5
Kigbaŋ ni Upihbo na
Le m kan Uwumbɔr u ka libɔrjal pu na ŋub kigbaŋ uŋangii ni. Kigbaŋ ngbaan nan kpa ŋŋmeen ŋipepel mɔmɔk, ki dab ŋimɔgbin nfum mulole. Le m ŋun Uwumbɔr aatuun mpɔɔndaan len mpɔɔn pu ke, “Ŋma ŋeer u dabr kigbaŋ ngbaan ki kpar ki?” Le baa kan unii ubaa paacham, bee kitiŋ, bee kitiŋ aataab, u ga ŋmaa kpar kigbaŋ ngbaan ki lik ki ponn ni na. Baah kaa kan unii u ŋeer u kpar kigbaŋ ngbaan ki lik ki ponn ni na, nima pu le m wii pam. Le bininkpiib na ponn ni ubaa bui mi ke, “Taa ki wii. Lik, Yesu u pɔɔ ke uchinn, ki ye Juda aanibol ni aanii ubaa, ki ye Ubɔr David aayaabil na le nyaŋ, ki ga ŋmaa dabr kigbaŋ ki bi dab ki nfum mulole na, ki kpar ki.”
Le m kan Upihbo si libɔrjal, ni tiwanfuurkaan ninaa, ni bininkpiib na aakaasisik ni. Upihbo ngbaan kpa libuel uneen ni ke baah kɔr u le na, ki kpa iyiin ilole ni ŋinimbil ŋilole ŋi ye Uwumbɔr Aafuur mulole mu Uwumbɔr tun ni mu ŋipepel mɔmɔk dulnyaa wee ni na. Le Upihbo ngbaan buen Uwumbɔr u ka libɔrjal pu na chee, ki ti gaa kigbaŋ ngbaan uŋangii ni. Waah gaa kigbaŋ na, le tiwanfuurkaan ninaa ngbaan, ni bininkpiib moninko ni binaa ngbaan, nan gbaan unimbiin ni. Bi mɔmɔk gbaa tibar, ki joo salmaa aasambil ŋi gbii tulalee aayon na. Tulalee aayon ngbaan si Uwumbɔr aanib aameel aasisiiyaan. Le bi gaa ilahnpɔɔn ki tii Upihbo ngbaan ke,
“Si le ŋeer aa gaa kigbaŋ ngbaan ki dabr ki;
ba pu? aa nan kpo ki di saasin daa binib tii Uwumbɔr;
binib ngbaan nyan ŋitimbol
mɔmɔk aanib bi bi dulnyaa wee ni,
ki len iliin imɔk bi dulnyaa wee ni na,
10 Aa ŋa bi saanaan ni aanib bi ye bitotoorb na,
bi ti tun lituln tii timi Aawumbɔr,
le bi ga li joo dulnyaa mɔmɔk.”
11 Le m lik ki kan Uwumbɔr aatuuntiib ŋichur ŋichur, kaa ti nyi baakahm. Bi si gob Uwumbɔr aabɔrjal, ni tiwanfuurkaan, ni bininkpiib ngbaan. 12 Le m ŋun bi mɔmɔk len mpɔɔn pu ke,
“Upihbo u bi nan kɔr u na le ŋeer u kan yiko, ni liwankpal,
ni nlan, ni mpɔɔn, ni nnyuŋ, ni mpakm, ni idoon.”
13 Le m ŋun binib bi bi paacham na, ni binib bi bi kitiŋ na, ni binib bi bi kitiŋ aataab na, ni tiwan nimɔk bi nnyusakpem ni na, ni Uwumbɔr aah naan tiwan nimɔk na mɔmɔk len ke,
“Uwumbɔr u ka libɔrjal pu na, ni Upihbo ngbaan
le yeh mpakm, ni lisil, ni nnyuŋ, ni mpɔɔn,
n‑yoonn mu kaa kpa ndoon na.”
14 Le tiwanfuurkaan ninaa ngbaan kii ke “Amii.” Bininkpiib ngbaan mu nan gbaan Uwumbɔr ni Upihbo ngbaan aanimbiin ni ki doon bi.