TIBƆKPIIRKAAN
(REFELEESIONN)
1
Tibɔr tee le Uwumbɔr nan tuk Yesu Kristo ke u nan kpiir tuk waatutum. Ti ye tibɔr ti ga ŋa woween na la. Le Yesu nan tun waatuun ke u buen waatutunn Jɔnn chee ki ti tuk u tibɔr ngbaan. Uwumbɔr ni Yesu Kristo aah tuk Jɔnn tibɔr ti, ki mɔk u tiwan ni na, le u ŋmee ni mɔmɔk kigbaŋ ponn ni. Unii u karn Uwumbɔr aabɔr timina binib aanimbil ni na, Uwumbɔr aanyoor bi u pu. Binib bi ŋun ki ŋa taah len pu na, Uwumbɔr aanyoor bi bi mu pu. Ba pu? buyoonn tibɔr tee ga nan ŋa na aa ki daa.
U doon Yesu aanib bi bi ntim mulole ni na
4-5 Min Jɔnn le ŋmee kigbaŋ kee ke m tii Yesu aanib bi bi Asia aatim mulole ni na. Uwumbɔr u nan bi, ki beenin bi, ki ga li bi n‑yoonn mu kaa kpa ndoon na, ni Waafuur mulole mu bi waabɔrjal chee na, ni Yesu Kristo, ŋa tinyoor ŋa ni pu, ki tii nimi nsuudoon. Yesu Kristo len mbamɔn, ki puen fikr nkun ni, ki ye dulnyaa wee ni aabɔrb aayidaan.
U gee timi la, ki di waasin finn timi, ki nyan timi titunwanbir ni, ki gaa timi lii, ki ŋa timi waanaan ni aanib bi ye bitotoorb na, ke ti li tun lituln tii Ute Uwumbɔr. Uma Yesu le ye uyimbidaan, ki kpa mpɔɔn mɔmɔk n‑yoonn mu kaa kpa ndoon na. Amii.
Lik, u ga dii ntaalangbam ni ki dan. Binib mɔmɔk aanimbil ga kan u. Binib bi nan saa u na mu ga kan u. U pu, le ŋinibol ŋimɔk bi dulnyaa wee ni na ga wii. Ni ye mbamɔn la. Amii.
Tidindaan Uwumbɔr, u yeh mpɔɔn mɔmɔk, ki nan bi, ki beenin bi, ki ga li bi n‑yoonn mu kaa kpa ndoon na le len ke uma le ye Alfa ni Omega,* : Alfa ni Omega aatataa le ye mpiin ni ndoon. mpiin ngbaan ni ndoon ngbaan.
Yesu aah kpiir ubaa mɔk Jɔnn pu na
Min Jɔnn u ye nina aabo na, m ni nimi kpaan ki ji falaa ni suklaa Yesu pu, ki ye waanaan ni aanib. Uwumbɔr aabɔr ni Yesu aabɔnyaan tee pu, le bi nan di mi kaan lidikl li bi yin li ke Patmos na pu. 10 Tidindaan aakpaakool daal le Uwumbɔr Aafuur Nyaan nan fir m pu. Le m ŋun nneel sakpiin len mpuwɔb ke kakaan na, 11 ki bui mi ke, “Ŋmee saah ga kan pu na kigbaŋ ni, ki di kigbaŋ ngbaan tun Yesu aanib bi bi Asia aatim mulole ni na chee, bi bi Efesus aatiŋ ni, ni Simina aatiŋ ni, ni Pegamum aatiŋ ni, ni Tiataira aatiŋ ni, ni Sadis aatiŋ ni, ni Filadelfia aatiŋ ni, ni Laodisea aatiŋ ni na.”
12 Le m fenn lik ke m bee udaan u len m chee kina na. Maah fenn na, le m kan salmaa aawan ni pu karyaa tiib tɔŋni na tiwan nilole, 13 ni unii u naahn Unibɔn Aabo na, bi bikaasisik ni, ki pee libɔkul li pii utaafar na, ki buu salmaa aagbapapaln ubiŋ chee. : Lik Daniel 7.13; 10.5. 14 Uyil ni waayikpir piin chain, ke tikokonn na. Unimbil wiin ke mmii na. 15 Utaafar mu wiin ke baah pur tikur ti mmii ni na aah wiin pu na. Uneel mu fuuk ke bunyɔb sakpem aanyun na. 16 Le u joo iŋmabi ilole uŋangii ni. Kijaak aajuk ki ka ŋipepel mɔmɔk ŋilee na mu bi umɔb ni. Unimbil wɔb wiin chain, ke nwiin aah wiin chain pu nwiin pu na. 17 Maah kan u na, le m lir gbaan unimbiin ni ke maah kpo le na. Le u di uŋangii paan m pu, ki bui mi ke, “Taa san ijawaan. Min le ye mpiin ngbaan ni ndoon ngbaan. 18 Min le ye umɔfadaan. M nan kpo, le ki fikr, ki ga li bi n‑yoonn mu kaa kpa ndoon na, ki joo nkun ni kitekpiitiŋ aasaafii tiib. 19 Nima pu na, ŋmee saah kan pu na, ki ŋmee naah bi pu dandana wee na, ki ŋmee naah ga nan ŋa pu n‑yoonn mu choo na na. 20 Saah kan iŋmabi ilole i ŋŋangii ni, ki kan salmaa aawan ni pu karyaa tiib tɔŋni na tiwan nilole na, naatataa le ye ke iŋmabi ilole ngbaan si maanib bi bi ntim mulole ngbaan ni na aatuuntiib aasisiiyaan. Karyaa tiib aah tɔŋni tiwan ni pu, aan ni ye nilole ngbaan mu si maanib bi bi ntim mulole ngbaan ni na aasisiiyaan.

*1:8 : Alfa ni Omega aatataa le ye mpiin ni ndoon.

1:13 : Lik Daniel 7.13; 10.5.