2
Taa pak ubaa ki jer uken
Nnaabitiib, ni tii Tidindaan Yesu Kristo u yeh mpakm na naadii la. Naah tii u naadii pu na, ni taa pak ubaa ki jer uken. Unii u ŋmaa salmaa aabɔmbik ki pee tiwanyaan na yaa koo naah dooni Uwumbɔr kidiik ki ponn ni na, aan ugiin u pee tiwanchar na mu yaa koo ni kan, ni yaa pak unii u pee tiwanyaan na, ki bui u ke, “Kal do lijal li ŋan na pu,” ki bui ugiin ngbaan ke, “Sil nima,” bee aa bui u ke, “Kal kitiŋ ntaa chee,” kan, nima le mɔk ke ni kpa imaagann, ki dak ilandak i kaa ŋan na ki ŋaŋni binib la.
Nnaabitiib bi m gee bi na, ni li pel man. Uwumbɔr nyan binib bi ye bigiim dulnyaa wee ni na ke bi gaa u ki kii ki li ye biwankpadam u chee, ki ji nnaan mu Uwumbɔr nan puu tipuur ke u ga tii binib bi gee u na. Nimi le lik bigiim fam. Bilabi muk nimi ki joo nimi tii bibɔjirb? Naa ye biwankpadam aa? Bima le seei Kristo u tii nimi waayimbinyaan na.
Uwumbɔr aanaan aakaal mu bi waagbaŋ ni na le ye ke, “Aa li gee aana aabo ke saah gee aabaa pu na.” Ni yaa sil ŋani kina kan, nima le ŋan.* : Lik Liifai Yaab 19.18. Ni mu yaa pak ubaa ki jer uken kan, ni tun titunwanbir la. Uwumbɔr aakaal galn nimi ke ni bii mu la. 10 Unii yaa bii nkaal mubaa baanja kan, u bii ikaal mɔmɔk le na. 11 Uwumbɔr u len ke “Taa gɔr kidagook” na, uma le len ke, “Taa ku unii.” Aa yaa kaa gɔr kidagook, ki yaa ku unii kan, aa bii ikaal mɔmɔk le na. : Lik Nnyam 20.13-14; Ikaal 5.17-18. 12 Ni li nyi naah len pu na, ni naah tun lituln pu na; ba pu? Uwumbɔr ga ji nimi tibɔr, nkaal mu gaal binib lir na aah dii pu na. 13 Unii u kaa san binib kinimbaak na, Uwumbɔr ga ji u tibɔr, kaan san u mu kinimbaak. Unii u san biken kinimbaak na, Uwumbɔr ga san u mu kinimbaak.
Li tun saagaakii aah mɔk pu na
14 Nnaabitiib, unii yaa len ke u gaa Yesu ki kii, u yaa kaa tun litunyaan kan, ni kpa tinyoor aa? U yaa gaa Yesu ki kii kina kan, nima le ga cha u ŋmar aa? 15 Tina aabo ubaa yaa kaa kpa tiwanpeenkaan, kaa kpa tijikaar kan, 16 ni ponn ni ubaa yaa bui u ke, “Uwumbɔr ter si, ki tii si tiwanpeenkaan, ki kpiin si,” kaa tii u waah lann pu na kan, ni kpa tinyoor aa? 17 Aa yaa len ke aa gaa Yesu ki kii ki yaa kaa tun litunyaan kan, ni ye yɔli le na.
18 Unii yaa len ke, “Ubaa gaa Yesu ki kii la, ubaa mu tun litunyaan la,” m mu ga bui u, “Aa yaa kaa tun lituln nyaan kan, saan ŋmaa len ke aa gaa Yesu ki kii. Maatunyaan mu le ga mɔk si ke m gaa Yesu ki kii.” 19 Aa pak ke Uwumbɔr baan le bi. Nima le ŋan. Kinimbɔŋ mu pak kina, le ki san ijawaan pam. 20 Si ujɔr, cha m tuk si, aa yaa len ke aa gaa Uwumbɔr ki kii, kaa tun litunyaan kan, ni ye yɔli la. 21 Tiyaaja Abraham nan tun litunyaan. Nima le nan mɔk ke waabɔr ŋan Uwumbɔr chee; ba pu? u nan di ujapɔɔn Aisak ki di paan kitork aabimbiln paab, u di toor kitork tii Uwumbɔr. 22 Ni kan ke waah gaa Uwumbɔr ki kii pu na, le u tun litunyaan. Waatunyaan ngbaan mɔk ke u gaa Uwumbɔr ki kii mbamɔm. 23 Le ni gbiin Uwumbɔr Aagbaŋ aah len pu na ke, “Abraham nan gaa Uwumbɔr aamɔboln ki kii, kina pu na le Uwumbɔr gaa u ke u ye uninyaan u chee.” : Lik Mpiin 15.6. Le Uwumbɔr yin u ke ujɔ. 24 Ni kan ke Uwumbɔr ga len ke unii aabɔr ŋan litunyaan pu, naa ye naadii baanja pu.
25 Kina le Rahab u nan ye upiidagoor na nan chann Josua aatutum tichann, ki tuk bi ke bi dii nsan yayan aan baadim taa kan bi. Nima pu le waabɔr nan ŋan Uwumbɔr chee.
26 Tiwon ti kaa kpa nwiin na, ti kpo le na, kina le naadii u kaa kpa litunyaan na mu kpo.

*2:8 : Lik Liifai Yaab 19.18.

2:11 : Lik Nnyam 20.13-14; Ikaal 5.17-18.

2:23 : Lik Mpiin 15.6.