Nsãn Kapãyĩĩ
Yesu wĩĩ na
1
Yesu Crise ma ngii
Driyɛ̃ wãtãhã yaha, wii tuu ma Yãhã Yɛ̃ Yor u pye lɛ nii wa. U pye Yãhã ne, woo gɛ pye Yãhã. Ke fegbecãã na, u pye Yãhã ne. Woo kãmay na wãn byɛ tãhã; ngaa wee yĩnde na mii woo sẽ kẽ u ta ke n nii ye. Woo u ma yrã, yrãŋ wãn byɛ ye, loo yrã n nii cãã- nawee- ye. Woo wii u ma pe Cããfua, u ba dye wamfa nsoho wo, pe wamfa -sẽ pe cãã- wĩĩ sye.
Yãhã n ba dya waa nɔ wãã, pe naa u yee Nsãn. Woo n pa ma ba u Cããfua wĩĩ gbe yi nawee- ye, pe waha u Cããfua ta pe Yatɛr. U Nsãn woo sẽ kẽ tuu pye u Cããfua ye; woo kẽ Yãhã u nɔ wãã ma yee u ba u Cããfua wĩĩ tɔ̃r yar nawee- na. Woo Cããfua nwo ma cĩĩnde cãã- ne. Woo kẽ tuu pa driyɛ̃ wo, ma nii cãã- le nawee- wo. 10 Woo kẽ, Yãhã driyɛ̃ tãhã u kãmay na. U pye driyɛ̃ laam wo, pe driyɛ̃fa sẽ ba u yãŋ cã ye. 11 U pa u terfa ye, u terfa sẽ -sẽ ba u sya ye. 12 Mpãy pe -sẽ u wĩĩ sya cĩĩnde, ma u ta pe Yatɛr, u koho klahasaha wãã poo kẽ, pe waha nii Yãhã pii. 13 Poo mpãy pe see ke syi, waa ntɔ̃r kalaa wee ye, waa tyãhã kalaa wee ye, waa syihi wĩĩ sẽ ne ye, Yãhã wĩĩ ne.
14 Yãhã Yɛ̃ Yor wã klaha nawee, woo kẽ Yãhã Dya Yesu Crise ne. U n tege ba nawee- nsoho wo. U pa Yãhã laantãr wũhũ ne, tesẽ cĩĩnde wũhũ ne, wãkuayãã wee te na ye. Wo sẽ u nayɔ̃r yãŋ naa n yai ye, nayɔ̃r tii syi Yãhã Dyapuai nen ya kẽ u ga waha te yãã u Tuhufua Yãhã ye.
15 Nsãn u wĩĩ tẽ yi nawee- ye ma yee: «Woo wĩĩ kẽ tẽ ba pãã ma yee: Wii tuu ga pa ta kur ye, u cɛr yaha ra kẽ, u cãã pye lɛ nii wa ra yaha.»
16 Wãkuayãã wee u laantãr wũhũ na ye. U ke wãã wo kẽ, ma maha kaa taha wo na, wãkuayãã wee ye. 17 Wo faale wãdyaha Musa bii ke Yãhã kãnde yar wo na. Ma sẽ yee ke laantãr wũhũ na, tesẽ ke cĩĩnde wũhũ ne, u Yãhã Yĩndefua Yesu Crise woo kẽ tuu pa koo ngĩĩ ne. 18 Waa sẽ Yãhã yãã yãã ye, Yesu wii u ma ke Dyapuai nen ya, ma maha ma Yãhã, ma crã nii Yãhã tãy, woo kẽ tuu Yãhã wĩĩ gbe yi nawee- n ke cã.
Nsãn nawee- tããfua yɛ̃ kaplãŋ
(Mat 3.1-12; Mar 1.1-8; Luke 3.1-18)
19 Le kungbãy Yurusalɛm laam wo, pe Yiifee- yahaseefa pye. Pe n Yãhã yũndefa mpãy lɛhɛ wãã, tesẽ Lewi kur kuɛ pii mpãy ne Nsãn ye. Pe n yir ke Yurusalɛm wo, ma ga yi u Nsãn na, ma u yey ma yee: «Nwasyifua kẽ ma ne?» 20 U Nsãn sẽ gbã tã pe na ye, u n le tɔ̃r yi gbɛgbɛ pe yĩnde na ma yee: «Ndoo sẽ kẽ u Yãhã Yĩndefua Crise ne ye.» 21 Pe n maha u yey ma yee: «Ah nwasyifua -sẽ kẽ ma ne? Mboo la Yeli?» Nsãn n pe pye ma yee: «Aye, ndoo sẽ kẽ ye.» Pe n maha u yey taha ma yee: «Mboo la u Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfua?» U n maha yee: «Aye». 22 Pe n u yey taha yahamba ma yee: «Ah nwasyifua -sẽ kẽ ma ne? Wo yai wo laa loo cã ma wĩĩ na, wo ga tɔ̃r mpãy ye pe wo lɛhɛ. Mii tɔ̃r wo yar nawee wii ter syi kẽ ma ne.» 23 Nsãn n pe pye ma yee: «Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfua Yisa bii le pãã yaha Yãhã sabangbãŋ wo ma yee:
‹Waa yĩmbui n yi drawaha fla wo,
ma nii n yee:
-Ye Yĩŋfua Yãhã wãpaŋ kãnde
gbihi yaha ke kẽ!› »
Nsãn n maha le pãã pe ye ma yee: «Yĩmbui lii le n yi drawaha fla wo, ndoo yĩmbui ne.»
24 Pe tẽnlɛhɛ mpãy pe lɛhɛ wãã Nsãn ye, Yiifee- yahaseefa mpãy pe n yee Farisyɛ̃, poo mpãy -sẽ pye pe ne. 25 Poo mii n u yey ma yee: «Ke ma pye ma wee u Yãhã Yĩndefua Crise ye, ma wee Yeli ye, ma maha wee u Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfua ye, ah nwa -sẽ ta ma n nii nawee- tãã n yi loho wo?» 26 Nsãn n -sẽ pe pye ma yee: «Ndoo, n nwo, tẽ n nii nawee- tãã loho ne; waa sẽ ma pe nawee- laam wo, tee sẽ cã ye. 27 Woo nwo ga ba le koho yigi ra kur ye. U cɛr yaha ra kẽ, ta syi gɛ sẽ yai u ntãn sale wãfɛr ne u trɛ na ye.»
28 Koo ngĩĩ byɛ pye Gbetane wo, Yurdane lafeŋ kũndi ngaa ye, Nsãn tuu naa nawee- tãã loho ne na.
Nsãn Yesu yee u Yãhã Mbapẽnge
29 Koo yĩŋsyii wo, Nsãn n Yesu yãã tuu n pai u fla na, u n pe nawee- pye ma yee: «U Yãhã Mbapẽnge nwo, wii Yãhã u ta, ma ga driyɛ̃ nawee- kapee- foho gbe kãã pe na. 30 Woo wĩĩ kẽ tẽ ba naa n pãã ma yee: Waa ma tuu ga pa ta kur ye, u cɛr yaha ra kẽ. U cãã pye lɛ nii wa ra yaha. 31 Ndoo bya, n sẽ ba u cã ye. N pa, ma ba nawee- tãã n yi loho wo, loo le ga waha ta, Yiisrɛfa n waha cã yoo kẽ u ne.» 32 Nsãn n le yãã, ma le pãã ma yee: «N Yãhã Yrã Fãnga yãã, le tege yãhãyĩŋ na kãnsyã waa dyaŋ, ma ba too kuee u yĩŋ na. 33 N sẽ ba u cã ye, Yãhã gii ke -sẽ ra nɔ wãã ta n ba nii nawee- tãã n yi loho wo, koo ke ba ra pye ma yee: ‹Wii raa ga ba yãã, ta Yrã Fãnga le ga tege kuee u na, woo kẽ u ga ba naa nawee- tãã ta Yrã Fãnga ne.› 34 Ndoo Nsãn loo nde yãã ra yĩnde ne, ma ga le pãã yi, n ye yar woo kẽ u Yãhã Dya.»
Mpãy Yesu u cãã yãŋ yi u kãnyãrwai
35 Koo yĩŋsyii wo, Nsãn maha pye loo teele nen ya wo, u kãnyãrwai syãm mpãy ne. 36 U n maha ba Yesu yãã tuu n tɛr. U n maha yee: «U Yãhã Mbapẽnge nwo!» 37 U Nsãn kãnyãrwai syãm mpãy pe pye u ne, pe u kapãn luhu ke syi, pe n taha Yesu na. 38 Yesu n ba klaha yãŋ, ma pe yãã pe u taha n naha, u n pe yey ma yee: «Ah le ma mii?» Pe n u pye pe yor wo ma yee: «Arbi, ma n syã na?» Ke Arbi yĩntaha kẽ kaicãfua. 39 U n pe pye ma yee: «-Ye pa yaa yãŋ!» Pe n ka, maa u syãsaha yãŋ. Ke -sẽ pye yaiyĩn tratra. Pe n koo per yai kua u ne.
40 Poo nawee- syãm mii, pe ba Nsãn kaplãŋ luhu, ma dur yi u kur kuɛ ye, ma taha Yesu na pe kuãŋ ne, pe laam wo Syimu Pyar cĩĩfua Andere pye. 41 Andere n cãã ka, ma ga u lɛfua Syimu wãã, ma u pye ma yee: «Wo u Meesi yãã.» Ke Meesi yĩntaha kẽ: Yãhã Yĩndefua Crise. 42 U Andere n Syimu yigi ga Yesu fla na. Yesu n u yãã ma yee: «Mboo sẽ na Nsãn dya Syimu? Pe naa ma yee yagaa Sefase.» Ke Sefase myaha ma wãcɛŋ Pyar myaha ne. Te myar yĩntaha ntẽmblaha.
43 Koo yĩŋsyii wo, Yesu n le ta woo ga ka Galɛlɛ kuɛ kãntraha na. Tuu Filipe wãã sya, u n u pye ma yee: «Naa n taha ra na.» 44 U Filipe -sẽ wãã naa n yi Pyar ne, tesẽ u cĩĩfua Andere ne klo nen wo, lii pe naa n yee Gbesyata. 45 Loo kur ye, Filipe n ga Natanelu wãã sya, ma u pye ma yee: «Faale wo, wii wĩĩ Musa tuu yrũhũ le yaha Yãhã sabangbãŋ wo, tesẽ pe Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa u wĩĩ pãã, wo u yãã: Nasarɛtefa Yosɛfe dya Yesu kẽ.» 46 Natanelu n u pye ma yee: «Kayĩĩ lii syi -sẽ ma, le ga waha yi Nasarɛte wo?» Filipe n u pye ma yee: «Pa yãŋ!»
47 Yesu tuu Natanelu yãã tuu n pai u fla na, u n nde pãã u wĩĩ na ma yee: «Cĩĩnde Yiisrɛfa naa waa nwo, dawar wee u laam wo ye.» 48 Natanelu n u yey ma yee: «Ma pye mii ma ra cã?» Yesu n u pye ma yee: «N naa ma yãã. Ma sẽ pye la nasar nkugu flãhã tãy, Filipe n cã ga ma yee?» 49 Loo na, Natanelu n u pye ma yee: «Yĩŋfua, Yãhã Dya kẽ ma ne, mboo maha ma Yiisrɛ kãntraha Yĩŋfua.» 50 Yesu n u pye ma yee: «Tẽ ma pye ma yee, n ma yãã nasar nkugu flãhã tãy, loo ya la le ma ta ma n ra ta ma Yatɛr? Maa maha ba kai- nkãy yãã, ke gboho loo nde na. 51 Ta n cĩĩnde nde pãã ye ye, yaa ba naa yãhãyĩŋ yãã ke yãr n yaha, ye n naa yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ ye yãã pe n dugu, ma dur tege n pai u Nawee Puee fla na.»