Nan Solat Pablo ken Filemon
Nan Maipanggep Isnan Solat
Si Filemon et esay gawis ay mamati id Colosas ay kakwa isnan baa ay si Onesimo. Nan baa ay naay et linmayaw isnan apona ay si Filemon dat omey id Roma. Wada si Pablo isdi ay naibabalod et nin-asigetekda ken Onesimo isdi. Gapo ken Pablo et ninbalin si Onesimo is esay mamati. Nan solat Pablo ken Filemon et ibagbagana ken siya ta pakawanena nan baana ay ipasagong Pablo. Kayat Pablo ay dawaten Filemon siya koma ay baken kaneg baa et kedeng nodi dawatena ay kaneg besat gapo isnan pammatina.
Nan wada isna:
Login nan solat 1-3
Panangdayaw ken Filemon 4-7
Menpakpakaasi si Pablo ta gawis nan ikkan Filemon ken Onesimo 8-22
Kombos nan solat 23-25
1
Nan Login Nan Solat
1-2 Sak-en si Pablo ay nangisolat isnan solat ay naay isnan naibabalodak gapo isnan oblak ay pala ken Jesu Kristo. Mensolatak ken sik-a, Filemon, ay esay gayyemko ay mangbadbadang isnan oblami ay pala ken Kristo. Mensolatak abes ken Apia ay kanegmi kababaiyan yas Arkipo ay esay mentaltalabako ay pilmi pala ken Jesus. Maitapi abes am-in ay mamati ay madagdagop isnan baeyyo ay mangdayaw ken Apo Dios ya mensolo isnan kalina. Ab-aboloyan Timoteo ay besat tako gapo isnan pammati tako nan kankanak isnan solat ay naay. Sapay koma ta kanayon ay wada ken dakayo nan layad ya anos ya nan natalna ay nemnem ay magapgapo ken Apo Dios ay Ama tako ya si Jesu Kristo ay Apo tako.
Nan Kayat Pablo Ay Ikkan Filemon Ay Pala Ken Onesimo
Filemon, kanayon ay men-iyamanak ken Apo Dios isnan mangilol-owalowak ken sik-a tay dengedengngek nan gawis ay pammatim ken Jesu Kristo ya nan layadmo isnan iib-a tako ay mamati. Ilol-owalowak sik-a tapno gapo isnan mangibagbagaam isnan pammatim isnan tap-in di ipogaw et mataptapiyan nan mangtekanyo am-in isnan am-in ay gawis ay it-ited Kristo ken datako gapo tay maitatapi tako ken siya. Besatko, gapo isnan manglaylayadam isnan iib-am ay mamati et inmam-amed nan gasingko ya pinmigsa nan nemnemko tay inpapigsam nan nemnemda. Isonga wada nan kayatko ay ibaga ken sik-a tay getkek nan gawis ay ik-ikkam. No kayatko ay bilinen sik-a et mabalin tay wada nan kalebbengak gapo ken Kristo. Ngem gapo tay men-asilayad tako, kadya sootek no mabalin ay ikkam nan kayatko. Pangaasim ta ikkam ay pala ken sak-en tay naam-amaak dakpay naibabalod gapo isnan mentaltalabakowak ken Jesu Kristo. 10 Isonga dawatek ken sik-a ta adim is-islat si Onesimo isnan somagongana ken sik-a nodi ikkam nan gawis ay pala ken siya. Inbilangko siya ay kanegko anak tay mamati siya isnan inbagak ay maipanggep ken Kristo isnan maibabalodak. 11 Olay no siya nan esay baam ay maid paayna ken sik-a id kasin ngem id wani mapaay siya ay pala ken sak-en ya ken sik-a abes. 12 Ipasagongko siya ken sik-a ngem ikakawitna nan layadko ken siya. 13 Kayatko koma pay ay makitetee siya isna tapno bomadang isnan kamaidmo ay mangbadang ken sak-en isnan naay ay maibabalodak gapo isnan mangibagbagaak isnan gawis ay damag. 14 Ngem isnan nemnemko et gag-awis no sootek ken sik-a omona tapno getkek nan nemnemmo tay adiyak layden no pilitek sik-a. Nodi no waday badangmo ken sak-en et gag-awis no magapo isnan gasingmo.
Nan Nasokatan Nan Nemnem Onesimo Gapo Isnan Namatiyana Ken Kristo
15 Waay nan gapo ay tinaynan daka is sin-awyan et ta maitdowan siya tapno makitetee ken sik-a ay eng-enggana. 16 Tay id kasin egay mamati isonga baam et kedeng. Ngem id wani et mamati. Isonga olay no baa siya ngem gawis no ibilangmo ay besat tay mamati kayo ay dowa ken Kristo. Pilmi nan layadko ken siya ngem am-amed nan layadmo tay ninbalin ay kanegmo besat isonga inmam-amed nan badangna ken sik-a mo id kasin. 17 Isonga no tet-ewa ay ibilangmo sak-en ay ib-am ay mamati et sangailiyem siya ay kaneg nan ik-ikkam ay mangsangsangaili ken sak-en. 18 No waday ngawi is inikkana ken sik-a wenno waday bayadana ken sik-a et singilem ken sak-en. 19 Tet-ewa nan kinwanik. Sak-en nan nangisolat isnan naay en awnitak bayadan. Ngem waay adi masapol ay ipanemnemko ken sik-a ay otangmo ken sak-en nan balo ay biyagmo ay nagapo ken Apo Dios. 20 Isonga besatko, pangaasim ta ikkam nan kayatko gapo isnan pammatita ken Jesus ay Apota. Pagasingem sak-en tay sik-a nan esay besatko isnan mangpatpatiyanta ken Kristo. 21 Mensolatak ken sik-a tay getkek ay am-amed gawis nan ikkam ay pala ken Onesimo mo nan idawdawatko ay ikkam.
Nan Kombos Nan Naay Solat Pablo
22 Wada pay nan esay ibagak ken sik-a. Gawis no omisaganaka is awnitak mentean ta sapay koma ta songbatan Apo Dios nan lowaloyo ta makapasyalak ken dakayo.
23 Komosta kayo ay kanan Epafras ay ib-ak ay naibabalod id wani gapo isnan oblana ken Kristo. 24 Komosta kayo abes ay kanan da Marcos ken Aristarco, Demas yas Lucas ay mangbadbadang ken sak-en isnan obla tako ay pala ken Kristo. 25 Sapay koma ta wada ken dakayo nan layad ya anos Jesu Kristo ay Apo tako.