Njan aagbaŋ ki
PIITA
ŋmee ki na
1
Min Piita u ye Yesu Kristo aakpambal na le ŋmee kigbaŋ kee m tii Uwumbɔr aanib bi ye biwɔwɔm dulnyaa wee ni, ki yaa ki bi Pontus aatiŋ ni, ni Galasia aatiŋ ni, ni Kapadosia aatiŋ ni, ni Asia aatiŋ ni, ni Bitinia aatiŋ ni na. Tite Uwumbɔr nan nyan nimi waageehn pu, ki cha Waafuur Nyaan ŋa nimi chain, ni li keei Yesu Kristo aamɔb, aan Uwumbɔr di cha pinn nimi Yesu aasin pu. Uwumbɔr ŋa tinyoor ŋa ni pu, ki tii nimi nsuudoon pam.
Limakl li bi n‑yoonn mɔmɔk na
Cha ti pak Uwumbɔr u ye Tidindaan Yesu Kristo Aate na; ba pu? u san timi kinimbaak sakpen a, ki gir ma timi lelee, ki di timi ŋa waabim. U nan fikr Yesu Kristo nkun ni. Nima le ti kpa limakl li bi n‑yoonn mɔmɔk na. Ti mak ke ti ga sil kan tinyoor ti Uwumbɔr di siin paacham kiir timi na. Tinyoor ngbaan aan ŋmaa bii, kaan ŋmaa wɔŋ, kaan doo. Naah gaa Yesu ki kii na, nima le Uwumbɔr aapɔɔn biin ni pu, ki ti saa buyoonn ni ga kan waah ga gaa nimi lii mbamɔm pu na, kookoo aataadaal.
Nima le ni kpa mpopiin. Ni yaa po kpa mpombiin ni yunn siib dandana wee, falaa aabɔŋ ponn ni kan, ni li kpa mpopiin; ba pu? falaa ngbaan ga mɔk ke ni gaa Yesu ki kii mbamɔm aan naa gaa. Naah gaa u ki kii pu na jer salmaa u ga bii na. Bi joo salmaa pu mmii ponn ni ke bi lik ke u ŋan aan waa ŋan. Kina le Uwumbɔr cha ni ji falaa ke u lik ke ni gaa u ki kii mbamɔm aan naa gaa. Ni yaa gaa u ki kii mbamɔm kan, le ni ga kan mpakm ni nnyuŋ bundaln Yesu Kristo ga nyan ubaa mpaan pu na. Naa kee kan u, le ni gee u. Ninimbil aa waa u dandana wee, le ni gaa u ki kii. Nima le ni kpa mpopiin sakpen, ki pak Uwumbɔr, kaa ŋmaa len naah kpa mpopiin ki ti saa pu na. Naah gaa Yesu ki kii na, le u gaa nimi lii.
10 Tɔ, n‑yaayoonn na aabɔnabtiib bi nan tuk binib Uwumbɔr aah ga ter nimi pu na, nan dakl lik mbamɔm, ki ban ke bi bee Uwumbɔr aah ga ŋa pu ki gaa binib lii na. 11 Le Kristo Aafuur Nyaan mu nan bi bibɔnabr ngbaan ponn ni na mɔk bi ke uma Kristo ga ji falaa, le ki nin kan nnyuŋ falaa ngbaan aapuwɔb. Le bi nan ban bi bee ke ulau ga ji falaa ngbaan, ki ban bi bee buyoonn u ga ji falaa ngbaan na. 12 Le Uwumbɔr nan mɔk bi ke baah len tibɔr ti na, baa len ke bi ter bima bibaa, bi len ke bi ter nimi la. Le ni ŋun tibɔr ngbaan dandana wee. Uwumbɔr cha Waafuur Nyaan nyan ni paacham ki tii binib mpɔɔn bi tuk nimi tibɔnyaan tee. Tibɔnyaan timina le Uwumbɔr aatuuntiib ban ke bi bee taatataa.
Ni li bi chain man
13 Nima pu na, ni li dak ilandak i ŋan na, ki li chur nibaa, ki li kpa limakl n‑yoonn mɔmɔk; ba pu? Yesu Kristo yaa nyan ubaa mpaan pu kan, u ga ŋa tinyoor ŋa ni pu la. 14 Ni li keei Uwumbɔr aamɔb. Buyoonn naa nan kee nyi nsan mu ŋan na, le ni nan dii nisui aah gee pu na. Ni taa ki dii kina. 15 Cha nimi aabimbin mɔmɔk li bi chain, ke Uwumbɔr u yin nimi na aabimbin aah bi chain pu na. 16 Ni ŋmee Uwumbɔr Aagbaŋ ni ke Uwumbɔr bui nimi, “Min Uwumbɔr bi chain la; nima pu na, ni mu li bi chain man.”* : Lik Liifai Yaab 11.44-45; 19.2.
17 Ni yaa mee Uwumbɔr kan, ni yin u ke Nite la. Nima pu na, ni li san u buyoonn ni bi na; ba pu? waa pak ubaa ki jer uken. U ga ji binib mɔmɔk aabɔr baah tun pu na. 18 Niyaajatiib nan bi mbimbin yɔl yɔl ponn ni. Ni nyi ke u gaa nimi lii ki nyan nimi mbimbin ngbaan ponn ni. Naa ye tiwan ni ga bii ke ŋimombil na, le u di pan ki gaa nimi lii. 19 U nan di Kristo aasin mu jer ŋimombil na le gaa nimi lii; uma Yesu nan di ubaa toor kitork ki tii Uwumbɔr, ki bi ke upihbo nyaan u kaa kpa iween ibaa na. 20 Uwumbɔr aa nan kee naan dulnyaa le ki nyan Kristo ke u li ye kitork ngbaan. Naah nan ŋeer na, le u dan dulnyaa wee ni, nimi pu. 21 U pu, le ni gaa Uwumbɔr ki kii. U nan fikr u nkun ni ki nyuŋ u. Nima pu le ni gaa Uwumbɔr ki kii ki kpa limakl.
22 Ni kii Uwumbɔr aabɔr ti gbii na la. Nima le cha nimi aabimbin bi chain. Le ni sil gee ninaabitiib. Nima pu na, ni li beenin gee tɔb mbamɔm. 23 Bi ma nimi lelee la. Naa ye unibɔn u ga kpo na le ma nimi lelee. U ma nimi na aan kpo. Uwumbɔr di waamɔboln li kpa limɔfal ki ga li bi n‑yoonn mu kaa kpa ndoon na le gir ma nimi lelee. 24 Ni ŋmee Uwumbɔr Aagbaŋ ni ke,
“Binib mɔmɔk bi ke timoor na la.
Baanyaan bi ke mmopuun na la.
Timoor yɔl mala, le mmopuun mu gbaar,
25 Uwumbɔr aamɔboln ma ga li bi
ki ti saa n‑yoonn mu kaa kpa ndoon na.” : Lik Aisaya 40.6-8.
Limɔboln ngbaan le ye tibɔnyaan ti bi tuk nimi na.

*1:16 : Lik Liifai Yaab 11.44-45; 19.2.

1:25 : Lik Aisaya 40.6-8.