Kigbaŋ ki Pɔɔl ŋmee ki tii
EFESUS YAAB
na
1
Min Pɔɔl, u ye Yesu Kristo aakpambal Uwumbɔr aageehn pu na, le ŋmee kigbaŋ kee tii Uwumbɔr aaninyaam bi bi Efesus aatiŋ ni, ki joo waasan mbamɔm, ki kpaan Yesu Kristo chee na.
Tite Uwumbɔr ni Tidindaan Yesu Kristo ŋa tinyoor ŋa ni pu, ki tii nimi nsuudoon.
Uwumbɔr aah tii timi Waafuur Nyaan aanyoor pu na
Cha ti pak Uwumbɔr, u ye Tidindaan Yesu Kristo Aate na. Taah kpaan Kristo ni na, le Uwumbɔr ŋa tinyoor ŋa ti pu, ki tii timi Waafuur Nyaan aapiin mɔmɔk paacham. Uwumbɔr aah kaa nan kee naan dulnyaa wee buyoonn na, le u nan nyan timi, Kristo pu, ke ti li ye waanib, ki li bi chain, ki taa li kpa taani ubaa unimbiin ni. U gee timi la. Taah kpaan Yesu Kristo chee na, le Uwumbɔr ŋa timi waabim. N‑yaayoonn na, u nan nyan timi ke ti li ye waabim. Nima le ye waageehn, ki ye waah ban pu na. Waabogeehn pu le u ŋa tinyoor sakpen ŋa ti pu, nima le ti pak u ki nyuŋni u waabulchinn sakpenn pu.
Kristo aasin pu, le Uwumbɔr gaa timi lii, ki di cha pinn timi, ki ŋa timi tibulchinn sakpen, ki ŋa tinyoor sakpen ŋa ti pu, ki tii timi nlan mɔmɔk, ni mbeen mɔmɔk, ki kpiir tibɔbɔrkaan ti u nan dak usui ni ke u ga ŋa ti na mɔk timi. Kristo pu le u kpiir ti. Waageehn le na. 10 Tibɔbɔrkaan ngbaan le ye ke ni yaa nan ŋeer kan, u ga di tiwan nimɔk bi paacham ni taab na kpaan tɔb chee, ki ŋa ni kimɔbaan, ki ŋa Kristo ni mɔmɔk aayidaan.
11 Uwumbɔr aah ŋani tiwan mɔmɔk pu na, u ŋani waageehn, waah dak pu na la. Taah kpaan Kristo ni na, le Uwumbɔr ŋa timi waanib. N‑yaayoonn na, le u nan nyan timi ke ti li ye waanib. 12 U nyan timi bi puen kpa limakl Kristo pu na, ke ti li mɔk binib waah ŋan sakpen pu na, aan bi pak u.
13 Ni mu gaa Kristo ki kii la. Naah ŋun Uwumbɔr aabɔr ti ye mbamɔn, ki ye tibɔnyaan ti cha ni ŋmar na, le ni gaa Kristo ki kii. Naah kpaan u ni na, le Uwumbɔr tii nimi Waafuur Nyaan, ke waah nan puu tipuur ti na, ki mɔk ke ni ye waanib la. 14 Waah tii timi Waafuur Nyaan na, nima le mɔk ke u ga tii timi waah puu tipuur ti na mɔmɔk, ki ga gaa timi bimɔk ye waanib na lii. Nima pu na, cha ti li pak u, waah ŋan sakpen pu na.
Pɔɔl aah mee Uwumbɔr pu na
15 M ŋun naah gaa Tidindaan Yesu ki kii, ki gee waanib mɔmɔk pu na, 16 nima le m dooni Uwumbɔr ni pu n‑yoonn mɔmɔk, 17-18 ki teer nimi maameel ponn ni. Tite Uwumbɔr, u ye Tidindaan Yesu Kristo Aawumbɔr, ki yeh lisil mɔmɔk na aah woln ninimbil pu na, m mee u ke u tii nimi Waafuur Nyaan mu ga tii nimi nlan, ki kpiir Uwumbɔr aah bi pu na mɔk nimi na, aan ni bee u mbamɔm, ki bee waah yin nimi ki tii nimi limakl pu na, ki bee waah ga tii waanib paacham aawan ni mɔ sakpen na pu na, 19 ki bee ke u kpa mpɔɔn sakpen ki ti nyaŋ, ki tii timi bi gaa u ki kii na. Mpɔɔn ngbaan le ye mpɔɔn sakpiin 20 mu u nan di fikr Kristo nkun ni, ki di u kaan uŋangii wɔb paacham na. 21 Uma Kristo bi nima ki kpa mpɔɔn mu jer mpɔɔn mɔmɔk na: u kpa mpɔɔn jer inyɔk, ni ŋiwaa, ni bipɔnib aapɔɔn, ki kpa tininkpir jer tininkpir mɔmɔk, ki kpa mpɔɔn jer dindatiib aapɔɔn mɔmɔk. Waayimbil jer ŋiyimbil ŋimɔk bi dandana wee na, ni ŋimɔk ga li bi n‑yoonn mu choo na. 22 Uwumbɔr di tiwan mɔmɔk di ŋa uma Kristo aataapɔtan taab, ki ŋa u tiwan mɔmɔk aayidaan ki tii waanib. 23 Waanib le ye uma Kristo aawon, le u gbii bi, ki mu bi tiwan nimɔk bi ŋipepel mɔmɔk na ni.