10
Uninkpel Konelius aah yin Piita pu na
Tɔ, uja ubaa nan bi Siisarea aatiŋ ni, bi nan yin u ke Konelius. U nan ye butɔb aajab nkub aaninkpel la. Bi yin butɔb aajab ngbaan ke “Itali aatiŋ aajab.” Konelius nan ye uninyaan la. U ni waachiln ni aanib mɔmɔk pak Uwumbɔr. U nan ŋani Juu yaab aagiim tiŋann sakpen, ki mee Uwumbɔr idaa mɔmɔk la. Le kijook wɔb, tikur titaa aayoonn, u daŋ tidaŋ ki kan Uwumbɔr aatuun koo ni u chee ki nan bui ke, “Konelius.”
Waah kan Uwumbɔr aatuun ngbaan na, le u san ijawaan, ki baa u, “Maaninkpel, aa ban ba?”
Le Uwumbɔr aatuun ngbaan bui u, “Uwumbɔr ŋun saameen, ki nyi saah ter bigiim pu na, ki teer aa bɔr. U ban ke aa cha bijab bibaa buen Jɔpa aatiŋ ni, ki ti yin ni uja ubaa, bi yin u ke Simonn Piita. U koo ugbanjab ubaa aadichal ni, bi yin u ke Simonn. Waadichal bi nnyusakpem na aagbaan.” Le Uwumbɔr aatuun ngbaan ki gir buen. Waah buen na, le Konelius yin waatutum ponn ni bilee, ni butɔb aaja u ye uninyaan ki bi u chee idaa mɔmɔk ki tun lituln tii u na. Konelius nan tuk bi waah kan pu na mɔmɔk, le ki tun bi, ke bi buen Jɔpa aatiŋ ni.
Naah woln kitaak na, le bi bi nsan ni, ki peen Jɔpa aatiŋ ni. Nwiin kaasisik ni, le Piita jon kidiik paab* : Bi yaa maa kidiik kan, baa di timoor pinn ki, kaa maa lidikokoln. Bi nan di idɔ paan puln tidir paab, le ki di titan pɔr biin. Bi nan maa ŋibimbin le ki taa joi kidiik aapaacham. u ti mee Uwumbɔr. 10 Le nkon chuu u, le u ban u ji tijikaar. Baah bi mɔn bisaa ke bi tii u na, 11 le u daŋ tidaŋ ki kan kitaapaak chuu piir, ki kan tiwan nibaa sunn ni kitiŋ. Ni nan naahn likekeln ki pee. Le bi joo ikekefeen inaa pu, ki sunn ni kitiŋ. 12 Ipeel, ni iwaa, ni tiwan nimɔk baar kitiŋ na, ni inyoon mɔmɔk aabɔŋ nan bi likekeln ngbaan pu. 13 Le nneel len ke, “Piita, fii, ki ku ki ŋmɔ.”
14 Le Piita bui ke, “Ndindaan, aayii. Maa kee ŋman tiwan ni kɔ ke nee na.”
15 Le nneel ngbaan ki len ke, “Uwumbɔr yaa len ke aa ga ŋmaa ji tiwan ni na kan, aa taa bui ke ni kɔ.” 16 Le ni ŋa kina nfum mutaa. Le tiwan ngbaan gir buen paacham.
17 Le Piita dakl lik ke u bee lijinjiir aawan ngbaan aatataa. Ni nan ŋa u ilandak. N‑yoonn ngbaan binib bi nyan ni Konelius do na baa binib, ki bee Simonn do, ki si mbisamɔb chee, 18 le ki teen ke, “Simonn Piita bi do oo?”
19 Le Piita laa beenin bi kidiik paab, ki bi dak lijinjiir aawan ngbaan aatataa. Le Uwumbɔr Aafuur Nyaan bui u, “Lik, bijab bitaa fuu ni do, ki ban si. Min le tun ni bi. 20 Fii ki sunn ni, ki dii bi, ki taa joo beeni.” 21 Le Piita sunn ni kitiŋ, ki bui bijab ngbaan, “Min le ye unii u ni ban na. Ni chuun kinye?”
22 Le bi bui u, “Konelius, u ye butɔb aajab nkub aaninkpel na le tun ni timi. U ye unibamɔnn u pak Uwumbɔr na. Juu yaab mɔmɔk pak u sakpen. Le Uwumbɔr aatuun mubaa tuk u ke u yin si, ke aa dan udo, u nan pel saah ga len pu na.” 23 Le Piita bui bi ke bi koo ni, le ki chann bi tichann. Le bi doon udo.
Naah woln kitaak na, le u gor ki dii bi. Le Yesu aanib bi nan bi Jɔpa aatiŋ ni na bibaa mu dii u. 24 Ki woln kitaak, le bi fuu Siisarea aatiŋ ni. Le Konelius nan yin waamaal, ni ujɔtiib dan udo, ki nan ka kii Piita. Le Piita ti fuu ki koo bi chee. 25 Waah koo ni na, le Konelius dan nan gbaan unimbiin ni, ki doon u. 26 Le Piita fiin u, ki bui u, “Fii sil. M po ye unibɔn la.” 27 Piita nan beenin bi len u chee le ki ti koo kidiik ni, ki kan binib pam kuun nima chee. 28 Le Piita bui bi, “Ni nyi ke timi Juu yaab aakaal aa kii ke ti mann binib bi kaa ye Juu yaab na, kaa kii ke ti kpaan bi chee. Le Uwumbɔr mu mɔk mi ke m taa li dak ke unii ubaa kɔ. 29 Nima pu na, naah yin mi pu na, le m dan, kaa yii. Ni yin mi ba pu?”
30 Le Konelius bui u, “Daanab na, tikur titaa kijook wɔb, kinakokoona, le m nan bi maadiik ni, ki bi mee Uwumbɔr. Maah bi mee Uwumbɔr na, le m kan uja u pee likekeln li wiin chain na si nnimbiin ni 31 ki bui ke, ‘Konelius, Uwumbɔr ŋun saameel, ki teer saah ter bigiim pu na. 32 U ban ke aa cha binib buen Jɔpa aatiŋ ni, bi ti yin ni uja u bi nima aan bi yin u ke Simonn Piita na, ke u koo ugbanjab ubaa do, bi yin u ke Simonn na. Waadichal bi nnyusakpem na aagbaan.’ 33 Waah tuk mi kina na, libuul ngbaan ni le m tun binib bi ti yin si. Saah dan pu na, ni ŋan. Dandana wee, ti mɔmɔk bi do, Uwumbɔr aanimbiin ni. Ti ban ti ŋun tibɔr ti Tidindaan tuk si ke aa tuk timi na.”
Piita aah tuk Konelius mam Uwumbɔr aabɔr pu na
34 Le Piita bui bi, “M bee ke ni ye mbamɔn ke Uwumbɔr aa pak ubaa ki jer uken. U po pak ti mɔmɔk la. 35 Ŋinibol mɔmɔk ponn ni, unii yaa bi, ki pak Uwumbɔr ki tun lituln li ŋan na kan, u piir Uwumbɔr aasui. 36 Ni nyi ke Uwumbɔr tuk Israel yaab tibɔnyaan. Tibɔnyaan tee le ye ke Uwumbɔr ga tii bi nsuudoon Yesu Kristo pu. Uma le ye ti mɔmɔk Aadindaan. 37 Jɔnn nan tuk binib ke bi yaa kpeln baabimbin kan, u ga muin bi nnyun ni. N‑yoonn ngbaan aah jer na, le Yesu u ye Nasaref aatiŋ aanii na piin ki bi tun waatuln Galilee aatim ni, ki bɔ dii Judea aatim mɔmɔk ni. 38 Ni nyi waabɔr. Uwumbɔr nan nyan u, ki di Waafuur Nyaan gbiin u ki tii u mpɔɔn, ki nan bi u chee. Uwumbɔr aah bi u chee na, le u buen ŋipepel mɔmɔk, ki tun lituln li ŋan na, ki cha binib bimɔk nan bi kinimbɔŋ aaŋaal ni na pɔɔk. 39 Ti kan waah ŋani tiwan nimɔk Jerusalem ni Juu yaab aatim mɔmɔk ponn ni na. Le bi kpaa u ndɔpuinkoo pu, ki ku u. 40 Iwiin itaa daal, le Uwumbɔr fikr u nkun ni, ki cha binib kan u. 41 Naa ye binib mɔmɔk le kan u. Uwumbɔr nyan timi le ke ti kan u, ki li ye waaseeraadam. Waah fikr nkun ni na, ti ni u kpaan jin tijikaar, ki kpaan ki nyu nnyun. 42 U tuk timi ke ti buen ŋipepel mɔmɔk, ki ti tuk binib waabɔr, ki ji seeraa ke Uwumbɔr nyan u, u ti ji binifuub ni bitekpiib tibɔr. 43 N‑yaayoonn na, Uwumbɔr aabɔnabtiib mɔmɔk nan len Yesu aabɔr, ke unii umɔk gaa u ki kii na, Uwumbɔr ga di cha pinn u, uma Yesu aayimbil pu.”
44 Tɔ, Piita aah laa bi len kina na, le Uwumbɔr Aafuur Nyaan sunn ni ki nan gbiin binib bimɔk ŋun waah len pu na. 45 Yesu aanib bi nyan Jopa ki dii Piita na nan ye Juu yaab, le ni gar bi pam, ba pu? Uwumbɔr di Waafuur Nyaan tii binib bi kaa ye Juu yaab na mu, 46 le bi ŋun bi len iliin yayan ki nyuŋni Uwumbɔr. 47 Tɔ, Piita bui ke, “Uwumbɔr di Waafuur Nyaan tii binib bimina, ke waah tii timi pu na. Ubaa ga ŋmaa len ke ti taa muin bi nnyun ni ii?” 48 Waah len kina na, le u bui bi ke bi muin bi nnyun ni, Yesu Kristo aayimbil pu. Tɔ, Konelius mam nan gaŋ Piita ke u ŋa bi chee iwiin ilee.

*10:9 : Bi yaa maa kidiik kan, baa di timoor pinn ki, kaa maa lidikokoln. Bi nan di idɔ paan puln tidir paab, le ki di titan pɔr biin. Bi nan maa ŋibimbin le ki taa joi kidiik aapaacham.