Dayigǝ tɔnɔ kʋlʋ Pooli na pʋpʋnɩ o pa
KORƐNTƖ TIINƎ tɩn
Dayigǝ tɔnɔ kʋlʋ Pooli na pʋpʋnɩ o pa Korɛntɩ tiinǝ tɩn na brɩ dɩbam kʋlʋ tɩn mʋ tɩntʋ
Pooli dɛɛn pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ o pa Wɛ nɔɔna balʋ na wʋ Korɛntɩ nɩ tɩn mʋ. Pooli tɩtɩ dɛɛn mʋ puli Wɛ tɩtʋŋa dáanɩ, yɩ o zʋ da bɩm dɩ cicoro (Tɩtʋŋa Tɔnɔ 18:11).
Korɛntɩ ya yɩ tʋ-kamunu kʋlʋ na jɩgɩ jɩjɩgɩrʋ zanzan, kʋ na jɩgɩ nabwǝǝru zɩgɩm je sɩle yɩ ba kɩ pipiu da tɩn ŋwaanɩ. Nɔɔna zanzan dɛɛn wʋra ba na jɩgɩ yǝno dɩ cullu dwi tǝri tǝri. Ba maa kɩ boorim dɩ lwarɩm zanzan, kʋ pa kʋntʋ woŋo dɩ loŋi Wɛ nɔɔna bam.
Ka maŋa nɩ Pooli nan daa tǝri ba tee nɩ, yɩ o laan ni ba ŋwa nɩ kampwara dɩ wo-balwaarʋ tɩdonnǝ mʋ zʋ ba tɩtarɩ. Kʋ ma pa-o liǝ, yɩ o laan pʋpʋnɩ twaanʋ o pa-ba. O twaanʋ tɩm wʋnɩ tɩntʋ tɩle mʋ tɔgɩ tɩ zʋ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋ, sɩ dɩbam dɩ wanɩ dɩ́ lwarɩ, cam na yi dɩbam, dɩ́ na wʋ́ kɩ te, sɩ dɩ́ ma kwɛ-dɩ tɩn.
Pooli nan kaanɩ-ba, sɩ ba yagɩ kampwara (pɔɔrɩm 1-4),
dɩ boorim kikiǝ (pɔɔrɩm 5),
sɩ ba daa yɩ taa ve nɔɔna balʋ na yǝri Wɛ tɩn te sɩ bantʋ di ba taanɩ (6:1-11).
O brɩ-ba nɩ ba maŋɩ sɩ ba ma ba yɩra yam ba tʋŋɩ ba pa Wɛ mʋ (6:12-20).
O laan ma lǝri ba na bwe-o bwiǝ yalʋ tɩn,
kʋ na yɩ kadri laŋa nɩ (pɔɔrɩm 7),
naa nwana yalʋ ba na mɛ ba kaanɩ jwǝnǝ tɩn laŋa nɩ (pɔɔrɩm 8-10),
naa Zezi tʋʋnɩ gulim wʋdiu laŋa nɩ (pɔɔrɩm 11),
dɩ Wɛ Joro pɛɛra yam laŋa nɩ (pɔɔrɩm 12-14),
dɩ twa biim woŋo (pɔɔrɩm 15).
Tɔnɔ kʋm tiim nɩ o ŋɔɔnɩ sǝbu-lɩʋ Wɛ-di sɩm na wʋra ba kɩ tɩn woŋo, dɩ o tɩtɩ na lagɩ sɩ o kɩ kʋlʋ tɩn, yɩ o laan jɔɔnɩ-ba (pɔɔrɩm 16).
Tɔnɔ kʋntʋ wʋnɩ Pooli brɩ nɩ, Wɛ pɛɛra yam maama wʋnɩ, sono mʋ yɩ woŋo kʋlʋ na dwe maama tɩn, sɩ dɩ́ ma tʋŋɩ Wɛ tɩtʋŋa yam (pɔɔrɩm 13).
1
Amʋ Pooli wʋlʋ Wɛ na kuri dɩ DƖ tɩtɩ wʋbʋŋa sɩ a taa yɩ Zezi Krisi tɩntʋŋnʋ tɩn mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ, yɩ dɩ́ ko-bu Sositɛnɩ dɩ tɔgɩ o wǝli-nɩ. Dɩ́ pʋpʋnɩ sɩ dɩ́ pa abam balʋ na yɩ Zezi kɔgɔ kʋm wʋ nɔɔna yɩ á zʋʋrɩ Korɛntɩ nɩ tɩn mʋ. Abam mʋ yɩ balʋ Wɛ na kuri sɩ á taá yɩ DƖ nɔɔna Zezi Krisi ŋwaanɩ tɩn. DƖ ma lɩ abam sɩ á taá yɩ DƖ nɔɔna, kʋ wǝli dɩ balʋ na wʋ je maama yɩ ba zuli Zezi Krisi tɩn. Wʋntʋ mʋ yɩ bantʋ dɩ dɩbam maama Yuutu.
Dɩ́ Ko Wɛ dɩ dɩ́ Yuutu Zezi Krisi wʋ́ pa abam yazurǝ dɩ yu-yoŋo.
Maŋa maama a yǝni a kɩ Wɛ le abam ŋwaanɩ, dɩ DƖ na pɛ abam yu-yoŋo Zezi Krisi ŋwaanɩ tɩn. Abam na ŋwɩ dɩ Zezi tɩn, Wɛ sɩɩnɩ DƖ pa abam yu-yoŋo woŋo maama wʋnɩ, sɩ á taá ye DƖ cɩga kam maama, sɩ á kwǝri á taá waɩ á ŋɔɔnɩ DƖ taanɩ dɩm. Bɛŋwaanɩ, dɩ́ dɛɛn na tɔɔlɩ Zezi Krisi kwǝrǝ kam dɩ abam tɩn, ka tiini ka ja kuri abam tee nɩ. Á nɛ Wɛ pɛɛra yalʋ maama á na lagɩ tɩn, yɩ á cǝgi dɩ́ Yuutu Zezi Krisi sɩ o joori o ba sɩ dɩ́ na-o. Wʋntʋ mʋ wʋ́ pa á taá zɩgɩ kǝŋkǝŋ sɩ kʋ vu yi tiim maŋa, sɩ á yɩ taá jɩgɩ wo-lɔŋɔ dɛ dɩm o na wʋ́ joori o ba tɩn nɩ. Wɛ yɩ cɩga tu, yɩ dɩntʋ mʋ kuri abam sɩ á taá ŋwɩ dɩ DƖ Bu Zezi Krisi, o na yɩ dɩbam Yuutu tɩn.
Korɛntɩ tiinǝ ya na pɔɔrɩ daanɩ te tɩn
10 A ko-biǝ-ba, a loori abam dɩ́ Yuutu Zezi Krisi yɩrɩ ŋwaanɩ sɩ á taá jɩgɩ ni-mɔrɔ, sɩ á yɩ taá pɔɔrɩ daanɩ. Á nan kwaanɩ-na á kɩ á wʋbʋŋa daanɩ, sɩ á kɩ ni dɩdwɩ. 11 A tagɩ kʋntʋ, Klowe-ba sɔŋɔ tiinǝ na tagɩ dɩ amʋ ba wɩ á magɩ kantɔgɔ mʋ daanɩ tɩn ŋwaanɩ. 12 Abam badaara wɩ, á tɔgɩ Pooli mʋ. Abam badonnǝ maa wɩ, á tɔgɩ Apolɔsɩ mʋ. Badonnǝ maa wɩ, ba tɔgɩ Pɩyɛɛrɩ mʋ. Babam dɩ maa wɩ, ba tɔgɩ Zezi Krisi mʋ. 13 Abam bʋŋɩ nɩ Zezi Krisi pɔɔrɩ yɩra yɩra mʋ na? Amʋ Pooli mʋ tɩgɩ tʋʋn-dagarakam baŋa nɩ abam ŋwaanɩ na? Ba miisi abam na wʋnɩ amʋ yɩrɩ ŋwaanɩ mʋ na? 14 A kɩ Wɛ le, bɛŋwaanɩ amʋ wʋ miisi abam wʋlʋwʋlʋ na wʋnɩ, kʋ na daɩ Krisipu dɩ Gayusi yɩranɩ. 15 Kʋntʋ tɩn, nɔɔn-nɔɔnʋ bá wanɩ o ta nɩ a miisi abam na wʋnɩ amʋ yɩrɩ ŋwaanɩ. 16 Ah, a guli a ta na miisi Sɩtefanasɩ dɩ o sɔŋɔ tiinǝ dɩ, kʋ daarɩ kʋntʋ kwaga nɩ, wʋlʋ na wǝli da, a daa wʋ guli. 17 Zezi Krisi tʋŋɩ-nɩ sɩ a taa tɔɔlɩ o kwǝr-ywǝŋǝ kam mʋ a brɩ nɔɔna, sɩ o wʋ tʋŋɩ-nɩ sɩ a taa miisi nɔɔna na wʋnɩ. A na tɔɔlɩ Wɛ kwǝrǝ kam te tɩn, kʋ daɩ dɩ lʋgʋ baŋa swan mʋ a maa tɔɔlɩ-ka. A ya na tɔɔlɩ-ka dɩ lʋgʋ baŋa swan mʋ, Zezi tʋʋnɩ dɩm dagara kam baŋa nɩ tɩn ya bá ta jɩgɩ kuri kʋ paɩ nabiinǝ.
Wɛ swan na garɩ nabiinǝ swan te tɩn
18 Bɛŋwaanɩ Zezi tʋʋnɩ dɩm dagara kam baŋa nɩ tɩn taanɩ dɩm yɩ jwǝrim mʋ balʋ yigǝ na tǝrǝ dɩ Wɛ tɩn tee nɩ. Kʋ nan na yɩ dɩbam balʋ Wɛ na vrɩ lwarɩm wʋnɩ tɩn, taanɩ dɩntʋ yɩ Wɛ tɩtɩ dam mʋ dɩ dɩbam. 19 Kʋ nan maŋɩ kʋ pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ kʋ wɩ:
«Amʋ Baŋa-Wɛ wʋ́ cɔgɩ swan tiinǝ wʋbʋŋa,
yɩ a daarɩ a pa yi-pʋrɩ-nyɩna yi-pʋrʋ kʋm yáalɩ.»
20 Swan tiinǝ swan yam daa jɩgɩ kuri na? Tɔn-yeenǝ dɩ nɔɔna balʋ na ye ŋwaŋa tɩn yi-pʋrʋ kʋm jɩgɩ kuri na? Wɛ nan brɩ dɩbam nɩ lʋgʋ baŋa swan yam maama yɩ jwǝrim mʋ. 21 Wɛ swan yam ŋwaanɩ nabiinǝ bá wanɩ ba ma ba tɩtɩ swan ba lwarɩ-DƖ. Wɛ nan lɩ DƖ wʋbʋŋa sɩ DƖ tɔgɩ kwǝrǝ kalʋ dɩ́ na brɩ nɔɔna yɩ ba paɩ ka yɩ jwǝrim tɩn ŋwaanɩ mʋ, DƖ ma vrɩ balʋ na sɛ kwǝrǝ kam tɩn DƖ yagɩ. 22 Zwifǝ bam lagɩ sɩ ba na wo-kɩnkagɩla yalʋ na brɩ Wɛ dam tɩn mʋ. Grɛkɩ tiinǝ maa lagɩ sɩ ba cǝgi taanɩ dɩlʋ na wʋ́ brɩ-ba swan tɩn. 23 Kʋ nan na yɩ dɩbam, dɩ́ tɔɔlɩ Zezi Krisi wʋlʋ na tɩgɩ tʋʋn-dagarabaŋa nɩ tɩn kwǝrǝ mʋ. Kwǝrǝ kam kʋntʋ maa yɩ ta-balɔrɔ mʋ Zwifǝ bam tee nɩ, yɩ ka yɩ jwǝrim mʋ dɩ dwi-gɛ tiinǝ bam dɩ. 24 Kʋ daarɩ dɩbam balʋ Wɛ na kuri tɩn, kʋ na yɩ Zwifǝ bam naa dwi-gɛ tiinǝ dɩ, taanɩ dɩm kʋntʋ mʋ pɛ dɩ́ lwarɩ nɩ Zezi Krisi yɩ Wɛ swan yam dɩ DƖ dam tu. 25 Woŋo kʋlʋ nɔɔna na paɩ kʋ yɩ jwǝrim Wɛ tee nɩ tɩn garɩ nabiinǝ swan maama, yɩ kʋlʋ na bwǝmmǝ DƖ tee nɩ tɩn dana kʋ dwe nabiinǝ dam maama.
26 A ko-biǝ-ba, á bʋŋɩ á dɛɛn na yɩ te yɩ Wɛ laan ba DƖ kuri abam tɩn. Kʋ daɩ á zanzan yi dɛɛn mʋ pʋʋrɩ nɩnɛɛnɩ nabiinǝ na lagɩ yi-pʋrʋ kʋlʋ tɩn. Kʋ daɩ á zanzan mʋ yɩ dɩdɛɛra, naa á zanzan mʋ nuŋi nadunǝ sam. 27 Wɛ nan kuri balʋ nabiinǝ na paɩ ba yɩ jwǝǝru tɩn mʋ, sɩ DƖ ma pa cavɩɩra di swan tiinǝ. DƖ ma kuri balʋ nabiinǝ na paɩ ba yɩ nabwǝnǝ tɩn, sɩ DƖ ma pa cavɩɩra di dam tiinǝ. 28 DƖ ma daarɩ DƖ kuri balʋ nabiinǝ na gooni yɩ ba ba nɩgɩ tɩn, sɩ DƖ ma pa wǝǝnu tɩlʋ nabiinǝ na paɩ tɩ jɩgɩ kuri tɩn ji kafɛ. 29 Wɛ kuri nɔɔna bam kʋntʋ doŋ mʋ, sɩ nabiinǝ yɩ zaŋɩ ba wanɩ ba tee ba tɩtɩ DƖ yigǝ nɩ. 30 Wɛ nan mʋ pɛ abam ŋwɩ dɩ Zezi Krisi. Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ swan yalʋ Zezi na joŋi Wɛ tee nɩ tɩn laan jigi dɩbam swan. Wʋntʋ mʋ paɩ dɩ́ jɩgɩ cɩga Wɛ tee nɩ. O maa paɩ dɩ́ yɩ Wɛ nɔɔna. O ma kwe o tɩtɩ ŋwɩa o ma vrɩ dɩbam lwarɩm wʋnɩ. 31 Kʋntʋ tɩn, kʋlʋ na pʋpʋnɩ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ tɩn yɩ cɩga mʋ, dɩ kʋ na wɩ: «Wʋlʋ na lagɩ sɩ o kɩ wʋpolo tɩn, sɩ o pa kʋ taa yɩ dɩ́ Yuutu wʋm ŋwaanɩ.»