Yesu Tẽnlɛhɛ
pe tẽŋ nkãy tẽ faale wo
1
Yãhã yɛ̃ wãtɛr wĩĩ ke Yrã wãkẽ ne pe Yesu tẽnlɛhɛ kẽ
Ta naambiyã Tohofile, Yesu tuu fe yir, u naa nawee- klaha kai- busãã ne, ma maha naa yɛ̃kã wũhũ pye, ma cã ba dugu ga yãhãyĩŋ na. Koo ngĩĩ byɛ kẽ, tẽ yrũhũ wãã ma kẽ ta saba cir laam wo. Per gii Yesu tuu ga ka yãhãyĩŋ na, u kãnyãrwai mpãy tuu ba yãŋ yi, koo per u pe ta u tẽnlɛhɛ ma pe klaha ta Yãhã Yrã Fãnga kãmay na. Tuu loo pye wa, Yãhã n u ta u n dugu ga yãhãyĩŋ na.
Tuu fɛngbãn tii sya ma ku, loo kur ye, u n ba naa u ya yar u tẽnlɛhɛ na, ma kãnkai- sroŋ pye pe waha cã pe yee, u yir gbã wo, ma dur ba yrãŋ na gbaafa ye cĩĩnde. Plii gbeesĩĩ tuu pye wãyi ne pe na, ma naa Yãhã Yai wĩĩ pãã pe ye. Per gaa u pye pe ne, ma ba pe klaha ta nde ne ma yee: «Ta Tuhufua tuu yɛ̃ tɛr kla gii wãwãã wĩĩ ne faa ye kẽ, koo kla ma yee ke sẽ yãã wa ye ye ye, yaʼa n yi kãã Yurusalɛm wo ye, -ye ke sẽŋ! Nsãn woo nawee tãã yi loho wo, ndoo -sẽ ga ye tãã Yãhã Yrã ne plii nde na.» Mpãy pe ba pe ya wãã ta Yesu tãy, pe n u yey ma yee: «Yĩŋfua, yagaa la, taa ga Yiisrɛ terfa kar sya yaha nampay fãnga koho wo?» Yesu n pe yɛ̃ wãã sya ma yee: «Ke per wãcãŋ tesẽ le yale ne, ye kalaa wee le na ye. Yãhã ya kẽ, ke koo per ta tesẽ le yale ne, ke laam wãtaŋ. Tee yai lii ne loo ne nde: Yãhã Yrã ga ba tege dye ye laam wo. Loo nde ga ba fãnga wãã ye kẽ, ye n ka ye ga naa ta yɛ̃ kaplãŋ tɔ̃r nawee- ye tesẽ kai- nkãy byɛ ne tẽ pye tɛr. Yii mpãy tee ke yãã yĩnde ne, ma maha ke yãã luhu, ye ga ba naa koo ngĩĩ byɛ tɔ̃r Yurusalɛm wo, Yudɛ kui byɛ ne, Syamari kui ne, deydey kui byɛ ne kãntraha nge na.»
Yesu kuã yir tɛr yãhãyĩŋ na
Yesu tuu loo pãã wa, Yãhã fãnga n ta u n kuã yir tɛr fãã, yãhãyĩŋ kuɛ ye pe tẽnlɛhɛ byɛ yĩnde na, pe n yɛr ma u waha yãŋ n wãã, u n sya ga paha yãhãfyãhã gaa na pe na. 10 Pe sẽ yãã yĩntar gɛ gbe kãã wa yãhãyĩŋ wãyãŋ na ye, nayrefirfa syãm mpãy syi n fer gbe yi pe tãy, 11 ma pe pye ma yee: «Galɛlɛ naam! Le ma mii ye n yɛr yãhãyĩŋ tẽŋ n yãŋ? Tee u Yesu wãtɛr yãã mii, u wãdur ga ba nii ke syi.»
12 Kai- ngĩĩ -sẽ pye yãŋ gaa yĩŋ na pe n yee wolifyɛ katyir fla yãŋ. Ke fla pye Yurusalɛm tãy tũntũn ya. Pe tẽnlɛhɛ, pe pe naam syãm mii kaplãŋ luhu wa, pe n yir ke yãŋ yĩŋ na, ma dur ga Yurusalɛm wo.
Yuda Syikaryɔte draha gbefua
13 Pe ga dye Yurusalɛm wo, pe ga dugu dye gbegbaha yĩŋ nwongbãŋ gaa wo. Yesu kãndeyãrfa yawãhã fla ba kẽ ke ne. Mpãy pe ba pe ya wãã, pe myar nde: Pyar, Nsãn, Syake, Andere, Filipe, Tema, Bateremi, Matɛhɛ, Alefɛ dya Syake ne, Syimu Selote, Syake dya Yudi ne. 14 Ca mpãy bya pye ke fla na, Yesu nahafua Maari ne, tesẽ Yesu cĩĩfa bya ne. Pe byɛ naa pe ya wãã yĩmbui nen na, ma naa n pãã Yãhã ne yalebyɛ.
15 Per gaa, pe n ba pe ya wãã peplii wãŋ syi, ma pe ya wãnihi yãã nawee- gbeekuay. Pyar n yir yɛr pe telai wo 16 ma pe pye: «Wo nna, yii mpãy tee Yesu ta ye Yatɛr, kai- ngĩĩ ke pye ngĩĩ, le sẽ pye wãkuãtɛr wĩĩ mii le sẽ pye ye. Yuda wii tuu sya nii tɛrfua Yesu napĩĩ- yaha ye, pe n ga u yigi, Yãhã Yrã bii u wĩĩ cãã yar wo faale wãdyaha Dawide na, u n le yrũhũ le yaha Yãhã sabangbãŋ wo. 17 Yuda pye wo nklãŋ wo, ma ba u tẽn lay yãã. 18 Yuda tuu -sẽ loo kapee pye Yesu na, ma wale lii yãã loo kur ye, u tar sya le ne. Naniicã n u yigi, u n ga tege too yĩŋ ne, ma lar waa crãhã yi u ya kẽ. 19 Yurusalɛmfa byɛ n le luhu, ma myaha taha te tar na pe yor wo ma yee: Hakɛledam, ke yĩntaha kẽ, ntɔ̃r tar. 20 Yãhã sabangbãŋ wo, Yãhã wãsey yay fla wo, kapãn laa ma, le yrũhũ yaha ma yee: ‹U kaha ke too, nawee nen gɛ ma n nii ke wo ye.› Le maha ma le yrũhũ yaha ma yee: ‹Waa ter u u draha gbe.› 21-22 Mpãy pe naa n taha wo na, ma gbe Yĩŋfua Yesu wãtãã cãã na loho wo Nsãn ye, ma ba waa u wãkuãyirtɛr yale na yãhãyĩŋ na, poo waa yai u Yuda draha gbe. Ufua tuu yãã yĩnde ne, Yesu yir gbã wo, ma dur ba yrãŋ na gbaafa ye, u ga ba naa loo tɔ̃r nawee- ye wo wãŋ syi dyaŋ.»
23 Pe n naam syãm mpãy yãŋ yi: Matyase ma suhu Yosɛfe wii ne pe naa n yee Gbarsabaha, pe maha naa u yee Yituse. 24 Pe Yesu kãndeyãrfa byɛ n yĩmbui wãã le, ma Yãhã nar ma yee: «Yĩŋfua, mboo wii, maʼa nawee yãã, ma ne u laam wũhũ byɛ yãã gbaa na, wo yar nde ne: 25 Le nde Yuda le kɛ, ma yũhũ kãã draha gii wo raa wãã u kẽ, ma ka u ya ya draha wo kii tuu ma yagaa. Naam syãm mii mii, too yar ma na, wii raa yãŋ yi, u n ga Yuda draha gbe, ma n waha u lɛhɛ ma wĩĩ ne nawee- ye, u yar wo na.»
26 Loo kur ye pe n ntĩhĩ syãŋ wãã miy: Nen nde Matyase myaha wĩĩ, nen nde Yosɛfe myaha wĩĩ. Matyase myaha wĩĩ loo n cãã too. Pe n Matyase ta u Yuda draha wo.