Nan Inik-Ikkan Nan Aapostolis
Nan Maipanggep Isnan Solat
Nan liblo ay Nan Inik-ikkan Nan Aapostolis et siya nan toloy nan damo ay liblo ay insolat Lucas ay maipanggep ken Jesus. Nan osto ay kayatna ay ipagtek et nan inik-ikkan din inmon-ona ay papasolot Jesus ay nangibagbaga isnan maipanggep ken siya ay ninlogi id Jerusalem dat isnan kailiili id Judea ya id Samaria enggana isnan kailiili isnan batawa. Nan Ispirito Santo nan nangtaktakdo ay mangbadbadang ken daida. Ibagbagana isna nan nataptapiyan nan mamati ken Kristo ay ninlogi isnan Judio engganay maitapi gedan nan adoado ay baken Judio.
Nan liblo ay naay et napagkatlo ay nagedgedwa ay mangipaila isnan kaad-adon nan il-ili ay naibagbagaan nan gawis ay damag ay maipanggep ken Jesus ya nan nangsolotan di ipogaw ken siya. Nan damo et nan ninlogiyana id Jerusalem maisned isdin sinmaaan Jesus id daya. Nan maikadwa et nan naiwakatan nan gawis ay damag isnan tap-in nan ilin di Judio. Ya nan maikatlo et nan am-amedna naiwakatan enggana id Roma.
Nan esay napateg ay ibagbagan nan liblo ay naay et nan nangbadbadangan nan Ispirito Santo isnan mamati. Nan ninlogiyana et siya nan kinmapetana isnan mamati id Jerusalem isnan agew ay makwani en Pentecostes. Et ninlogi isdi danat itoltoloy ay mangbadbadang ya mangipapipigsa isnan mamati ya mangipangpango ken daida. Nan inom-ommat ay naibagbaga isna et ipailana nan kabaelan nan mait-itdo ay wada isnan gawis ay damag ay mangbadbadang isnan ipogaw ay mangpati.
Nan wada isna
Nan maisaganaan nan ipogaw ay mangpaneknek ken Jesus 1:1-26
a. Nan kaodiyan ay bilin ya inkalin Jesus 1:1-14
b. Nan naisokat ken Judas 1:15-26
Nan mangibagbagaanda isnan maipanggep ken Jesus id Jerusalem 2:1-8:3
Nan mangibagbagaanda isnan maipanggep ken Jesus id Judea ya id Samaria 8:4-12:25
Nan nin-isolsolowan Pablo 13:1-28:31
a. Nan damo ay omayan da Pablo ay men-itdo 13:1-14:28
b. Nan nadagopan nan papangolon di mamati 15:1-35
c. Nan maikadwa ay omayan da Pablo ay men-itdo 15:36-18:22
d. Nan maikatlo ay omayan da Pablo ay men-itdo 18:23-21:6
e. Nan naibalodan Pablo id Jerusalem, Cesarea ya id Roma 21:7-28:31
1
Login Nan Solat
Gayyem Teofilo:
Isdin damo ay liblo ay insolatko et inbagak am-in din inik-ikkan ya insolon Jesus menlogi isdin logina ya enggana isdin nangipangatowan Apo Dios ken siya id daya. Ngem esapay somaa id daya et wada nan inbilina isnan deeyda ay papasolotna ay pinilina ay makwani en apostolis. Nan Ispirito Santo nan nang-itdo ken Jesus isnan inbagbagana ken daida. Namin ado nan ninpap-ailaana isnan aapostolis isnan kasina natagowan enggana ay nalpas nan epat poo ay agew. Adoado gedan nan inik-ikkana tasiyay maid gapona is adida mangpatiyan ay kasin natago. Inil-ilada siya et init-itdowana daida maipanggep isnan mentolayan Apo Dios.
4-5 Isnan esa ay agew nadagopda. Dat kanan Jesus ken daida, “Din si Juan et danom nan inosalna ay menbonyag ngem awnit nan Ispirito Santo nan ited Apo Dios ken dakayo ay kanegna ibonyag ken dakayo. Isonga adi kayo komak-aan id isna Jerusalem ta sed-enyo tay nganngani ay omali. Siya di nan inkalin Ama ay inbagak abes ken dakayo.”
Nan Nangipangatowan Apo Dios Ken Jesus Id Daya
Isnan namingsan ay nadagopan da Jesus ya nan aapostolis et sinootda en, “Apo, ay id wani nan mangipakaanam isnan iRoma ay mentotolay ken datako tasiyay datako nan kalebbeng ay mentolay isnan am-in ay ili tako ay Judio?” Dat kanan Jesus ken daida en, “Nan timpo ay mentolayan tako et adi kabalin ay getkenyo tay si Apo Dios et kedeng nan kalebbeng ay mangtek isnan awnit om-ommat isnan omal-ali ay agew ya nan timpo ay ommatana. Ngem nan ipagtekko ken dakayo et siya na. Awnit kapten nan Ispirito Santo dakayo et itedna nan kabaelanyo ta tomoled kayo ay mangibagbaga isnan maipanggep ken sak-en id Jerusalem dat isnan kailiili id Judea ya isnan kailiili id Samaria enggana isnan kailiili isnan batawa.”
Nakwas nan initdon Jesus ay deey dadat ilan siya ay maipangato id daya. Nintangadda ay mang-ila ken siya enggana ay nasalinan isnan liboo. 10 Daanda pay ay mangiila id daya dat wada nan doway lalalaki ay anghel ay ninbabado is polaw ay natanakdeg isnan kad-an nan aapostolis. 11 Dadat kanan, “Dakayo ay iGalilea, dakayon aped tatangaden id daya? Si Jesus ay inilayo ay naipangato id daya et awnityo kasin ilan nan omaliyana ay kaneg nan inmayana id wani.” 12 Dat somagong nan aapostolis id Jerusalem ay magapo isnan bilig ay Olivo ay esay kilometro nan kaasag-ena.
Nan Nangpiliyanda Isnan Maisokat Ken Judas
13 Idi inomdan nan aapostolis id Jerusalem et inmeyda isnan baey. Dadat omey isnan maikadwa ay galado ay menteteanda. Siya dana nan ngadngadanda. Da Pedro ken Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago ay anak Alfeo, Simon ay mangisaksakit isnan ilina yas Judas ay anak Santiago. 14 Inagew ay enda makilol-owalo tay naeesa nan nemnemda maipanggep isnan pammatida ken Apo Dios. Wada abes nan bababai ay naitapi ken daida ya si Maria ay inan Jesus ya nan bebsat Jesus ay lalalaki.
15 Isnan esay agew ay nadagopan nan waay sin-gasot ya dowampoo ay mamati ken Jesus dat tomakdeg si Pedro et kanana, 16-18 “Dakayo ay bebsatko ay mamati ken Jesu Kristo, natongpal et nan inpanemnem nan Ispirito Santo ay insolat din si David ay maipanggep ken Judas tay am-in ay kankanan Apo Dios et masapol ay matongpal. Si Judas et nadotokan ay nakiobla ken dakami ay apostolis. Ib-ami siya ngem siya nan nangipango isnan nangdepap ken Jesus. Linagbowanda siya isnan ngawi ay inikkana dat maosal nan lagbona ay mailako is om-a. Dat mentekdag dat maboslayan nan egesna. 19 Idi gintek am-in nan iJerusalem nan inikkan Judas dadat ngadnan san om-a is Aceldama ay makwani en om-a ay nabasaan isnan kalida.” 20 Dat itoloy Pedro ay mangwani en, “Siya na nan inpanemnem nan Ispirito Santo id kasikasin ay maipanggep ken Judas et naisolat isnan liblo ay Salmo. Kanana en,
‘Menbayen koma nan baeyna ta maid kasin mentet-ee isdi.’
Wada abes nan naisolat ay mangwani,
‘Maidya koma nan saadna isnan tap-in di ipogaw.’
Siya di nan naisolat.”
21-22 Dat itoloy Pedro ay mangwani en, “Isonga omila tako is maisokat ken Judas ta waday maitapi ken dakami is mangpaneknek isnan kasin natagowan Apo Jesus. Anapen tako nan ipogaw ay nakiib-a ken datako enggana isdin damo. Masapol ay inilana am-in nan inik-ikkan Jesus ay menlogi isdin ninpabonyagana ken Juan et enggana isdin naipangatowana id daya.” Siya di nan kinwanin Pedro. 23 Dadat ibaga nan ngadan di doway ipogaw ay da Matias ken Jose ta mapili ken daida nan maisokat ken Judas. Nan tap-in nan ngadan Jose et Barsabas ya Justo. 24 Dadat menlowalo ay mangwani en, “Apo, gapo tay sik-a nan mangtek isnan nemnem am-in nan ipogaw et ipagtekmo ken dakami nan piliyem ken datona ay dowa 25 ta maitapi ken dakami ay mang-ikkan isnan oblami ay aapostolis tasiyay siya nan maisokat ken Judas tay kinmaan ay omey isnan impilno.” Siya di nan lowaloda. 26 Dadat menbobonot ken datodi ay dowa. Et si Matias nan nabonot. Dat maitapi et maikasimpoo ya dowa ken daida.