Pɔl saba kaplãŋ
Kolosyifa
ye
1
Syaha fla nge
Ndoo Pɔl kẽ, ndoo wii Yãhã ra yãŋ yi, ma ra ta Yesu Crise tẽnlɛhɛ. Ndoo, ma suhu wo Yesu kãndeyãrwɛ Timuti ne, wii me too saba nwo yrũhũ nɔ wãã ye kẽ, yii mpãy tee yii le soho Yesu koho wo Kolosyi wo. Ye ma wo Yesu kãndeyãrwai, ma maha n sroŋ le kãnde wo. Wo Tuhufua Yãhã, ke ke laantãr yar ye na tesẽ ke yrĩŋ ne.
Syaha tesẽ wãnar ne Kolosyifa wĩĩ na
3-4 Ye sẽ yãã, tee wo Yĩŋfua Yesu ta ye Yatɛr mii, tesẽ mpãy byɛ pe nii Yãhã nawee-, pe ntãŋ pe dye ye tãy mii, wo koo byɛ luhu. Koo kẽ, yalebyɛ wo ma nii ye wĩĩ pãã Yesu Crise Tuhufua Yãhã ye, wo ne syaha wãã ke kẽ ye wĩĩ na. Pe le Yesu cĩĩnde kapãyĩĩ yar ye na, kayũhũ nkãy tee ga waha yãã Yãhã tãy, pe koo byɛ yar ye na ma yee, ye ga waha koho taha yaha ke na. Loo ne, ye n Yesu Crise ta ye Yatɛr, tesẽ Yãhã nawee- ntãŋ n dye ye tãy. Le Yesu kapãyĩĩ n cããŋ driyɛ̃ kur byɛ wo, nawee- busãã n nii Yesu ta pe Yatɛr. Tee ba le kapãyĩĩ fe luhu ye fla na, le sẽ ba pye la koo syi dyaŋ? Loo na, ye ba Yãhã laantãr wĩĩ war cĩĩnde. Wo tẽntẽwɛ Yepafarsyi wii u ntãŋ dye wo tãy, woo kẽ tuu ye klaha le kapãyĩĩ wĩĩ ne. U loo pye wo draha wo, u ma Yesu Crise tẽnlɛhɛ, u sroŋ. U wo yar ma yee, Yãhã Yrã Fãnga kãmay na, Yesu kãndeyãrfa ntãŋ dye ye tãy.
Ma gbe per gii na too ye wĩĩ luhu, yalebyɛ wo n pãã Yãhã ne ye wĩĩ na. Wo ke nar, ye yai ye naa ke laam wũhũ nkãy pye, ke koo yar ye na. Loo na, ye ga laantor yãã, Yãhã Yrã Fãnga kãmay na, tee maha ke kai- cã. 10 Wo Yãhã nar ke ye ta, ye n waha naa ye troho tãhã Yĩŋfua Yesu yor wo, tesẽ kai- nkãy ke n tãy u ye, ye n waha naa koo pye. Loo na, ye ga naa kayũhũ ter byɛ pye; kaa ga maha naa n taha ye kacãn na, Yãhã kuɛ ye. 11 Wo Yãhã nar ke ye ta ye n waha naa yii plãhã ke fãngayũhũ kãmay na. Loo na, ye ga waha naa wãfãy ter byɛ sya laanyĩn ne, tesẽ nuhu ne. 12 Ye ga waha syaha wãã wo Tuhufua Yãhã kẽ nuhu ne. Ye sẽ yãã, ke ye ta ye ga waha kayũhũ yãã ke cãã- fla wo, kayũhũ nkãy ke ta yaha mpãy kẽ pe ma ke wãm.
13 Wo Tuhufua Yãhã kẽ ke wo tyĩn sya wam fãnga koho wo, ma wo le ke Dyabua Yesu yĩnfar yai wo. 14 Woo kẽ u wo sya yaha, ma wo kapee- laha kãã wo yĩŋ na.
Yoo kẽ Yesu Crise ne?
15 Yesu Crise ma Yãhã yirfua, wo woo yãã.
Yãhã koo na, waa saha ke yãã ye.
Kai- nkãy byɛ Yãhã ke tãhã,
Yesu Crise woo u ma ke byɛ yaha ye.
16 Woo kãmay na kai- byɛ tãhã,
yãhãyĩŋ na tesẽ kãntraha ne,
kai- nkãy nawee ga waha ke yãã yĩnde ne,
tesẽ nkãy ne nawee saha ke yãã yĩnde ne ye.
U fãnga ter byɛ tãhã, yĩnfar ter byɛ ne,
sãndãã ter byɛ ne pe fãnga ne.
Kai- byɛ tãhã woo kãmay na,
ke maha tãhã woo kẽ.
17 Kai laa sẽ bii tãhã wa ye, woo pye.
Woo kãmay na, kai- byɛ ma ke wãnii na.
18 Ye cã, yĩŋ koo kẽ
ke ma kadye teebɛhɛ byɛ yaha ye.
Koo syi dyaŋ Yesu Crise ma
u kãndeyãrfa yawãr byɛ yĩŋ na.
Woo kẽ u ke kai- byɛ fegbesaha ta,
woo kẽ tuu cãã yir gbã wo,
ma dur ba yrãŋ na.
Loo ne, u ma yaha ye kai- byɛ wo.
19 Le tãy Yãhã ye,
ke n nii ke ya yar woo ya na,
u n nii Yãhã yirfua.
20 Wãn tii byɛ te ma kãntraha na,
yãhãyĩŋ ne, tesẽ nawee- ter byɛ ne,
Yãhã yee koo ga te wãã le
ke ya ne ke Dya kãmay na.
Loo ne, Yãhã n pa yrĩŋ ne,
ke Dya ntãŋ kãmay na,
ntãŋ mpãy pe woo yaliile wo
pe ba u kuey mar boo trã na.
Yagaa, nawee- ga waha wãã le Yãhã ne.
21 Faale wo, ye bya ba dey Yãhã ne, ye sẽ ba ke cã ye. Ye pye gɛ pye ke napĩĩ-, ma naa kapee- ga ye laam wo, ma naa ke pye. 22 Yagaa, Yãhã ye ta ye n wãã le ke ne ke Dya gbã kãmay na, yaliile wo u pye kãntraha na, pe n ba u boo. Loo na, Yãhã ta ye ga waha crã ke na, ye laam ne pe laha, tee maha sroŋ, kapee laa saa maha pye ye yĩŋ na ye. 23 Koo ngĩĩ byɛ ga waha pye, ye ma nii le Yesu kapãyĩĩ wũhũ sya cĩĩnde, ye ma waha yii na, ma kuee le Yesu kãnde wo, ye ma nii koho taha n yaha le kapãyĩĩ kayũhũ na. Loo kapãyĩĩ nde pãã ye ye, tesẽ kãntrahafa byɛ ne, ndoo Pɔl ma le tẽnlɛhɛ.
Pɔl ma Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa tẽnlɛhɛ
24 Yagaa, kadye wãfãy gii tẽ n sya ye wĩĩ na, n ke sya nuhu ne. N cã le ga ba laa yɔ̃ ye kẽ. Koo wãfãy nge, u Yãhã Yĩndefua Crise ke cãã yar yaha wa, n ga koo wãfãy nge byɛ sya tãŋ, le n laa yɔ̃ Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa kẽ, poo mpãy pe ma mii Yesu kadye dyaŋ. 25 N nii Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa tẽnlɛhɛ, Yãhã ra taha loo na, ma yee n ke Yãhã kaplãŋ byɛ pãã tãŋ nawee- ye.
26 Koo kaplãŋ ngĩĩ, Yãhã sẽ le yar yãã faalefa na ye, ke le yar yagaafa mpãy na pe ma ke koho wo. 27 Koo kai- ngĩĩ, waa sẽ ke war yãã faale wo ye, ke sroŋ yɔ̃. Ye sẽ yãã, le tãy Yãhã ye, ke n yee koo ga ke yar nawee- ter byɛ na. Koo kẽ ngĩĩ: Tee seefar le u Crise ne, ye ga cã ye yee, ye ga ba ye Yãhã nayɔ̃r lay yãã. 28 Loo ne, wo u wĩĩ pãã nawee- ter byɛ ye, ma pe yar n waha le ne, ma le klaha pe ye laantor busãã ne. Mpãy pe seefar le u Crise ne, wo n kɛ pe laam pe plãhã u kãnde wo, wo n ba pe yar u na. 29 Ta tẽn ne loo ne. N nii waha, ma le tẽ Yesu Crise fãngangbãŋ kãmay na.