Nan Solat Pablo Isnan Ipogaw id Colosas
Nan Maipanggep Isnan Solat
Naay nan solat Pablo isnan mamati ay wada id Colosas ay esay ili ay asag-en di Efeso id Asia. Baken si Pablo isnan nangisolsolo isnan mamati ken Kristo id isdi ngem kinwanin Pablo en wada nan biyangna ken daida tay inbaana nan mamati id Efeso ay omey id isdi. Gintek Pablo en wada nan men-is-isolo isnan baken tet-ewa id Colosas ay mangipapati en masapol kano ay daydayawen di ipogaw nan adi kaila esadapay maisalakan ya maitapi ken Apo Dios. Insoloda gedan en masapol ay matongpal nan am-in ay ogalida ay kaneg nan mensegyat ya nan masapol ay ikkanda isnan makmakan ya nan ib-an di ogali. Dat isolat Pablo na ta iyadina nan mangpatpatiyanda isnan deeyday baken tet-ewa. Kanana en kedkedeng si Jesu Kristo isnan makaited ken daida isnan osto ay kaisalakananda dapay nan deeyday baken tet-ewa ay solsolo et apedna paaddawiyen daida ken Jesus.
Inpaw-it Pablo ken Tikiko nan naay ay solat ay omey isnan iColosas. Inpaiyeyna gedan si Onesimo (4:9). Si Onesimo nan baa ay inpasagong Pablo ken Filemon ay apona. Et siya nan gapo ay insolatna nan solat ay Filemon.
Nan wada isna:
Login di solat 1:1-8
Nan kaneg Kristo ya nan inik-ikkana 1:9-2:19
Nan balo ay biyag is ken Kristo 2:20-4:6
Kombos di solat 4:7-18
1
Nan Login Nan Solat
Sak-en si Pablo ay nagapowan nan solat ay naay et inaboloyan abes Timoteo ay ib-a tako ay mamati. Apostolis Jesu Kristo sak-en gapo tay esangak ay pinilin Apo Dios. Mensolatak ken dakayo ay matalek ay bebsatmi ay ipogaw Apo Dios id issa Colosas gapo isnan pammati tako ken Jesu Kristo.
Sapay koma ta kanayon ay liknaenyo nan anos, layad ya natalna ay nemnem ay magapgapo ken Apo Dios ay Ama tako.
Nan Men-iyamanan Pablo Ya Nan Lowalona
No ilowalowanmi dakayo ken Apo Dios ay Aman Jesu Kristo ay Apo tako et kanayon ay men-iyaman kami ken siya tay dinamagmi ay napigsa nan pammatiyo ken Jesu Kristo ya pilmi abes nan layadyo isnan am-in ay ipogaw Apo Dios. Siya di nan ik-ikkanyo tay getkenyo ay awnityo dawaten nan insaganan Apo Dios ken dakayo id daya et siya dadi nan namnamayo enggana isnan nangdengnganyo isnan tet-ewa ay gawis ay damag ay maipanggep ken Jesu Kristo. Nan naay gawis ay damag ay inomdan ken dakayo id kasin et maipadamdamag id wani isnan am-in ay il-ili isnan batawa isonga mamati nan adoado ay nangdenge dadat sokatan nan ogalida ay kaneg nan nasokatan din ogaliyo gedan isdin namatiyanyo. Tay engganay dinngeyo na et napadasanyo nan badang Apo Dios isonga getkenyo et nan kinatet-ewana. Nan nang-itdo isnan naayda ken dakayo et si Epafras ay esay matalek ay baan Jesu Kristo. Siya nan esa ay laylaydek ay ib-ami ay men-it-itdo. Inbagana ken dakami nan manglaylaydanyo isnan ib-ayo ay maid teken is nagapowana nodi nan Ispirito Santo.
Isonga engganay dinngemi nan pammatiyo ken Jesu Kristo et adimi isalsaldeng ay mangilol-owalo ken dakayo. Dawdawatenmi ken Apo Dios ta ipagtekna ken dakayo nan am-in ay laydena ay ik-ikkanyo ya ta awatenyo koma nan am-in ay silibna ay ipagtek nan Ispiritona. 10 Dat mabalin ay ikkanyo nan layden Apo Dios ta dakayo nan mangipaila isnan gawis ay ogalin di mamati ken Kristo ya nan mangipagasing ken siya daet dadlo omad-ad-ado nan getkenyo ay maipanggep ken Apo Dios. 11 Dawdawatenmi abes nan panakabalin Apo Dios ay maid kanegna ta siya nan mangipapigsa isnan pammatiyo ta olay ngan di ommat ken dakayo et mabalin ay maanosanyo ya gomasing kayo. 12 Et baken siya di et kedeng nodi men-iyaman kayo pay ken Dios Ama ay nang-idya isnan kalebbengan tako ay makitawid isnan ipatawidna isnan ipogawna ay natanggewan nan nemnemda. 13 Insalakana datako isnan kabaelan Satanas ay apon di menbolinget nan nemnemda. Tay intapina datako isnan mentolayan Jesu Kristo ay laylaydena ay Anakna ay 14 nangsobot ken datako ta mapakawan nan basbasol tako.
Nan Kaneg Jesu Kristo Ya Nan Inikkana
15 Si Jesu Kristo et siya nan nangipaila no ngan nan kaneg Apo Dios ay adi kaila. Si Kristo ay kangatowan et nawawada esapay mawada nan am-in ay naboliw 16 et gapo ken siya et naboliw am-in ay wada id daya ya isnan batawa. Tay siya nan nangboliw isnan am-in ay maila ya nan adi kaila, olay nan aanghel ya nan tap-in di manakabalin ay adi kaila ya nan kababaan enggana isnan kangangatowan. Inpasapon Apo Dios dana ken Kristo et siya na nan naikkan ta madayaw si Kristo. 17 Nawawada si Kristo esapay mawada nan am-in et mentoltoloy nan am-in ay wada gapo ken siya. 18 Siya gedan nan kaneg tako toktok ay mamati ya datako nan kanegna awak. Tay siya ay Anak Apo Dios nan nagapowan nan balo ay biyag tako tay natago kasin siya isonga matatago abes ay enggana nan mamati ken siya. Isonga siya nan kangatowan isnan am-in. 19 Layden Apo Dios ay nan am-in ay wada ken siya et masapol ay wada gedan ken Jesu Kristo ay Anakna isonga paliso nan kadiosda. 20 Et layden Apo Dios gedan ay maipos-a kasin ken siya nan am-in ay wada isnan batawa ya id daya tay naisiyanda ken siya. Isonga kinaana nan naisiyananda isnan inmayosan nan basan Kristo isnan nateyana isnan kros.
21 Olay dakayo id kasin et naiyaaddawi nan nemnemyo ken Apo Dios tay kanegyo boso siya gapo isnan ngawi ay ninemnemnemyo ya nan inik-ikkanyo. 22 Ngem id wani baken kaneg todi tay ninbalinen Apo Dios dakayo ay ib-ana gapo isnan nateyan nan Anakna isnan kros. Gapo isdin nateyana et nadalosan nan basbasolyo tasiyay gawis nan pangiilaan Apo Dios ken dakayo ay maid kadeldelawanyo. 23 Ngem masapol ay ipakatyo ay mangitoltoloy isnan pammatiyo. Adi kayo koma kaaw-awis ay mangtaynan isnan pammatiyo ya isnan dinngeyo tay maid teken is namnaman di ipogaw ay maitapi ken Apo Dios no baken nan naay ay gawis ay damag ay maipanggep ken Jesu Kristo. Nan naay ay makwani en gawis ay damag et naiwalas isnan batawa. Et sak-en si Pablo ay esay mangibagbaga.
Nan Badang Pablo Isnan Mamati
24 Olay no mapalpaligatak isnan naay ay pagbalodan gapo isnan naay ay it-itdok ken dakayo ay baken Judio et men-gasingak kayet tay an-anayak nan am-in ay kinwanin Kristo en masapol ay liknaek gapo isnan iib-a tako ay mamati ay kanegna awak. 25 Si Apo Dios nan nangpili ken sak-en ta badangak nan am-in ay mamati. Am-amed dakayo ay baken Judio ta ipagtekko ken dakayo nan am-in ay kinwanin Apo Dios ay maikkan. 26 Enggana id sang-adom et maid nakagtek isnan ninemnem Apo Dios ay awnit maikkan ngem id wani et inpagtekna ken datako ay ipogawna 27 et maitapi kayo gedan ay baken Judio isnan ipogaw ay nangipagtekana. Maid kais-ison nan kaskasdaaw ay ninemnemna ay naay, makitetee si Kristo ken datako et siya nan poon nan namnama tako ay maitapi ken Apo Dios. 28 Isonga si Kristo nan ibagbagami isnan am-in ay ipogaw. Itoltoloymi ay mangbagbaga ya mang-it-itdo isnan am-in ay getkenmi ay maipanggep ken Kristo tasiyay maeteng koma nan nemnemda am-in maipanggep isnan pammatida. 29 Ipakatko ay mang-ikkan is dana isnan am-in ay kabaelak et nan napigsa ay kabaelan Jesu Kristo nan nagapowan nan kabaelak.