Nan Gawis ay Damag ay Insolat Juan
Nan Maipanggep Isnan Insolat Juan
Nan naay ay insolat Juan et ipailana ay si Jesus nan makwani en Kali ay nawawawawada ken Apo Dios esapay naboliw nan batawa dat menbalin is ipogaw et makitee isnan ipogaw isnan batawa. Intapin Juan nan gapo ay insolatna nan naay isnan nangibagana isnan menbasa en, “...nan naayda et naisolatda tasiyay patiyenyo ay si Jesus nan Kristo ay Anak Apo Dios et gapo isnan pammatiyo et matagotago kayo ay eng-enggana.” (20:31)
Nakwas ay inbagan Juan en si Jesus nan makwani en Kali ay nawawawawada danat ilogi ay mangibaga isnan inom-ommat isdin kad-an Jesus isna. Ibagana nan nateketeken ay nakaskasdaaw ay inik-ikkan Jesus ay mangipaila ay siya nan naikali ay mangisalakan ken datako danat ipagtek nan kayat ay kanan san kaskasdaaw isnan mangibagbagaana isnan sodsodok ya insolsolon Jesus. Insolat Juan gedan nan inkakan nan tap-ina ay namati ken Jesus dadat menbalin ay pasolotna dapay ligten nan tap-ina siya et adida patiyen. Isnan kapitolo 13 enggana isnan 17 et naibaga nan menkakadwaan da Jesus isnan papasolotna isdin labi esapay madpap ya nan inbagbagan Jesus ken daida issan deey ay labi ta mensaganada ya papipigsaenda nan nemnemda ay olay no ngan di ommat. Isnan kombosna et inbagan gedan Juan nan nadpapan Jesus ya nabistaana, nan nateyana ya nan kasina natagowan ya nan ninpailaana isnan papasolotna isdin kasina natagowan.
Dalon inbagan Juan isnan naay ay insolatna nan maipanggep isnan biyag ay maid patenggana ay gon-oden tako no mamati tako ken Kristo. Et siya nan namnama nan am-in ay mangpati ay si Jesus nan daan ay omey ken Apo Dios, nan mangibagbaga isnan tet-ewa ya nan mang-ited is biyag. Nan naiitken ay insolat Juan et nan ad-ado ay inbagana maipanggep isnan nangidildiligan Jesus isnan sigod ay wada isnan insolsolona ay kaneg nan danom, makan, silaw, kalnilo, nan kaiw ya nan begasna, pagey ya nan tapina pay.
Nan wada isna
Nan logina 1:1-18
Si Juan ay Menbonbonyag ya nan damo ay papasolot Jesus 1:19-51
Nan nin-isolsolowan Jesus 2:1-12:50
Nan kad-an Jesus id Jerusalem esapay madpap 13:1-19:42
Nan kasin natagowan Jesus ya nan ninpailaana 20:1-31
Nan ninpailaan Jesus id Galilea 21:1-25
1
Si Jesus Nan Kali Ay Ninbalin Ay Ipogaw
Isdin loglogina ay esapay mawada nan batawa et nawawada nan Kali ay si Kristo et nawawada ken Apo Dios san Kali ya Dios gedan siya. Owen, nawawada siya ken Apo Dios esapay mawada nan naboliw. Inpaboliw Apo Dios ken siya nan am-in et maiwed nawada no egayna boliwen. Magapo ken siya nan biyag ya siya nan mangtangtanggew isnan nemnem di ipogaw ay kaneg silaw. Tatanggewan nan silaw nan menbolinget et adi polos makaabak nan bolinget isnan silaw.
Wada gedan nan inbaan Apo Dios ay kangadan is Juan.* Si Juan ay naay et siya san menbonbonyag ay baken nan pasolot Jesus ay nangisolat isna. Inmali ay mangipagtek issan silaw tasiyay dengen am-in di ipogaw dadat patiyen san silaw. Baken si Juan san silaw ngem inmali ay mangipagtek issan silaw ay si Jesu Kristo. Owen, siya nan tet-ewa ay silaw ay inmali isnan batawa ay mangtanggew isnan am-in ay ipogaw.
10 Inmali san makwani en Kali isnan batawa et olay no naboliw gapo ken siya et egay kayet inmatonan nan ipogaw siya. 11 Inmali isnan osto ay ilina ngem inadyan nan kailiyana siya. 12 Ngem wadada nan nangdawat ya nangpati ken siya et daida nan inagtana is kalintegan ay menbalin ay an-ak Apo Dios. 13 Et baken kaneg nan ikkan nan sin-asawa ay omanak is ikkanda ay menbalin ay an-ak Apo Dios nodi isnan kabaelana ay Amada.
14 San Kali et ninbalin is ipogaw ay si Jesu Kristo dat makitee ken dakami. Am-in ay kinkinwanina et tet-ewa ya gawigawis nan inik-ikkana ay nangipaila isnan layadna. Inilami nan panakabalina ay inidyan Amana ken siya ay kedkedeng is Anakna.
15 Siya nan inpagtek Juan isdin nangwaniyana en, “Si tona din inbagak ken dakayo en awnit wada nan somosokat ken sak-en ay nangatngato mo sak-en tay nawawada esakpay mawada.”
16 Gapo isnan dadama ay layadna ken datako et id-id-idyana nan gawis ken datako. 17 Nan linteg Apo Dios nan inpagtek din si Moses ngem nan inpagtek Jesu Kristo et nan kinatet-ewan nan maipanggep ken Apo Dios ya nan layadna ken datako. 18 Maiwed nakail-ila ken Apo Dios nodi nan kedkedeng ay Anakna ay makitetee ken Amana et siya nan nangipagtek.
Nan Inpagtek Juan Ay Menbonbonyag
Mat. 3:1-12; Mar. 1:1-8; Luc. 3:1-18
19 Naay nan inommat isdin nangipagtekan Juan isnan maipanggep ken Jesus. Inbaan nan aap-apon di Judio id Jerusalem nan papadi ya nan iib-ada ay makwani en Levite ta sootenda ken Juan no sino siya. 20 Dat songbatan Juan et ibagana nan tet-ewa ay mangwani en, “Bakenak si Kristo ay inbaan Apo Dios.” 21 Ngem dadat kayet sooten, “Sinoka pay obpay? Ay sik-a din si Elias ay mamadto ay kasin natago?” “Bakenak,” kinwanin Juan. “Ay sik-a nan mamadto ay inbaan Apo Dios ay sesed-enmi?” kinwanida. “Baken,” kinwanin Juan. 22 Dadat kanan, “Ibagam ngalod ken dakami no sinoka tay masapol ay ibagami isnan nangbaa ken dakami. Ay ngan pay nan pangwanim isnan awakmo?” 23 Dat kanan Juan, “Sak-en nan mangtongpal isdin kinwanin Isaias ay mamadto id kasikasin ay nangwani en,
‘Wada isnan bilbilig nan mangibogbogaw en enkayo menletgen nan daanen nan Apo tako ay awnit omali.’ ”
24 Dat kayet sooten nan Fariseo ay tap-in di inbaan nan aap-apon di Judio en, 25 “Ngan nan kalebbengam ay menbonbonyag no bakenka si Kristo, si Elias ya no bakenka san mamadto?” 26 Dat kanan Juan, “Ibonyagko nan danom ngem wada nan naiddom ken dakayo ay adiyo getgetken 27 et siya nan awnit mangsokat ken sak-en. Et gapo isnan kawedwedana et adiyak maibilang ay mangkaan isnan olay sapatosna.”
28 Inommat am-in dana id Betania ay dedemangen di ginawang ay Jordan ay menbonbonyagan Juan.
Si Jesus Nan Mangkaan Is Basol
29 Kawakgatana dat ilaen Juan si Jesus ay somagsag-en danat kanan, “Si todi nan mangkaan isnan basbasol di ipogaw isnan batawa gapo isnan awnitna kateyan. Inyalin Apo Dios siya ay kaneg kalnilo ay mapalti ta kaanena nan basol. 30 Si todi san kinwanik en awnit wada nan mangsokat ken sak-en ay nangatngato mo sak-en tay nawawada esakpay mawada. 31 Egayak gintek no sino siya ngem inmaliyak ay mangibonbonyag is danom tasiyay ipagtekko siya isnan Judio.”
32-33 Danat kanan ay mangipagtek isnan inommat, “Egayak gintek siya ay sokod inbagan Apo Dios ay nangibaa ken sak-en en, ‘Awnitmo ilaen nan Ispirito Santo ay lomayog ay pomatong isnan esay lalaki et siya nan awnit mangibonbonyag isnan Ispirito Santo.’ Et tinmet-ewa tay inilak nan Ispirito Santo ay linmayog ay nagapo id daya ay kaneg kalapati dat pomatong ken Jesus. 34 Siya nan inilak isonga ipaneknekko ken dakayo ay siya tet-ewa nan Anak Apo Dios.”
Nan Inmon-ona Ay Papasolot Jesus
35 Kawakgatana kasin dat wada da Juan ya nan dowa ay pasolotna 36 danat inenengneng si Jesus ay lomaos danapay kanan, “Ilaenyo. Si tona nan kalnilon Apo Dios ay mangkaan isnan basbasol di ipogaw.”
37 Dinngen pay san doway pasolotna san kinwanina dadat omonod ken Jesus. 38 Dat mensagong si Jesus et ilaena daida ay omon-onod danat sooten, “Ay waday ibagayo?” Dadat kanan, “Rabbi, ay into nan menteteam?” (Nan kanan nan Judio isnan rabbi et mistolo.) 39 Danat kanan ken daida, “Akayo ta entako ilaen.” Isonga dadat makkey ken siya et enda ilaen nan menteteana dadat makitetee ken siya issan sedem engganay nagisbet.
40 San esa ken daida ay dowa et si Andres ay besat Simon Pedro. 41 Dat ikakamon Andres ay mang-anap ken Simon ta ibagana en, “Dinas-anmi nan Mesias.” Nan kayatna ay kanan et dinas-anda si Kristo ay sedsed-enda tay inbagan Apo Dios en awnitna ibaa.
42 Dat bowegen Andres si Simon et omeyda ken Jesus. Dat inengneng Jesus siya danat kanan, “Sik-a si Simon ay anak Juan ngem menngadanmo et nan Cefas.” (Nan ngadan ay naay isnan kalin di Judio et paliso nan kanana isnan ngadan ay Pedro ay makwani en bato.)
Nan Namatiyan Abes Da Felipe Ken Natanael
43 Issan kawakgatana dat kanan Jesus en omey isnan probinsiya ay Galilea. Dinatngana si Felipe danat kanan, “Makkeyka ken sak-en.” 44 Si Felipe et kailiyan da Andres ken Pedro ay nagapo id Betsaida id Galilea.
45 Dat anapen Felipe si Natanael danat kanan, “Dinas-anmi nan ipogaw ay insolat Moses isnan liblo ay naisolatan nan linteg ya din insolat din mamadto. Siya si Jesus ay iNazaret ay anak Jose.” 46 “Ayke waday gawis is magapo id Nazaret?” kinwanin Natanael. Dat kanan Felipe, “Aka bawet ta enta ilaen.” 47 Issan nang-ilaan Jesus ken Natanael ay om-omey isnan kad-ana danat kanan, “Naay di tet-ewa ay Judio ay maid ngawi isnan nemnemna.” 48 Dat sooten Natanael, “Ngan di mangtekam ken sak-en?” Dat kanan Jesus, “Inilak sik-a issan kad-am issan poon di kaiw esapay omey ayagan Felipe sik-a.” 49 Dat kanan Natanael, “Apo, sik-a od nan Anak Apo Dios. Sik-a nan ali ay sedsed-enmi isna id Israel.” 50 Dat kanan Jesus, “Ay nan mamatiyam et gapo tay inbagak en inilak sik-a isnan poon di kaiw? Ngem awnit wada pay nan ilaem ay kaskasdaaw mo nan naay. 51 Ibagak et tet-ewa ay awnityo ilaen ay matokaban id daya et om-omey ya omal-ali nan aanghel Apo Dios ken sak-en ay makwani en Iyon-an Am-in di Ipogaw.”

*1:6 Si Juan ay naay et siya san menbonbonyag ay baken nan pasolot Jesus ay nangisolat isna.