13
Naah ga ŋa pu ki piir Uwumbɔr aasui na
Tɔ, ni li beenin gee tɔb man ke naabitiib na. Ni li teer ki chann bicham tichann. Binib bibaa nan chann Uwumbɔr aatuuntiib tichann, kaa nyi ke Uwumbɔr aatuuntiib ye. Ni teer man binib bi bi kiyondiik ni na, ke nimi le aah bi ki ni na, ki teer man binib bi ji falaa na. Ba pu? ni mu bi tiwon tee ni la.
Tɔ, chatiib ni puutiib, ni li nyi ke Uwumbɔr le di nimi kpaan, ki li pak kina, ki taa gɔr kidagook man. Binib bi chuun bɔɔni na, ni binib bi chuun gɔr kidagook na, Uwumbɔr ga ji bi tibɔr.
Ni taa cha ninimbil li man ŋimombil pu. Cha ninimbil gbiin naah kpa ni na pu. Ba pu? Uwumbɔr ubaa le bui ke waan di cha si. Waan di si lii.* : Lik Ikaal 31.6. Nima pu le ti ga li kpa lipobil ki bui ke,
“Uwumbɔr ye maateter la. Maan san ijawaan.
Ubaa aan ŋmaa ŋa mi nibaa.” : Lik Ilahn 118.6-7.
Ni teer man nimi aayidam bi tuk nimi Uwumbɔr aabɔr na, ki li teer baamɔfal aah doo pu na, ki li beenin dii Yesu aasan ke baah nan dii pu na. Yesu Kristo aa kpelni. Waah fe bi fen na pu na, u beenin bi kina le din, ki joo cha n‑yoonn mu kaa kpa ndoon na. Ni taa dii mmɔkm yayan aabɔŋ aabɔŋ ki yenn. Ni ŋan ke nisui doon Uwumbɔr aaterm pu, naa ye tijikaar pu. Binib bi kɔ tijikaar tibaa ki ji tiken na, naa ŋa bi tinyoor.
10 Timi aatork aabimbiln le ye Yesu aadɔpuinkoo. Juu yaab aatotoorb aan ŋmaa ji timi aatork. 11 Bi yaa toor kitork kan, le baatotoorninkpel di nsin koo ni chain aapepel ponn ni, titunwanbir pu. Le bi nyan tinann ngbaan kitiŋ ponn ni ki di buen n‑gbaan, bi ti di see mmii. 12 Nima pu le Yesu mu nan kpo kitiŋ aagbaan, ke waasin finn tisui, ki ŋa timi chain. 13 Nima pu na, ti li cha u chee n‑gbaan nima, ki dii waasan, ki yakr u chee waanimɔɔn. 14 Tido u bi dulnyaa wee ni na aan li bi n‑yoonn mu kaa kpa ndoon na. Ti ban tido u bi dulnyaa u choo na ni la. 15 Yesu pu, cha ti pak Uwumbɔr n‑yoonn mɔmɔk, ki li dooni u waabulchinn pu. Nima le ye kitork ki tii u. 16 Ni teer man aan ki li tun lituln li ŋan na, ki yakr naah kpa ni na tii tɔb man. Nima le ye kitork ki ga piir Uwumbɔr aasui mbamɔm na.
17 Ni li keei nimi aayidam aamɔi man, ki taa kpak bi. Bitafal bi ni ponn ni, ke ni dii Uwumbɔr aasan mbamɔm. Bi nyi ke see bi mɔk Uwumbɔr baah nan joo nimi pu na. Ni yaa keei baamɔi kan, bi ga li kpa mpopiin, le ki joo nimi. Ni yaa kaa keei baamɔi kan, bi ga li kpa mpombiin, le ki joo nimi. Nima le aan ŋa nimi tinyoor.
18 Ni li beenin mee Uwumbɔr ki tii timi. Ti nyi ke timi aalandak aa galn timi tiwan nibaa pu. Ti ban ke ti li bi mbamɔm n‑yoonn mɔmɔk la. 19 M gaŋ nimi ke ni li moo mee Uwumbɔr ki tii mi, ke u ter mi, aan m gir ni ni chee mala.
Kookoo aameel
20 Uwumbɔr nan fikr Tidindaan Yesu u ye waanib mɔmɔk aayidaan na nkun ni. Waasin pu, le Uwumbɔr puu tipuupɔln tii timi. Tipuur ngbaan ga li bi n‑yoonn mu kaa kpa ndoon na. 21 Uwumbɔr, u tii timi nsuudoon na, toor nimi aabimbin mbamɔm, aan ni li ŋani waah gee pu na. Cha u ŋa nimi binib bi ga piir usui na Yesu Kristo pu. Uma le yeh mpakm n‑yoonn mu kaa kpa ndoon na. Amii.
Kookoo aabɔr
22 Nnaabitiib, m gaŋ nimi, ni li ji limɔr ki pel maah sur nimi kigbaŋ kee ponn ni pu na. Maah ŋmee pu na, ni ye siib la. 23 M ban ke ni bee ke bi nan di tina aabo Timoti di lii. U yaa fuu ni mala kan, m ni uma ga kan nimi.
24 Ni doon nimi aayidam mɔmɔk, ni Uwumbɔr aanib biken mɔmɔk tii timi. Binib bi ye Itali aatiŋ aanib na dooni nimi.
25 Uwumbɔr ŋa tinyoor ŋa ni mɔmɔk pu. Amii.

*13:5 : Lik Ikaal 31.6.

13:6 : Lik Ilahn 118.6-7.