20
Ŋibin lichur na
Le m kan Uwumbɔr aatuun nyan ni paacham ki ŋub libuul li nyoo kaa kpa limɔk na aajaaleŋ aasaafii, ni tikululn sakpenn, uŋaal ni. U nan chuu kipeewanbiik ki ye kinimbɔŋ aan bi yin ki ke Uwaa u Yunn na, ki ki yin ki ke Defil,* : Defil ni Sintana ye kinimbɔŋ aayimbil ŋiken la. ki ki yin ki ke Sintana na, le ki di tikululn ngbaan buu ki, ki di ki ŋa libuul ngbaan ni, ki di libiil biin, ki laŋ, ke ki li bi ni ponn ni ŋibin lichur, ki taa ki ŋmanni binib ki ti saa buyoonn ŋibin lichur ngbaan ga jer na. N‑yoonn ngbaan aapuwɔb, see bi chuu buur ki, ki di ki lii, ni yunn siib.
Le m kan ŋibɔrjal, ni binib bi ka ŋi pu na. Le Uwumbɔr tii bi nsan ke bi ji binib tibɔr. Bi nan ye binib bi nan kpo Yesu pu na aawiin. Binib nan chuu gii biyil lii; ba pu? bi nan moon tibɔbamɔnn ti Yesu nan kpiir na ni Uwumbɔr aabɔr. Baa dii upeel ngbaan, bee waawaal, kaa gaa waadaan biyigbeer pu, bee biŋaal pu. Bi nan kpa limɔfal ki jin nnaan Kristo chee ŋibin lichur. Bima le ye binib bi puen fikr nkun ni na. Bitekpiib bi gur na aan ki kan limɔfal ki nan saa buyoonn ŋibin lichur ngbaan ga jer na. Binib bi puen fikr nkun ni na kpa mpopiin; bi ye Uwumbɔr aanib la. Baan ki kpo lelee. Bi ga li ye bitotoorb ki tun lituln tii Uwumbɔr ni Kristo, ki ga ji nnaan u chee ŋibin lichur.
Kinimbɔŋ aalirn
Ŋibin lichur ngbaan yaa jer kan, Uwumbɔr ga cha bi nyan kinimbɔŋ kiyondiik ni, ki di ki lii. Le ki ga buen ki ti ŋmann ŋinibol ŋi bi dulnyaa wee mɔmɔk ni na, ki ti kuun bi, bi ti to butɔb. Ŋinibol ngbaan aayimbil le ye Gog, ni Magog. Bi wiir ke nnyusakpem aatambol aah wiir pu na, ki chuun gbii dulnyaa aapepel mɔmɔk ni, ki si gob kitiŋ ki Uwumbɔr gee ki, aan waanib bi nima chee na. Le mmii nyan ni Uwumbɔr do ki nan wun bi mɔmɔk. 10 Le Uwumbɔr chuu kinimbɔŋ ki ŋmann bi na, ki di ki ŋa chirbil aamii ni, upeel ngbaan ni waabɔnabr u nan ŋmanni binib na aah bi nin chee na. Le bi ga ji falaa, nwiin pu ni kinyeek ki ti saa n‑yoonn mu kaa kpa ndoon na.
Kookoo aabɔjil
11 Le m kan libɔrjal pipiln sakpeln, ni u ka li pu na. Le kitiŋ ni paacham san nyan u chee, kaa ki bi. 12 Le m kan bitekpiib, bi ye bipɔɔndam ni bi ye biwaatiib na, si libɔrjal ngbaan aanimbiin ni. Le u kpar tigbann, ki ki kpar kigbaŋ kiken, ki ye limɔfal aagbaŋ na, ki jin bitekpiib tibɔr, baabɔr aah ŋmee tigbann ngbaan ponn ni pu na, baah nan tun pu na. 13 Le bitekpiib mɔmɔk nyan ni kitekpiitiŋ ni, ki si nima; binib bi nan bee nnyusakpem ponn ni na, bi mu nyan ni ki si nima. Le u jin bi mɔmɔk tibɔr baatuln aah ye pu na. 14 Le u di nkun ni kitekpiitiŋ ŋa mmii sakpiin ponn ni. Mmii ngbaan le ye lelee aakun. 15 Le bi di binib bimɔk aayimbil aa ŋmee limɔfal aagbaŋ ni na ŋa mmii ngbaan ponn ni.

*20:2 : Defil ni Sintana ye kinimbɔŋ aayimbil ŋiken la.