Kigbaŋ ki Pɔɔl ŋmee ki tii
KOLOSE YAAB
na
1
Min Pɔɔl u ye Yesu Kristo aakpambal Uwumbɔr aageehn pu na, m ni tina aabo Timoti le ŋmee kigbaŋ kee ti tii nimi Uwumbɔr aanib bi ye tinaabitiib ki gaa Kristo ki kii, ki bi Kolose aatiŋ ni na. Tite Uwumbɔr [ni Tidindaan Yesu Kristo] ŋa tinyoor ŋa ni pu, ki tii nimi nsuudoon.
Idoon aameel
N‑yoonn mumɔk ti mee Uwumbɔr u ye Tidindaan Yesu Kristo Aate na tii nimi na, ti dooni u ni pu; ba pu? ti ŋun ke ni gaa Yesu Kristo ki kii mbamɔm, ki gee Uwumbɔr aanib mɔmɔk; ba pu? ni kpa limakl ke ni ga nan kan Uwumbɔr aah di tiwan ni siin nimi paacham na. Ni ŋun ni pu buyoonn ni ŋun tibɔnyaan ti fuu ni ni chee ki ye mbamɔn na chee la. Tibɔnyaan ngbaan le cha nimi ni binib bi bi ŋipepel mɔmɔk na tun litunyaan. Binib moo gaal tibɔnyaan ngbaan ki keei, nikaasisik ni, ni ŋipepel mɔmɔk. Naah ŋun ti, ki bee mbamɔm Uwumbɔr aah ŋani nimi tiŋann pu na, le binib moo gaal tibɔnyaan ngbaan ki keei nikaasisik ni, ki nan saa dandana. Timi aatutuŋeer Epafras u ti gee u na le nan tuk nimi Uwumbɔr aanimbaasaln pu. Uma Epafras le si timi aasisiiyaan ki tun Kristo aatuln mbamɔm ki ter nimi. U tuk timi Uwumbɔr Aafuur Nyaan aah cha ni gee binib pu na.
Nima pu le ti mee Uwumbɔr tii nimi, kaa di cha. Buyoonn ti nan ŋun ni pu ki nan saa dandana wee na, le ti mee Uwumbɔr tii nimi, ke ni ga bee waah ban ke ni li ŋani pu na. Ti mee u ke u tii nimi nlan ni bee Waafuur Nyaan aabɔr, 10 aan ki li dii Tidindaan waah ban pu na, aan ki gbiin unimbil, ki tun litunyaan aabɔŋ mɔmɔk, ki moo bee waabɔr. 11 Ti mee u tii nimi ke waah kpa mpɔɔn sakpen pu na, u tii ni mu mpɔɔn, aan ni li kpa limɔr falaa ponn ni n‑yoonn mɔmɔk, ki li kpa mpopiin, 12 ki li dooni u; ba pu? uma le ŋa nimi binib bi ŋeer ke bi kan tiwan ni u ga tii waanib, nwiihn aanaan ni na. 13 Uma le nan nyan timi mbɔmbɔɔn aanaan ni, ki nabr timi di buen Ujapɔgeehn aanaan ni. 14 Uma le gaa timi lii, le Uwumbɔr di cha pinn timi aatunwanbir, [Ujapɔɔn aasin pu].
Yesu Kristo aabimbin, ni waatuln
15 U ye Uwumbɔr u taa waa u na aanaŋ, ki ye tiwan nimɔk Uwumbɔr naan ni na Aayidaan; 16 ba pu? Uwumbɔr nan cha u naan tiwan mɔmɔk, ni bi paacham, ni ni bi kitiŋ na, ni taah waa ni na, ni taah kaa waa ni na; ni yaa ye nnaan, bee ipɔɔn, bee bitinjoob, bee tininkpir, uma le nan naan ni mɔmɔk ke ni li nyuŋni u. 17 Uma Yesu le puen tiwan mɔmɔk bi. Uma pu le tiwan mɔmɔk beenin bi. 18 Uma le ye waanib Aayidaan. Le waanib mu ye waawon, le u tii bi limɔfal. Uma le puen fikr nkun ni, ki ye tiwan mɔmɔk Aayidaan; 19 ba pu? ni mɔ Uwumbɔr ke waah bi pu na, Yesu mu bi kina la. 20 Uma Yesu pu, le ni mɔ Uwumbɔr ke u di tiwan ni mɔmɔk bi paacham, ni tiwan ni mɔmɔk bi kitiŋ na tooh kijɔtiik ubaa chee. Waasin nan nyan uwon ni, ndɔpuinkoo pu; waasin ngbaan pu le Uwumbɔr cha tiwan ngbaan mɔmɔk ni uma ŋa kijɔtiik.
21 N‑yoonn mbaa ni nan ye biwɔwɔm le Uwumbɔr chee. Ni nan dak ilandak i kaa ŋan na, ki tun lituln li kaa ŋan na, nima le ni nan ye Uwumbɔr aadim, 22 le dandana wee u cha ni ni uma ŋa kijɔtiik; ba pu? Ujapɔɔn nan kpo ni pu la. U nan kpo ni pu, ke ni li bi chain, ki li ye bininyaam, ki taa li kpa ngalm mubaa, bundaln u ga di nimi siin Uwumbɔr aanimbiin ni na. 23 Ni ŋan ke ni li dii u mbamɔm, ki taa di cha waasan, ki taa cha nibaa leŋ nimi. Naah ŋun tibɔnyaan tee na, tibɔr ngbaan tii nimi limakl la. Ni taa di cha limakl ngbaan. Bi moon tibɔnyaan tee, ki tuk binib bimɔk bi dulnyaa wee ni na la. Min Pɔɔl mu ŋa unii u mooni ti na la.
Pɔɔl aah ye Yesu Kristo aanib aatutunn pu na
24 Tɔ, maah jin falaa u ni pu na, nima le m kpa mpopiin. Kristo nan tuk mi maah ga ji falaa waanib pu pu na, le maah ji falaa tiwon tee ni na, falaa ngbaan u gur na le m ji.* : Lik Lituln 9.16. Waanib bi m ji falaa bi pu na le ye waawon. 25 Uwumbɔr nan ŋa mi waanib aatutunn, ki di lituln siin mi, ke m tun ki ter nimi. Lituln ngbaan le ye ke m tuk nimi waabɔr mɔmɔk pel pel. 26 Ti ye tibɔbɔrkaan la. Uwumbɔr nan bɔr ti n‑yaayoonn na aanib, le ki kpiir ti tuk waanib dandana wee. 27 U ban ke bi bee tibɔr ngbaan aah ŋan sakpen ki ter ŋitimbol mɔmɔk pu na la. Tibɔbɔrkaan ngbaan le ye ke Kristo bi ni ni. Waah bi ni ni na, nima le ni kpa limakl ke ni ga ji waamɔɔn. 28 Kristo aabɔr ngbaan le ti mooni, ki sur binib mɔmɔk, ki tuk bi waabɔr, waah tii timi nlan pu na. Ti ban ke bi mɔmɔk li kpaan Kristo ni, ki li ye binib bi ŋan doo na. Ti ban ke ti di bi ki mɔk Uwumbɔr la. 29 Nima le cha m tun lituln linimaln. M tun lituln ngbaan waapɔɔn sakpiin pu la.

*1:24 : Lik Lituln 9.16.