Nan Gawis ay Damag ay Insolat Lucas
Nan Maipanggep Isnan Insolat Lucas
Nan naay ay insolat Lucas et ipailana ay si Jesus nan naikali isnan Judio ay mangisalakan ya siya nan mangisalakan gedan isnan am-in ay ipogaw ay mamati ken siya. Insolat Lucas ay si Jesus nan pinilin nan Ispirito Santo ay mangibaga isnan gawis ay damag isnan kodokdo ay mabalin ay maisalakanda isonga maipaila isna ay isakit Jesus nan kaipoipogaw ay natkenatken nan masapolda. Kagagasing nan inpailan Lucas isna ay am-amed isnan logiyana ay nangipagtekana isnan inmaliyan Jesus ya isnan kombosna ay nan naipangatowan Jesus id daya. Isnan esa pay ay insolat Lucas ay “Nan Inik-ikkan Nan Aapostolis” et intoloyna nan sodok isnan mangipanggep nan naetengan ya naiwalagawagan nan pammatin nan mamati ken Jesus issan nakwasan san sinmagongana id daya.
Ado nan banag ay kedeng isnan naay ay nailiblo ay Lucas is kad-ana ay kaneg nan kantan nan aanghel ya nan inmayan nan menpaspastol ken Jesus isnan naiyanakana, nan inmayan Jesus isnan Templo isdin kaongana ya nan pangngalig maipanggep isnan layad ay kaneg nan esay iSamaria ya nan maipanggep isnan naamas ay anak. Isnan naay ay insolat Lucas et dalona inbaga nan kaam-amed nan lowalo, nan Ispirito Santo, nan pateg nan bababai isnan men-is-isolowan Jesus ya nan mangpakawanan Apo Dios isnan basbasol.
Nan wada isna
Nan logina 1:1-4
Nan naiyanakan da Juan ay Menbonbonyag ken Jesus ya nan kaongan Jesus 1:5-2:52
Nan nin-isolsolowan Juan ay Menbonbonyag 3:1-20
Nan nabonyagan Jesus ya nan nadoldologana 3:21-4:13
Nan nin-isolsolowan Jesus id Galilea 4:14-9:50
Nan nin-isolsolowan Jesus id Galilea enggana id Jerusalem 9:51-19:27
Nan naodi ay nintetean Jesus id Jerusalem ya isnan sag-ena 19:28-23:56
Nan kasin natagowan Jesus, nan ninpail-ilaana ya nan sinmagongana id daya 24:1-53
1
Login Nan Solat
1-4 Gayyem Teofilo,
Naay di sodsodok ay maipanggep ken Jesus ay isolatko ken sik-a. Nan ipogaw ay naknakkey ken Jesus ay nang-il-ila isnan am-in ay inik-ikkana enggana isdin damo et daida nan nangibaga isnan am-in ay inom-ommat isdin kad-ana isna tay daida nan nangipagpagtek isnan kaipoipogaw maipanggep ken Jesus. Issan nangdengngak is dana daket ipoot ay gawis ay mangsolo isnan am-in ay inom-ommat enggana isdin logiyana tay getkek ay adoado nan nangisolat isna ngem kanak en gawis no sak-en nan mang-eset ay mangisolat abes tapno getkem ay tet-ewa am-in nan dindinngem.
Nan Naipagtekan Nan Maiyanakan Juan
Naay da nan inom-ommat. Isdin nintolayan Herod isnan probinsiya ay Judea et wada nan esay padi ay kangadan is Zacarias ay ib-an nan papadi ay kaapo isdin si Abias. Nan asawan Zacarias et si Elisabet ay anak gedan di padi. Gawis nan ogalida ay sin-asawa isnan pangiilaan Apo Dios tay pinatpatida am-in nan bilina. Ngem maid anakda tay adi makaanak si Elisabet dadapay gedan nain-ina ya naam-ama.
Isnan esay agew inomdan nan biyang da Zacarias ay mensilbi isnan Templo. Nan ogalin di papadi et menbonotda no sino nan songgep isnan Templo ay mangpoo isnan insinso ay menbango et si Zacarias san nabonotan. 10 Idi pop-oowana nan insinso, menlol-owalo abes nan kaipoipogaw isnan pantew. 11 Dat menpaila nan esay anghel Apo Dios ken siya ay tinmatakdeg isnan makanawan nan kapop-oowan nan insinso. 12 Nasngang si Zacarias isnan nang-ilaana ya palalo nan egyatna. 13 Ngem dat kanan san anghel ken siya, “Adika omegyat Zacarias. Inmaliyak ay mangibaga ken sik-a en dinngen Apo Dios nan lowalom et awnit omanak si Elisabet ay asawam is lalaki dakat ngadanan is Juan. 14 Isnan maiyanakana et men-galalasing kayo ya nan ado ay ipogaw 15 tay awnit madaydayaw siya ken Apo Dios. Masapol ay adi omin-inom is bomoteng. Olay isnan kaililitonana et wada et nan Ispirito Santo ken siya. 16 Awnit adoado nan pasagongena ay Judio ken Apo Dios ay Diosda. 17 Siya nan ibaan Apo Dios ay mangisagana isnan kaipoipogaw isnan esa omaliyan Kristo ay mangisalakan. Kaneg nan kabaelan ya silib din si Elias ay mamadton Apo Dios id kasin nan kabaelana. Awnit paolnosena nan nasis-iyan ay sin-am-a et pasagongena nan ipogaw ay adi mamati tapno gomawis nan nemnemda. Siya di nan ikkana ay mangipasagana isnan kaipoipogaw isnan omaliyan nan Apoda.”
18 Dat kanan Zacarias issan anghel, “Ay ngan di manggetkak ay tet-ewa ay ommatna dapay naam-amaak ya nain-ina si asawak?”
19 Kinwanin san anghel en, “Getkem tay sak-en si Gabriel ay esay bab-aaen Apo Dios et binaana sak-en ay mangibaga ken sik-a isnan naay gawis ay ommat. 20 Ngem gapo tay adika patiyen nan kinwanik et maomelka enggana ay omdan nan agew ay ommatana tay tet-ewa ay ommat isnan osto ay timpona.”
21 Isnan pantew di Templo et masmasdaaw nan kaipoipogaw ay mangses-eed ken Zacarias tay adi bomalbalbala. 22 Ngem issan binmalaana dat mensinsinyas ken daida tay adi makakali isonga getkenda ay wada nan ninpaila ken siya. 23 Nakwas pay san talabakona isnan Templo dat somaa.
24 Egay pay nabayag daet maliton si Elisabet et limay bowan ay ninlolololokok is baeyda. 25 Danat kanan, “Men-gasingak tay sineg-angan Apo Dios sak-en et kinaana nan maibabainak isnan ipogaw.”
Nan Naipagtekan Nan Maiyanakan Jesus
26 Issan maikan-em ay bowan nan liton Elisabet dat kasin ibaan Apo Dios si Gabriel ay anghel isnan ili ay Nazaret isnan probinsiya ay Galilea 27 ta omey isnan babassang ay kangadan is Maria ay naitoya ay makiasawa ken Jose ay esay apon din si Ali David. Dat menpaila si Gabriel ken Maria et kanana, 28 “Men-gasingka. Nagasatka ay babai tay sik-a nan pinilin Apo Dios.” 29 Pilmi ay madanagan si Maria issan inbagan san anghel et nemnemnemena mo ngan nan kayatna ay kanan. 30 Ngem dat kanan san anghel, “Adika omegyat Maria tay tet-ewa ay pinabolan Apo Dios sik-a. 31 Awnit malitonka et omanakka is lalaki dakayot ngadnan is Jesus. 32 Awnit kangangatowan siya ay makwani en Anak Apo Dios ay kangatowan ya patolayen Apo Dios siya ay kaneg din alapona ay si Ali David id kasin 33 et siya nan men-alin di Judio ay eng-enggana.”
34 Dat kanan Maria issan anghel, “Ngem intoy ikakkana ay malitonanak dapay maid polos kaseyseyepko is lalaki?” 35 Dat kanan san anghel, “Nan Ispirito Santo nan awnit omali ken sik-a isonga nan panakabalin Apo Dios nan mangtakdo ken sik-a. Siya na nan kakwaniyan nan anakmo en Anak Apo Dios ay maid polos basbasolna. 36 Kaneg si Elisabet ay agiyo ay makwani en adi omanak et enem ay bowan nan litona id wani dapay nain-ina. 37 Tay am-in et kabaelan Apo Dios ay ikkan.”
38 Dat owenan Maria et kanana, “Owen. Maikkan ken sak-en nan inbagam tay baan Apo Dios sak-en.” Dat komaan san anghel.
Nan Nangsangailiyan Elisabet Ken Maria
39 Nakwas pay nan kaat ay agew dat ikakamon Maria et omey isnan baey da Zacarias ay wada isnan esay ili id Judea isnan bilbilig. 40 Omdan pay danat kanan ken Elisabet, “Inmaliyak ay mang-ila ken dakayo.”
41 Issan nangdengngan Elisabet isnan kalin Maria dat menkiwi nan onga isnan egesna et takdowen nan Ispirito Santo siya ay mang-itdo isnan kanana. 42 Dat ibiyad Elisabet ay mangwani, “Isnan am-in ay bababai et sik-a nan kagasatan tay sik-a nan pinilin Apo Dios ya nan awnitmo iyanak abes nan kagasatan. 43 Nagasatak tay inmalika ay inan Kristo ay Apok. 44 Tay nan nangdengngak isnan kalim dat menkiwi nan onga isnan egesko gapo isnan gasingna. 45 Kaneg ken sik-a abes men-gasingka tay patiyem ay awnit tomet-ewa nan inbagan Apo Dios ken sik-a.”
Nan Nangdaydayawan Maria Ken Apo Dios
46 Dat kanan Maria,
“Dadama nan panangdayawko ken Apo Dios
47 et men-gasingak ken siya ay mangisalsalakan ken sak-en.
48 Tay nenemnemena sak-en ay baana. Et menlogi id wani kanan am-in nan ipogaw en nagasatak
49 gapo isnan kaskasdaaw ay inikkan nan manakabalin ay Dios ken sak-en isonga madaydayaw nan ngadana.
50 Maseg-ang isnan am-in ay mangdayaw ken siya enggana isnan ipogaw id sang-adom ya nan awnit maiyanak.
51 Inpailana nan panakabalina danapay bokaen nan ipogaw ay mangipapangato isnan nemnemda ya nan nemnemnemenda ay ikkan.
52 Inpababana nan ninkangangato ay ali danapay pangatowen nan napakombaba ay ipogaw.
53 Inagtana nan kaseseg-ang is masapolda danapay pakaanen nan babaknang ay maid polos gegen-anda.
54-55 Badbadangan Apo Dios nan ipogawna ay datako ay Judio ay eng-enggana tay egayna kinalkalingkingan din inkalina ken Abraham ya nan an-akna ay alal-apo tako. Tay kinwanina en seg-angana daida ya datako ay ap-oda ay eng-enggana.”
56 Nakitetee si Maria is toloy bowan ken da Elisabet esapay somaa.
Nan Naiyanakan Juan Ay Menbonbonyag
57 Inomdan nan omanakan Elisabet dat omanak is lalaki. 58 Issan nangdengngan nan sagsagogongda ya nan ag-ida issan kaskasdaaw ya kagagasing ay inikkan Apo Dios ken siya dadat omey am-in makigasgasing. 59 Nan ogalin di Judio et no maikawao ay agew nan onga dat madagop nan ag-ida et segyatanda dadapay ngadnan. Sinegyatanda san onga et ipangadanda koma nan ngadan amana ay Zacarias 60 ngem dat kanan inana en, “Baken sa. Nan ngadana et Juan.” 61 Dadat kanan ken siya, “Ayta? Dapay maid polos apo tako is kangadan is Juan.” 62 Dadat isinyas ken amana ay mangsoot no sino nan kayatna ay ngadan nan onga. 63 Dat menpaala si Zacarias is mensolatana et isolatna, “Nan ngadana et Juan.” Et nasdaawda am-in ay wada isdi issan nangbasaanda. 64 Dat makanali si Zacarias ay mangdaydayaw ken Apo Dios. 65 Am-in nan sagogongda et nasdaawda isnan inommat dadat ibaag isnan am-in ay il-ili isnan bilig id Judea. 66 Am-in nan nangdenge et getkenda ay wada nan panakabalin Apo Dios ken Juan dadat men-asisoot, “Ay ngan ngata nan menbalinan nan onga ay naay?”
Nan Nangdaydayawan Zacarias Isnan Ik-ikkan Apo Dios
67 Si aman Juan ay Zacarias et tinakdon nan Ispirito Santo danat kanan en,
68 “Madaydayaw si Apo Dios ay Dios tako ay Judio tay inmali ay mangbadang isnan ipogawna danapay sobten daida ta adida madosdosa gapo isnan basbasolda.
69 Inbaana nan manakabalin ay apon din si David ay mangisalakan ken datako.
70-72 Si tona din inbagana id kasin ay awnit mangisalakan ken datako isnan am-in ay mang-aamis. Tay inbagan Apo Dios id kasin ay kanan din mamadtona en awnit badbadangana nan alal-apo tako et adina kalkalingkingan nan nasantowan ay tolagda.
73-75 Inkalin Apo Dios id sang-adom ken Abraham ay alapo tako ay siya nan awnit mangilisi isnan mang-aamis ken datako tasiyay adi tako omegyat ay mensilbi ken siya ya ta maid il-ilaena is kolang wenno ngawi ay ik-ikkan tako engganay matey tako.”
76 Dat itoloy Zacarias ay mangwani,
“Sik-a ay anakko et awnitka makwani en mamadton nan Kangatowan ay si Apo Dios. Tay awnit mang-on-onaka mo nan Apo tako ta isaganam nan ipogaw isnan omaliyana
77 tay omeyka ay mangibaga isnan ipogawna en awnit maisalakanda isnan kapakawanan nan basbasolda.
78-79 Nan Dios tako et managseg-ang ya naanos. Isonga awnit omali nan mangisalakan ken datako. Kaneg siya nan silaw ay nagapo id daya tay silawana nan ipogaw ay kaneg natey ay maisisiyan ken Apo Dios tay menbolinget nan nemnemda. Et siya nan mangsilaw isnan daan tako ay omey isnan gawis,” kinwanin Zacarias.
80 Nasiken si Juan ay masilib ya mamati ken Apo Dios dat omey mentetee isnan bilig engganay inomdan nan menpailaana ay men-isolo isnan Judio.