7
Israel aanib ŋichur nkub ni imonko ilee ni ŋinaa na
Nimina aapuwɔb le m kan Uwumbɔr aatuuntiib binaa si dulnyaa aapepel mɔmɔk ŋinaa, ki kiir libuln ke li taa ki daa kitiŋ ni, ki taa daa nnyusakpem ni, ki taa daa isui ni. Le m kan Uwumbɔr aatuun uken nyan ni liwipuul wɔb ki dan paacham, ki joo ni Uwumbɔr u ye limɔfal daan na aadaan, ki nan teen mpɔɔn pu, ki tuk Uwumbɔr aatuuntiib binaa bi Uwumbɔr tii bi mpɔɔn ke bi bii kitiŋ ni nnyusakpem na ke, “Ni taa bii kitiŋ, bee nnyusakpem, bee isui ki li kii buyoonn ti ga nan daan timi Aawumbɔr aatutum aayigbeer pu na.” Le m ŋun baah daan binib bi na aakahm. Bi nan ye binib ŋichur nkub ni imonko ilee ni ŋinaa, ki nyan ni Israel aanibol mɔmɔk ni. 5-8 Bi nan daan bi kina la:
Juda aanibol aanib ŋichur kipiik ni ŋilee,
Rubenn aanibol aanib ŋichur kipiik ni ŋilee,
Gad aanibol aanib ŋichur kipiik ni ŋilee,
Aser aanibol aanib ŋichur kipiik ni ŋilee,
Naftali aanibol aanib ŋichur kipiik ni ŋilee,
Manase aanibol aanib ŋichur kipiik ni ŋilee,
Simeonn aanibol aanib ŋichur kipiik ni ŋilee,
Liifai aanibol aanib ŋichur kipiik ni ŋilee,
Isakar aanibol aanib ŋichur kipiik ni ŋilee,
Sebulunn aanibol aanib ŋichur kipiik ni ŋilee,
Josef aanibol aanib ŋichur kipiik ni ŋilee,
Benjaminn aanibol aanib ŋichur kipiik ni ŋilee.
Kinipaak sakpeŋ
Nimina aapuwɔb le m kan kinipaak sakpeŋ. Ubaa aa ti ki nyi baakahm. Bi nyan ŋitimbol mɔmɔk aanib bi bi dulnyaa wee ni ki len iliin imɔk bi dulnyaa wee ni na, ki si Uwumbɔr aabɔrjal ni Upihbo ngbaan aanimbiin ni, ki pee tikparpipiin, ki ŋub tibɔkpafar biŋaal ni, 10 ki teen mpɔɔn pu ke, “Timi Aawumbɔr u ka libɔrjal pu na, ni Upihbo ngbaan le nan gaa timi lii.” 11 Le Uwumbɔr aatuuntiib mɔmɔk si gob Uwumbɔr aabɔrjal, ni bininkpiib, ni tiwanfuurkaan ninaa ngbaan. Le Uwumbɔr aatuuntiib doon ŋichichik ki di binimbil kpaa kitiŋ Uwumbɔr aabɔrjal taab ki dooni u, 12 ki len ke, “Ni ye mbamɔn, timi Aawumbɔr le yeh mpakm, ni nnyuŋ, ni nlan, ni idoon, ni lisil, ni yiko, ni mpɔɔn n‑yoonn mu kaa kpa ndoon na. Amii.”
13 Le bininkpiib na ponn ni ubaa baa mi ke, “Binib bi pee tikparpipiin na, bi ye ba aanib? Bi nyan ni la chee?”
14 Le m bui u ke, “Maaninkpel, si le nyi.”
Le u bui mi ke, “Bi ye binib bi nyan falaa sakpiin ni, ki finn baakpar Upihbo ngbaan aasin ni aan ti ŋa ti tipipinn na. 15 Nima le cha bi si Uwumbɔr aabɔrjal taab. Bi bi waadichal ni, nwiin pu ni kinyeek, ki tun lituln tii u. Uwumbɔr u ka libɔrjal ngbaan pu na ga li bi bi chee, ki biin bi pu. 16 Nkon aan ki chuu bi, nnyunyuu mu aan ki chuu bi, nwiin mu aan ki see bi, ntoton mu aan ki ŋun bi; 17 ba pu? Upihbo u bi Uwumbɔr aabɔrjal aakaasisik ni na le ga kpiin bi, ki ga mɔk bi uyayak aanyun mu ga tii bi limɔfal na chee. Uwumbɔr ga per binimbil tinyunyunn mɔmɔk.”