Nan Gawis ay Damag ay Insolat Mateo
Nan Maipanggep Isnan Insolat Mateo
Nan naay ay insolat Mateo et ipagtekna ay si Jesus nan inkalin Apo Dios isnan Daan ay Tolag ay mangisalakan ken datako. Nan naay gawis ay damag et baken kedeng isnan Judio ay kailiyan Jesus isdin kad-ana isnan batawa is menpaayana nodi pala isnan am-in ay ipogaw.
Gawis nan naiolnosan nan insolat Mateo ay naay tay inlogina ay mangibaga isnan naiyanakan Jesus, isnan nabonyagana ya isnan nangdoldologan Satanas ken siya esanapay ibaga nan nin-is-isolowana ya nan nangpagawgawisana isnan masaksakit id Galilea. Danat abes ibaga nan inmay-ayan Jesus ay nin-isolsolowan ay menlogi id Galilea enggana id Jerusalem ya nan inom-ommat ken siya isnan naodi ay natatagowana isnan batawa ay nan nateyana ya nan kasina natagowan.
Ipailan nan naay ay naisolat ay si Jesus nan osto ay men-is-isolo ay nagapo ken Apo Dios isonga siya nan makaipakaawat isnan linteg Apo Dios ya makaibaga isnan maipanggep nan mentolayana. Kaadowan isnan insolsolon Jesus et naponok ay menbasal isnan kayatda ay kanan. Siya dana nan lima ay nadagopanda. (1) Nan pamagbaga isnan bilig ay maipanggep isnan ogali, nan obla, nan lebbengen ya nan gon-oden nan maitapi isnan mentolayan Apo Dios. (Kapitolo 5-7) (2) Nan inbagbagan Jesus isnan simpoo ya dowa ay papasolotna isnan nangibaaana ken daida. (Kapitolo 10) (3) Nan deeyday pangngalig maipanggep isnan mentolayan Apo Dios. (Kapitolo 13) (4) Nan insolsolon Jesus isnan mangkayat ay maitapi ta menpasolotna. (Kapitolo 18) (5) Nan insolsolon Jesus maipanggep nan omaliyan nan mentolayan Apo Dios ya nan makombosan nan naay ay timpo. (Kapitolo 24-25)
Nan wada isna
Nan alal-apon Jesu Kristo ya nan naiyanakana 1:1-2:23
Nan inik-ikkan Juan ay Menbonbonyag 3:1-12
Nan nabonyagan Jesus ya nan nangdoldologan Satanas ken siya 3:13-4:11
Nan inik-ikkan Jesus id Galilea 4:12-18:35
Nan inik-ikkan Jesus id Galilea enggana id Jerusalem 19:1-20:34
Nan naodi ay nintean Jesus id Jerusalem ya isnan sag-ena 21:1-27:66
Nan kasin natagowan Apo Jesus ya nan ninpailaana 28:1-20
1
Nan Alal-apon Jesu Kristo
Luc. 3:23-28
Naay nan kaibagaan din alal-apon Jesu Kristo. Siya nan apon din si Ali David ay apon abes din si Abraham. Si Abraham et siya nan aman din si Isaac. Si Isaac et aman Jacob. Si Jacob et aman din si Juda ya nan bebsatna. Si Juda et aman da Pares ken Zara et din si Tamal nan inada. Si Pares et aman Esrom ya si Esrom et aman Aram. Si Aram et aman Aminadab ya si Aminadab et aman Naason ya si Naason et aman Salmon. Si Salmon et aman Booz et si Rahab nan inana. Si Booz et aman Obed et si Ruth nan inana. Si Obed et aman Jesse. Si Jesse et aman Ali David.
Si David et aman Solomon. Nan inana et din asawan din si Urias. Si Solomon et aman Roboam. Si Roboam et aman Abias. Si Abias et aman Asa. Si Asa et aman Josafat. Si Josafat et aman Joram. Si Joram et aman Ozias. Si Ozias et aman Joatam. Si Joatam et aman Acaz. Si Acaz et aman Ezekias. 10 Si Ezekias et aman Manases. Si Manases et aman Amon. Si Amon et aman Josias. 11 Si Josias et aman Jeconias ya nan bebsatna et issan deey ay timpo nan nang-alaan nan iBabilonia isnan Judio ay baa daida.
12 Isdin kad-an nan Judio id Babilonia et naiyanak si Salatiel ay si Jeconias nan amana. Si Salatiel et aman Zorobabel. 13 Si Zorobabel et aman Abiud. Si Abiud et aman Eliakim. Si Eliakim et aman Azor. 14 Si Azor et aman Sadoc. Si Sadoc et aman Akim. Si Akim et aman Eliud. 15 Si Eliud et aman Eleazar. Si Eleazar et aman Matan. Si Matan et aman Jacob. 16 Si Jacob et siya nan aman Jose ay nang-asawa ken Maria ay nangiyanak ken Jesus ay makwani en Kristo ay inbaan Apo Dios ay mangisalakan ken datako.
17 Isonga simpoo ya epat nan kaap-owan ay nagapo ken Abraham enggana ken David. Ya wada abes nan simpoo ya epat ay kaap-owan ay nagapo ken David enggana isdin nang-alaan nan iBabilonia isnan Judio. Ya wada abes nan simpoo ya epat ay kaap-owan ay ninlogi isdin ninteanda id Babilonia enggana ay naiyanak nan Kristo.
Nan Naiyanakan Jesu Kristo
Luc. 2:1-7
18 Siya na nan inommat isnan naiyanakan Jesu Kristo. Si Maria ay awnit mangiyanak ken Jesus et naitoya ay makiasawa ken Jose. Ngem sadapay mentipon et naliton si Maria gapo isnan kabaelan nan Ispirito Santo. 19 Si Jose et nalinteg ay ipogaw ngem adina layden ay maibabain si Maria isonga adina kayten ay mangidalom ken siya nodi kanana en apedna isiyan si Maria ay maid mangtek. 20 Ngem idi nemnemnemena pay nan ikkana dat menpaila ken siya isnan iitawna nan anghel ay nagapo ken Apo Dios ay mangwani en, “Jose, ay apon Ali David, adika madanagan ay mang-asawa ken Maria tay nan malitonana et gapo isnan kabaelan nan Ispirito Santo. 21 Awnit omanak siya is lalaki dakayot ngadnan siya is Jesus tay siya nan awnit mangisalakan isnan kaipoipogaw ta adida kadosdosa gapo isnan basbasolda.”
22 Inommat am-in dana tapno matongpal din inpasolat Apo Dios isdin mamadtona id kasin en, 23 “Awnit maliton nan babai dapay maid nangiseyseyep ken siya et awnit omanak is lalaki ay mangadanan is Emmanuel. Nan kanan nan naay ay ngadan et wada si Apo Dios ken datako.”
24 Magido pay si Jose danat tongpalen san kinwanin san anghel ken siya ay asawaena si Maria. 25 Ngem egayna inid-idlen si Maria engganay binmala nan anakna. Dat ngadnan Jose siya is Jesus.