6
Tɔ, Yesu aanib ponn ni bi ye binaagbiib na, bi mɔmɔk li pak bidindatiib mbamɔm, aan binib taa bii Uwumbɔr aayimbil, ni waabɔr. Binaagbiib bi kpa dindatiib bi gaa Yesu ki kii na taa lik bidindatiib fam, ke bi ye binaabitiib. Bi li moo tun lituln tii bidindatiib ngbaan ki jer baah ba ga tun pu na; ba pu? dindatiib bi kan tinyoor baatuln ponn ni na ye binib bi gaa Yesu ki kii na la, le bi gee bi.
Yesu Kristo aanib aasurm
Tuk bi ki sur bi ke bi li ŋani kina. Tidindaan Yesu Kristo aabɔr le ye tibɔnyaan, ki mɔk timi taah ga dii Uwumbɔr aasan mbamɔm pu na. Unii ubaa yaa mɔk bi mmɔkm yayan kaa kii tibɔr ngbaan kan, u ye kalmbaanidaan la, kaa nyi nibaa. U gee ke u kpak kinikpakpak ibɔliin aatataa pu. Nima le cha lipiipoln, ni tibɔr, ni ŋisiibil bi, ki cha binib dak ilandak i kaa ŋan na tɔb pu. Le binib bi dak ilandakbir na kpak tɔb kinikpakpak. Baa ki nyi mbamɔn. Bi dak ke Uwumbɔr aasan ye liwankpal aasan la. [Nya binib ngbaan chee.]
Tɔ, unii aanimbil yaa gbiin waah kpa ni na pu ki yaa dii Uwumbɔr aasan kan, nima le ye tinyoor sakpen ki tii u. Taah nan dan dulnyaa wee ni buyoonn na, taa nan joo ni nibaa. Taah ga ki nya dulnyaa wee ni buyoonn na, taan ki ŋmaa joo nibaa ki di nya. Nima pu na, taah kpa tijikaar ni tiwanpeenkaan ni na, cha tinimbil gbiin ni. Binib bi aanimbil man liwankpal pu na ga kan ntɔŋ, ki lir. Binimbil ga li man kijɔrk aawan sakpenn le pu. Ni ye fam la, ki ga bii bi. Tiwan ngbaan aaboln le cha binib bee fam ki kan ntafadaan mu kaa kpa ndoon na. 10 Binib yaa gee ŋimombil sakpen kan, nima le cha bi tun titunwanbir mɔk aabɔŋ. Binib bibaa aanimbil aah man ŋimombil pu pu na le cha bi yenn, kaa ki dii Yesu aasan, ki kan mpombiin ki ti chaar jer.
Nsurm ki tii Timoti
11 Saah ye Uwumbɔr aanii na, yii titunwanbir timina mɔmɔk, ki li dii mbimbinyaan, ki li bi Uwumbɔr aah ban pu na, ki li tun waatuln mbamɔm, ki li kpa ngeehm, ni suklaa, ki li bi suuna. 12 Saah tii Yesu naadii pu na, ni ŋan ke aa pɔɔn aabaa ki yii lituln limɔk kaa ŋan na, ki li ŋub limɔfal li kaa kpa ndoon na mbamɔm. Uwumbɔr yin si ke aa nan kan limɔfal ngbaan, buyoonn aa nan tii seeraa nyaan binib pam aanimbil ni, ki tuk bi saah gaa Uwumbɔr ki kii pu na. 13 Yesu Kristo nan tii seeraa nyaan Pontius Pailat aanimbiin ni. Le m sur si, uma Yesu ni Uwumbɔr u tii tiwan mɔmɔk limɔfal na aanimbiin ni 14 ke aa tun Uwumbɔr aah tii si lituln li na mbamɔm, ki li bi chain, ki taa li kpa taani ubaa, ki nan saa Tidindaan Yesu Kristo aah ga gir ni buyoonn na. 15 Ni yaa nan ŋeer kan, Uwumbɔr ga cha u gir ni. Uwumbɔr u ti pak u na, uma baanja le ye tiwan mɔmɔk Aayidaan. U ye bibɔrb mɔmɔk Aabɔr, ki ye dindatiib mɔmɔk Aadindaan. 16 Uma baanja le ye limɔfal li kaa kpa ndoon na Aadindaan. U bi nwiihn ni la. Ubaa aan ŋmaa duun mu ni. Ubaa aanimbil aa kee kan u. Ubaa mu aan ŋmaa kan u. Cha binib mɔmɔk nyuŋ u, ki kii waamɔb n‑yoonn mu kaa kpa ndoon na. Amii.
17 Aa sur binib bi kpa liwankpal dulnyaa wee ni na ke bi taa li kpa kalmbaani, ki taa li kpa limakl liwankpal ngbaan pu. Ba pu? li ye libuln la. Bi li kpa limakl Uwumbɔr pu. U tii timi sakpen, le taa ti ki nyi ni mɔmɔk; u ban ke ti gaa, ki li kpa mpopiin. 18 Tuk biwankpadam ngbaan ke bi li ter biken, ki li tun litunyaan sakpen, ki li kpa tibulchinn, ki li ban ke bi yakr baawankpal tii biken. 19 Bi yaa ŋa kina kan, bi ga di liwankpal bil paacham. Ni ga li ye nterm nyaan le ki tii bi n‑yoonn mu choo na, le bi ga kan limɔfal li ye libamɔln na.
20 Timoti, li joo tibɔr ti Uwumbɔr di ŋa aaŋaal ni na. Binib bibaa len tibɔr yɔl yɔl, ki yii Uwumbɔr aabɔr, ki dak ke bi nyi la, kaa nyi. Yii baah len pu na. 21 Ba pu? binib bibaa bi, ki len ke bi nyi nnyim, ki mu yenn, kaa ki dii Yesu aasan.
Tɔ, Uwumbɔr ŋa tinyoor ŋa ni pu.