Tɔnɔ kʋlʋ
ZAN
na pʋpʋnɩ o kɩ bɩtɔ tɩn
Tɔnɔ kʋlʋ Zan na pʋpʋnɩ o kɩ bɩtɔ tɩn na brɩ dɩbam kʋlʋ tɩn mʋ tɩntʋ
Zezi kɔgɔ kʋm nakwɩ Zan daa ta mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ o pa nɔɔnʋ wʋdoŋ o yɩrɩ mʋ Gayusi.
O pʋpʋnɩ o tee Gayusi dɩ o na tɔgɩ Wɛ cɩga kam yɩ o zǝni Wɛ nɔɔna badonnǝ te tɩn ŋwaanɩ mʋ.
Zan ma daarɩ o ta nɔɔnʋ wʋdoŋ taanɩ o yɩrɩ mʋ Diyotrɛfɩ o wɩ, o wʋ kɩ lanyɩranɩ dɩ o na wʋ joŋi wʋm taanɩ yɩ o wʋ jeeri Wɛ nɔɔna bam lanyɩranɩ tɩn.
O daa ta ma daarɩ o tee nɔɔnʋ wʋdoŋ o yɩrɩ na yɩ Demɛtrisi, wʋntʋ yɩ nɔn-ŋʋm mʋ nɔɔna maama yigǝ nɩ.
Tɔnɔ kʋntʋ brɩ dɩbam sɩ dɩ́ yɩ lwǝni nɔn-balwaarʋ kikiǝ, sɩ dɩ́ taá kɩ lanyɩranɩ dɩ́ tɔgɩ Wɛ cɩga kam dɩ sono, dɩ dɩ́ na wʋ́ jeeri dɩ́ ko-biǝ lanyɩranɩ te tɩn.
1
Amʋ wʋlʋ na yɩ Zezi kɔgɔ kʋm nakwɩ tɩn mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ a pa a ciloŋ-sono Gayusi. Amʋ soe nmʋ cɩga cɩga.
A ciloŋ-sono, Wɛ wʋ́ kɩ-m lanyɩranɩ woŋo maama wʋnɩ. A loori Wɛ mʋ a pa nmʋ, sɩ n yɩra taa jɩgɩ yazurǝ, nɩ n bɩcarɩ na tɔgɩ Wɛ cwǝŋǝ kam lanyɩranɩ te tɩn. Dɩ́ ko-biǝ badaara tu ba ta nmʋ taanɩ, yɩ kʋ pa a tiini a na wʋpolo dɩ a na lwarɩ nɩ n tɔgɩ cɩga cwǝŋǝ kam lanyɩranɩ tɩn. A nan ye nɩ n sɩɩnɩ n tɔgɩ cɩga kam kʋntʋ mʋ. Kʋlʋkʋlʋ tǝrǝ kʋ na wʋ́ wanɩ kʋ pa a ja wʋpolo kʋ dwǝni a na lwarɩ nɩ a biǝ bam sɩɩnɩ ba tɔgɩ cɩga cwǝŋǝ kam tɩn.
A ciloŋ-sono, nmʋ kɩ lanyɩranɩ dɩ n na yǝni n zǝni dɩ́ ko-biǝ bam te tɩn, dɩ kʋ na maŋɩ kʋ yɩ vǝrǝ dɩ. Dɩ́ ko-biǝ bam tagɩ Zezi kɔgɔ kʋm yigǝ nɩ nmʋ na kɩ-ba lanyɩranɩ te tɩn. Kʋ lana sɩ n ta n wǝli-ba ba cwǝŋǝ kam vǝŋǝ wʋnɩ, sɩ kʋ maŋɩ dɩ Wɛ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn. Bɛŋwaanɩ nɔɔna bam kʋntʋ nuŋi sɩ ba tɔɔlɩ Zezi Krisi kwǝr-ywǝŋǝ kam mʋ. Ba nan ba joŋi kʋlʋkʋlʋ balʋ na ba tɔgɩ Zezi cɩga kam tɩn jɩŋa nɩ. Kʋntʋ ŋwaanɩ kʋ maŋɩ sɩ dɩbam mʋ zǝni nɔɔna bam kʋntʋ dwi sɩ ba wanɩ ba tʋŋɩ, sɩ kʋ brɩ nɩ dɩbam dɩ tɔgɩ dɩ́ tʋŋɩ Wɛ cɩga kam ŋwaanɩ.
Amʋ dɛɛn pʋpʋnɩ tɔnɔ a pa abam Zezi kɔgɔ kʋm. Diyotrɛfɩ wʋlʋ nan na lagɩ sɩ o taa yɩ á yigǝ tu tɩn ba lagɩ sɩ o joŋi kʋlʋ dɩbam na tɛ tɩn. 10 Kʋntʋ ŋwaanɩ, a na tu abam te, aá ta wo-balwaarʋ tɩlʋ maama o na kɩ tɩn á maama yigǝ nɩ jaja. Wʋntʋ yǝni o ŋɔɔnɩ ta-balwaarʋ mʋ o paɩ dɩbam. Kʋntʋ nan ta ba poli o wʋ. Kʋlʋ na wǝli da tɩn, o yǝni o ba sɛ sɩ o jeeri dɩ́ ko-biǝ bam lanyɩranɩ, yɩ o daarɩ o cǝŋi balʋ na lagɩ sɩ ba jeeri-ba lanyɩranɩ tɩn dɩ, yɩ o ta zǝli-ba Zezi kɔgɔ kʋm wʋnɩ.
11 A ciloŋ-sono, yɩ sɛ n lwǝni nɔn-balwaarʋ kikiǝ, nmʋ za n kwaanɩ n ta n kɩ lanyɩranɩ. Wʋlʋ maama na kɩ lanyɩranɩ tɩn yɩ Wɛ nɔɔnʋ mʋ. Wʋlʋ nan na kɩ kǝm-balwaarʋ tɩn ta wʋ lwarɩ Wɛ. 12 Kʋ nan na yɩ Demɛtrisi, nɔɔna maama tɛ o na yɩ nɔn-ŋʋm te tɩn, yɩ o na tɔgɩ cɩga kam te tɩn dɩ brɩ nɩ o yɩ nɔn-ŋʋm mʋ. Dɩbam dɩ nan brɩ nɩ kʋ yɩ cɩga mʋ, yɩ abam ye nɩ dɩ́ na tɛ kʋlʋ tɩn sɩɩnɩ kʋ yɩ cɩga mʋ.
13 A ya jɩgɩ wǝǝnu zanzan sɩ a ta a brɩ abam. A nan ba lagɩ sɩ a pʋpʋnɩ a kɩ tɔnɔ nɩ. 14 A nan bʋŋɩ sɩ aá ba abam te lele, sɩ dɩ́ laan ŋɔɔnɩ daanɩ jaja.
15 Wɛ wʋ́ pa-m yazurǝ.
Nmʋ cilonnǝ balʋ na wʋ yo seeni tɩn maama jɔɔnɩ nmʋ. N dɩ jɔɔnɩ dɩ́ cilonnǝ bam dɩdʋa dɩdʋa ba na wʋ nmʋ tee nɩ tɩn n pa dɩbam.