22
Uwumbɔr aatuun ngbaan nan mɔk mi limɔɔl li ye limɔfal aanyun ki wiin chain na. Mu nyan ni Uwumbɔr ni Upihbo ngbaan aabɔrjal chee, ki puu dii kitiŋ ngbaan aasan aakaasisik ni. Le limɔfal aasui si limɔɔl ngbaan aapepel mɔmɔk ŋilee pu, le ki lu ŋisubil libiln ponn ni nfum kipiik ni mulee, uŋmal uŋmal ponn ni. Isui ngbaan aafar le tii ŋinibol mɔk laafee. Tiwan ni Uwumbɔr kɔ na nibaa aan li bi kitiŋ ngbaan ni.
Uwumbɔr ni Upihbo ngbaan aabɔrjal ga li bi ki ponn ni; le waatutum ga tun lituln tii u, ki ga kan unimbil wɔb. Waayimbil ga li bi biyigbeer pu. Kinyeek aan ki li bi. Baan li ban karyaa, kaan li ban nwiin; ba pu? Tidindaan Uwumbɔr le ga li wiin bi pu. Bi ga li ye bibɔrb ki cha n‑yoonn mu kaa kpa ndoon na.
Yesu aah ga nan gir ni pu na
Le Uwumbɔr aatuun ngbaan bui mi ke, “Tibɔr ngbaan ye mbamɔn ki ga sil ŋa. Tidindaan Uwumbɔr u di Waafuur Nyaan tii waabɔnabtiib na tun ni waatuun u nan mɔk waatutum tiwan ni ga ŋa mala na.”
Tɔ, Yesu len ke, “Li pel man, m ga gir ni mala. Binib bi kii kigbaŋ kee aabɔr ti tuk timi tiwan ni ga ŋa na, Uwumbɔr aanyoor bi bi pu.”
Min Jɔnn le ŋun ki kan tiwan nimina. Maah ŋun ki kan ni mɔmɔk doo na, le m gbaan kitiŋ, Uwumbɔr aatuun u mɔk mi tiwan ngbaan na aanimbiin ni, ki ban ke m pak u. Le u bui mi ke, “Taa ŋa kina. Pak Uwumbɔr baanja. M mu ye saatutuŋeer ubaa la, ni Uwumbɔr aabɔnabtiib bi ye aanaabitiib na aatutuŋeer la, ni binib bi kii kigbaŋ kee aabɔr na aatutuŋeer la.” 10 Le u ki bui mi ke, “Kigbaŋ kee aabɔr ti tuk timi tibɔr ti ga ŋa na, taa joo ti aabaa; ba pu? naan yunn, ti ga ŋa. 11 Unii umɔk tun lituln li kaa ŋan na, u li beenin tun kina. Unii umɔk tun tijɔŋ aatuln na, u li beenin tun kina. Unii umɔk tun lituln li ŋan na, u li beenin tun kina. Unii umɔk bi chain na, u li beenin bi chain.”
12 Yesu len ke, “Li pel man, m ga gir ni mala, ki ga li joo ni ipiin ki nan tii unii mɔmɔk ipiin waatuln aah ŋeer pu na. 13 Min le ye Alfa ni Omega, njan yoo ni gbelngbeln yoo, mpiin ngbaan ni ndoon ngbaan.”
14 Tɔ, binib bi finn baawanpeenkaan ki ŋa ni chain na, Uwumbɔr aanyoor bi bi pu. Bi ga li kpa nsan ke bi moo limɔfal aasubil, ki dii kitiŋ ngbaan aabisamɔi ni ki koo ni. 15 Le tiniwanbir, ni bibɔɔb, ni bidagoob, ni binikurb, ni biwaadam, ni binyamɔndam, ni biŋmaŋmannim ma kan, baan koo ni kitiŋ ngbaan ni.
16 “Min Yesu tun ni maatuun u nan tuk nimi tibɔr tee, ni ti tuk maanib. M ye Ubɔr David aayaabil, ki ye liŋmabil naanyuun li wiin chain na.”
17 Uwumbɔr Aafuur Nyaan ni Yesu aanib bui ke, “Dan.”
Unii umɔk ŋun na, u mu bui ke, “Dan.”
Unii umɔk nnyunyuu chuu u na, u mu dan. Unii umɔk ban na, u mu dan ki nan nyu limɔfal aanyun, ki taa pa nibaa.
Kookoo aabɔr
18 M sur unii umɔk ŋun kigbaŋ kee aabɔr ti tuk timi tiwan ni ga ŋa na, unii ubaa yaa di tibɔr tiken kpee tibɔr ngbaan pu kan, Uwumbɔr ga di falaa u ŋmee kigbaŋ kee ponn ni na kpee u. 19 Unii ubaa yaa bar kigbaŋ kee aabɔr ti tuk timi tiwan ni ga ŋa na kan, Uwumbɔr aan cha u moo limɔfal aasubil, kaan cha u koo ni kitiŋ ki bi chain na ponn ni, tiwanyaan ni bi ŋmee kigbaŋ kee ponn ni na.
20 Yesu u tuk timi tibɔr tee na bui ke, “Een, m ga gir ni mala.”
Mbamɔn, Ndindaan Yesu, dan.
21 Tidindaan Yesu ŋa tinyoor ŋa waanib mɔmɔk pu. Amii.