6
Nan Osto Ay Ikkan Nan Onga
Dakayo ay ongong-a, patiyenyo nan ama ya inayo tay siya nan osto ay ikkan nan maitapi ken Jesu Kristo tay wada nan bilin Apo Dios ay mangwani en, “Masapol ay patpatgem da amam ken inam.” Siya di nan omon-ona ay bilin Apo Dios ay wada nan ibagana ay ommat no matongpal. Kanana en, “No tongpalem na et gawis nan ommat ken sik-a dakapay matatago ay mabayag isnan naay ay batawa.”
Dakayo pay ay am-a ya in-a et adiyo paligligten nan an-akyo nodi itdoyo nan gawis ay layden Jesu Kristo ya bagbagaanyo daida tasiyay gawis nan ik-ikkanda.
Nan Osto Ay Ikkan Nan Baa Ya Nan Apoda
Dakayo ay baa et patiyenyo nan apoyo isnan batawa. Ipakatmo koma nan kabaelam ay mang-ikkan isnan ibagana ken sik-a ay kaneg nan ikkam no si Kristo nan mangbaa ken sik-a. 6-7 Baken koma kedeng nan mangiil-an nan apom ken sik-a is mang-ikkanam isnan oblam ta dayawen daka nodi men-gasingka dakapay men-gaget koma ay mang-ikkan isnan am-in ay ibagana tay siya nan layden Apo Dios. Ikkam di tay nenemnemem ay baken kedeng nan ipogaw is apom nodi nan osto ay apom et si Kristo tay getkenyo ay ligalowan Apo Dios nan mang-ik-ikkan is gawis olay no baa siya wenno baken.
Dakayo abes ay wada nan baana et masapol ay gawis abes nan ikkanyo isnan baayo. Adiyo paeg-egyaten daida tay getkenyo ay es-esang si Apo Dios id daya ay Apoyo isnan baam et maiwed pawedwed-ena is ipogaw.
Nan Kaneg Salida Ay Ited Apo Dios
10 Siya na nan kombos nan ibagak ken dakayo. Gapo isnan maitatapiyanyo ken Jesu Kristo et dawatenyo ay papigsaena koma nan pammatiyo. Mabalin ay ikkana gapo isnan panakabalina. 11 Tay datako et kaneg tako makigobgobat isnan boso tako ay si Satanas ay mang-al-allilaw ken datako isonga masapol ay osalen tako nan am-in ay inted Apo Dios ay salida ta adi tako maabak. 12 Tay baken ipogaw nan kaboso tako nodi si Satanas ya nan menkakekedse ay kaanianito ya nan tap-in di adi kaila ay mang-ik-ikkan is ngawi ay men-ap-apo isnan naay ay batawa ay kad-an di menbolinget ay nemnem. 13 Siya di nan gapo ay masapol ay osalen tako am-in nan salida ay inyalin Apo Dios tasiyay nakasagana tako no waday ommat is ngawi ta olay no pomigsa nan ikkan Satanas et adi polos makaabak ken datako.
14 Isonga isagana tako nan naayda ay kanega salida ay masapol ay osalen tako. Nan mangibagaan tako isnan tet-ewa et siya nan kanega balikes ay salida. Nan gawis ay ik-ikkan tako et siya nan kanega salidan di pagaew. 15 Nan kaneg tako sapatos ay mangipagawis isnan mendad-aanan tako et nan manglaydan tako ay mangibaga isnan gawis ay damag. 16 Nan mentoltoloyan di pammati tako ken Jesu Kristo et siya nan kaneg tako kasay tay siya nan isalida tako isnan ngawi ay nemnem ya nan kaeegyat ay om-ommat tay daida nan kaneg menbidbidang ay balbeg ay igaygayang Satanas. 17 Nan kaneg abes salidan nan olo tako et nan pammati tako isnan nangisalakanan Jesu Kristo ken datako. Ya nan kaneg tako gamig ay manggobat ken Satanas et nan kalin Apo Dios ay inted nan Ispirito Santo. 18 Nan esa pay ay salida ay wada ken datako et nan lowalo. Masapol koma ay kanayon ay menlowalo tako isnan badang nan Ispirito Santo. Itoltoloyyo ay menlol-owalo olay ngan nan om-ommat dayopay adi kalkalingkingan ay ilowalowan nan am-in ay ipogaw Apo Dios.
19 Ilol-owalowanyo koma abes sak-en ta itdon Apo Dios nan kankanak no men-isolowak ya ta tomoledak ay mangipagtek isnan gawis ay damag ay maipanggep ken Jesu Kristo ay egay naipagtek enggana id wani. 20 Siya di nan nangibaaan Apo Dios ken sak-en et siya nan gapo ay maibabalodak id wani. Isonga ilol-owalowanyo sak-en ta tomoledak koma ay mangibaga isnan kayatna.
Nan Kombos Nan Naay Ay Solat
21 Si Tikico nan ibaak ken dakayo ta ipagtekna nan am-in ay om-ommat ken sak-en. Siya nan esay gawigawis ay ib-ak ay naanos ay mangbadbadang ken sak-en isnan ik-ikkak ay pala ken Jesu Kristo. 22 Isonga inbaak siya ken dakayo ta ipadamagna nan om-ommat ken dakami isna ya ta papigsaena nan nemnemyo.
23 Dakayo ay bebsatko ay mamati et sapay koma ta si Apo Dios ay Ama tako ya si Apo Jesu Kristo nan mangipapigsa isnan pammatiyo tapno liknaenyo nan natalna ay nemnem ya menlinayad kayo. 24 Ya sapay koma ta liknaen nan am-in ay manglaylayad ay eng-enggana ken Apo Jesu Kristo nan gawis ay badang ya seg-ang Apo Dios.