Lelee aagbaŋ ki
PIITA
ŋmee ki na
1
Min Simonn Piita u ye Yesu Kristo aakpambal ni waatutunn na le ŋmee kigbaŋ kee m di tii nimi bi gaa timi Aawumbɔr Yesu Kristo u gaal timi lir na ki kii na. Waah ŋan sakpen pu na le u cha ni gaa u ki kii ke ti mu aah nan gaa u ki kii pu na. Naah nyi Uwumbɔr ni Tidindaan Yesu pu na, bi ŋa tinyoor ŋa ni pu ki tii nimi nsuudoon pam.
Uwumbɔr aah nyan timi ki yin timi pu na
Waapɔɔnsakpiin pu, le u tii timi tiwan nimɔk ga ter timi ke ti kan limɔfal ki dii u mbamɔn na. Taah nyi u pu na, nima le cha u tii timi. U nan mɔk timi ke u ŋan sakpen, ki kpa mbimbinyaan, ki yin timi ke ti dii u, ki puu tipuur ti ŋan sakpen na tii timi. Binib kpa iniman la. Nima le titunwanbir bi dulnyaa wee ni. Ni yaa gaa Uwumbɔr aah puu tipuur ti na kan, ni ga nya titunwanbir ngbaan ni, ki gaa Uwumbɔr aabimbin. Nima pu na, naah gaa Yesu ki kii pu na, ni li pɔɔni nibaa ki li kpa mbimbinyaan, ki di kpee ni pu; ki li kpa nlan ki di kpee mbimbinyaan pu; ki chuu nibaa ki di kpee nlan pu; ki li kpa limɔr ki di kpee chuumbaa pu; ki li san Uwumbɔr ki di kpee limɔr pu; ki li ŋani ninaabitiib tibulchinn ki di kpee Uwumbɔr aasam pu; ki li gee tɔb, ki di kpee tibulchinn pu. Nimi aabimbin yaa moo bi kina mbamɔm kan, nima le ga cha ni bee Tidindaan Yesu Kristo mbamɔm, ki tun waatuln sakpen, ki ŋa tinyoor tii u. Unii u lann mbimbin ngbaan aaboln na kan, u jɔb la. U suln ke Uwumbɔr nan finn u ki nyan titunwanbir ti nan bi usui ni na.
10 Nnaabitiib, Uwumbɔr aah nyan nimi ki yin nimi pu na, ni li pɔɔni nibaa ki cha nimi aabimbinyaan li mɔk ke ni sil ye waanib. Ni yaa ŋa kina kan, naan lir. 11 Uwumbɔr ga tii nimi nsan ke ni koo Tidindaan Yesu Kristo u gaal timi lir na aanaan mu ga li bi n‑yoonn mu kaa kpa ndoon na ni.
12 Nima pu le m ga li teer nimi tibɔr timina n‑yoonn mɔmɔk. Ni ŋun ti, ki nyi ti, ki joo ti mbamɔm. 13 M mu dak ke ni ŋan ke m li teer nimi, ki fiin nimi aalandak, maah laa bi tiwon tee ni buyoonn na. 14 M nyi ke naan yunn, le m ga di tiwon tee lii, Tidindaan Yesu Kristo aah nan tuk mi pu na. 15 Le m ga pɔɔk mbaa ki tii nimi kigbaŋ ki ga li teer nimi tibɔr tee n‑yoonn mɔmɔk, ki joo cha maakundaal aapuwɔb na.
Binib bi aanimbil kan Yesu Kristo aah wiin chain pu na
16 Ti nan tuk nimi ke Tidindaan Yesu Kristo kpa mpɔɔn sakpen ki ga ki gir ni. Taah tuk nimi pu na aa ye itiin. Ti gbii la. Tinimbil kan waah kpa mpɔɔn sakpen pu na. 17 Ti nan bi u chee buyoonn Tite Uwumbɔr nan pak u ki nyuŋ u na. Uwumbɔr aaneel nan nyan ni paacham nin chee wiin chain na, ki bui ke, “Njapɔɔn u m gee u na sɔ. Nnimbil gbiin uma la.”* : Lik Matiu 17.1-5; Mak 9.2-7; Luk 9.28-35. 18 Timi tibaa nan ŋun nneel ngbaan nyan ni paacham, buyoonn ti nan bi u chee Uwumbɔr aajool paab na.
19 Nima le mɔk timi ke Uwumbɔr aabɔnabtiib aah nan len Yesu aabɔr pu na, bi len mbamɔn la. Ni ŋan ke ni kii baah len pu na. Baaliin bi ke karyaa u wiin mbɔmbɔɔn ni na aah bi pu na. I ga woln ninimbil ki ti saa buyoonn Yesu Kristo ga gir ni ki nan woln ninimbil mbamɔm na. 20 Tibɔkpaan le ye ke ni li nyi ke Uwumbɔr aabɔnabr aaliin ibaa aa ye bima bibaa aalandak le bi joo ŋmee. 21 Naa ye bima bibaa aageehn pu le cha bi len. Bi nan len Uwumbɔr Aafuur Nyaan aah cha bi len pu na.

*1:17 : Lik Matiu 17.1-5; Mak 9.2-7; Luk 9.28-35.