay getkek ay adi mabayag daket matey. Getkek di tay inpagtek Apo Jesu Kristo ken sak-en. 15 Isonga ipanemnemnemko dadi ken dakayo id wani ay timpo tapno adiyo kalkalingkingan no mamaidak.
16 Nan ibagbagami ken dakayo ay maipanggep isnan kabaelan Jesu Kristo ya nan kasina omaliyan et baken aped sodsodok. Nodi tet-ewa tay inilami nan pilmi ay kabaelana. 17-18 Tay wada kami isnan bilig ay nang-abatan Apo Dios ken dakami isnan nangipailaana isnan kadios Jesus. Dinngemi nan kalin Apo Dios ay Amana ay nagapo id daya ay nangwani en, “Siya na nan laylaydek ay Anakko et pilmi nan gasingko ken siya.” 19 Nan inilami et siya nan mangpaneknek isnan katet-ewan nan inbagan din mamadton Apo Dios id sang-adom. Isonga gawis no idngeyo nan kankananda tay nan inbagbagada et siya dadi nan kaneg nan silaw ay mangtanggew isnan menbolinget. Ngem awnit omdan nan timpo ay adi tako masapol nan kankananda tay awnit omali nan tet-ewa ay manglawag isnan nemnem di ipogaw. 20-21 Ngem masapol ay getkenyo ay maid inbagbagan din mamadton Apo Dios is aped nagapo isnan nemnemda ya bakenda abes is aped mangibaga isnan kayatna ay kanan. Nodi kedeng nan inpabagbagan nan Ispirito Santo ken daida is inbagbagada.