Tɔnɔ kʋlʋ Pooli na pʋpʋnɩ o pa
EFƐƐZƖ TIINƎ tɩn
Tɔnɔ kʋlʋ Pooli na pʋpʋnɩ o pa Efɛɛzɩ tiinǝ tɩn na brɩ dɩbam kʋlʋ tɩn mʋ tɩntʋ
Pooli dɛɛn pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ o pa Wɛ nɔɔna balʋ na wʋ Efɛɛzɩ nɩ tɩn mʋ. O pʋpʋnɩ o brɩ Wɛ cɩga kam mʋ, sɩ kʋ zǝni Wɛ nɔɔna bam maama. O na pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋm maŋa kalʋ tɩn, o wʋ pɩɩna digǝ nɩ mʋ.
Pooli pʋpʋnɩ o brɩ nɩ, kʋ loori Wɛ na wʋ́ kɩ lʋgʋ tɩn, DƖ maŋɩ DƖ lɩ wʋbʋŋa sɩ DƖ pa Zezi Krisi mʋ taa yɩ wǝǝnu tɩlʋ maama na wʋ wɛyuu nɩ dɩ tɩga baŋa nɩ tɩn Yuutu (Efɛɛzɩ 1:10).
Pooli dɛ yigǝ o kɩ Wɛ le dɩ wo-ŋʋnnʋ tɩlʋ maama DƖ na pɛ dɩbam DƖ Bu Zezi Krisi ŋwaanɩ tɩn. O ma brɩ Wɛ na kuri DƖ nɔɔna yɩ DƖ yagɩ ba lwarɩm DƖ ma cɛ-ba DƖ pa ba ji DƖ biǝ Zezi tʋʋnɩ dɩm ŋwaanɩ te tɩn. Kʋntʋ, balʋ maama na kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi tɩn, kʋ na yɩ Zwifǝ dɩ dwi-gɛ tiinǝ dɩ, ba laan jigi dwi dɩdʋa mʋ (pɔɔrɩm 1-3).
O ma daarɩ o loori balʋ maama na sɛ Zezi tɩn, sɩ ba taa ŋwɩ kʋ maŋɩ dɩ ŋwɩ-dʋŋa kalʋ Wɛ na pɛ-ba tɩn. Bɛŋwaanɩ, Wɛ na vrɩ DƖ nɔɔna lwarɩm dɩ tʋʋnɩ wʋnɩ tɩn, kʋ yɩ zaanɩ mʋ, ba na kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi Krisi tɩn ŋwaanɩ. Kʋ daarɩ, ba nan maŋɩ sɩ ba taa kɩ DƖ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn ba ŋwɩa maama wʋnɩ, kʋ na yɩ baara dɩ ba kaana laŋa nɩ, kʋ na yɩ kwǝ dɩ ba biǝ laŋa nɩ, kʋ na yɩ nɔɔna dɩ ba yum tiinǝ laŋa nɩ (pɔɔrɩm 4-6).
Pooli kwe wǝǝnu tɩtɔ nyɩnyʋgʋ mʋ o ma maŋɩ o brɩ Wɛ nɔɔna na yɩ dwi dɩdʋa te tɩn:
- Dayigǝ woŋo, o brɩ nɩ Zezi nɔɔna bam nyɩ dɩ nɔɔnʋ yɩra mʋ te, yɩ Zezi laan nyɩ dɩ yɩra yam yuu (1:22-23).
- Bɩle woŋo, o brɩ nɩ Zezi nɔɔna bam nyɩ dɩ digǝ mʋ te, yɩ Zezi nyɩ dɩ kandwɛ dɩlʋ na paɩ digǝ kam zɩga lana tɩn (2:20-22).
- Bɩtɔ woŋo, o ma brɩ nɩ Zezi nɔɔna bam nyɩ dɩ kaanɩ mʋ te, yɩ Zezi laan nyɩ dɩ o barʋ (5:21-33).
1
Amʋ Pooli wʋlʋ Wɛ na kuri dɩ DƖ tɩtɩ wʋbʋŋa sɩ a taa yɩ Zezi Krisi tɩntʋŋnʋ tɩn mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ. A pʋpʋnɩ sɩ a pa abam balʋ na yɩ Wɛ nɔɔna yɩ á zʋʋrɩ Efɛɛzɩ nɩ tɩn, abam balʋ na kɩ á wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi Krisi tɩn.
Dɩ́ Ko Wɛ dɩ dɩ́ Yuutu Zezi Krisi wʋ́ pa abam yazurǝ dɩ yu-yoŋo.
Wɛ na zǝni DƖ biǝ te tɩn
Dɩ́ zuli-na Wɛ dɩlʋ na yɩ dɩ́ Yuutu Zezi Krisi Ko tɩn. Dɩbam na ŋwɩ dɩ Zezi Krisi tɩn mʋ pɛ Wɛ kɩ dɩbam lanyɩranɩ. DƖ ma pa dɩbam wo-ŋʋnnʋ tɩlʋ maama na yɩ DƖ Joro kʋm nyɩm yɩ tɩ nuŋi DƖ sɔŋɔ kʋm nɩ tɩn. Kʋ na loori sɩ Wɛ kɩ lʋgʋ baŋa tɩn, DƖ maŋɩ DƖ da yigǝ DƖ kuri dɩbam mʋ sɩ dɩ́ taá yɩ DƖ nɔɔna Zezi Krisi ŋwaanɩ, sɩ dɩ́ taá jɩgɩ wʋ-poŋo DƖ yigǝ nɩ, sɩ dɩ́ yɩ tusi. Wɛ na soe dɩbam tɩn ŋwaanɩ mʋ DƖ wuuri DƖ kɩ DƖ wʋbʋŋa nɩ, sɩ DƖ pa dɩ́ tɔgɩ dɩ́ ji DƖ biǝ Zezi Krisi ŋwaanɩ. Kʋntʋ, dɩ́ zuli-na Wɛ, DƖ pɛɛrɩ dɩm na yɩ kamunu yɩ dɩ ba jɩgɩ doŋ tɩn ŋwaanɩ. DƖ kwe-dɩ DƖ pa dɩbam zaanɩ, DƖ Bu-sono Zezi na vrɩ dɩbam lwarɩm wʋnɩ tɩn ŋwaanɩ mʋ.
Kʋ yɩ Zezi Krisi na tɩga yɩ o jana nuŋi tɩn ŋwaanɩ mʋ o mɛ o ŋwɩ dɩ́ lwarɩm dɩm jɩnɩ, sɩ kʋ pa Wɛ yagɩ dɩ́ lwarɩm DƖ ma cɛ dɩbam. Mʋ Wɛ na kɩ te DƖ brɩ DƖ zaanɩ dɩm na tiini dɩ dagɩ te, yɩ DƖ ma-dɩ DƖ zǝni dɩbam kʋ ja gaalɩ. DƖ ma pa dɩ́ na swan dwi maama dɩ wʋbʋŋ-ŋʋna lanyɩranɩ. DƖ ma pa dɩ́ lwarɩ DƖ cɩga kalʋ dɛɛn na sǝgi tɩn. Mʋ woŋo kʋlʋ DƖ na maŋɩ DƖ lɩ wʋbʋŋa sɩ DƖ tɔgɩ Zezi Krisi ŋwaanɩ DƖ kɩ tɩn. 10 Wɛ nan bʋŋɩ sɩ, maŋa kam DƖ na lagɩ tɩn na yi ka ti, DƖ wʋ́ pa DƖ wʋbʋŋa sɩɩnɩ ya kɩ, sɩ wǝǝnu maama la daanɩ sɩ Zezi Krisi taa yɩ tɩ yuutu, kʋ na yɩ wǝǝnu tɩlʋ na wʋ wɛyuu nɩ dɩ tɩga baŋa nɩ tɩn maama.
11 Kʋ yɩ Zezi Krisi ŋwaanɩ mʋ Wɛ kuri dɩbam sɩ dɩ́ taá yɩ DƖ nɔɔna. Kʋntʋ mʋ yɩ kʋlʋ Wɛ na maŋɩ DƖ kɩ DƖ wʋbʋŋa nɩ sɩ DƖ kɩ DƖ pa dɩbam tɩn. Dɩntʋ mʋ yɩ dɩlʋ na paɩ wǝǝnu maama sɩɩnɩ tɩ kɩ yɩ tɩ tɔgɩ DƖ wʋbʋŋa na lagɩ te tɩn. 12 Kʋ nan yɩ dɩbam balʋ na dɛ yigǝ dɩ́ jɩgɩ tɩɩna dɩ Zezi Krisi tɩn mʋ Wɛ dɛɛn kuri, sɩ dɩ́ taá ŋwɩ te na wʋ́ pa DƖ na zulǝ DƖ zaanɩ kamunu kʋm ŋwaanɩ tɩn. 13 Kʋntʋ, abam balʋ dɩ laan na tu á sɛ Wɛ cɩga kam tɩn, abam ni Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kalʋ na pɛ á na vrɩm lwarɩm wʋnɩ tɩn, yɩ á kɩ á wʋ-dɩdʋa dɩ Zezi Krisi. Á na ŋwɩ dɩd-o kʋntʋ tɩn, Wɛ ma kɩ DƖ Joro kʋm á bɩcara nɩ, nɩnɛɛnɩ DƖ na maŋɩ DƖ go ni sɩ DƖ kɩ te tɩn, sɩ kʋ taa yɩ nyɩnyʋgʋ kʋlʋ na brɩ nɩ á yɩ DƖ nɔɔna tɩn. 14 Wɛ na pɛ dɩbam DƖ Joro kʋm tɩn, kʋ pɛ dɩ́ lwarɩ nɩ dɩ́ laan wʋ́ ba dɩ́ na wo-laarʋ tɩlʋ maama Wɛ na bʋŋɩ sɩ DƖ pa dɩbam tɩn, sɩ dɩ́ taá cǝgi sɩ kʋ vu kʋ yi maŋa kam Wɛ na wʋ́ ba DƖ joŋi dɩbam balʋ maama na yɩ DƖ nɔɔna tɩn, yɩ kʋ maama wʋ́ pa Wɛ na zulǝ zanzan.
Pooli na loori Wɛ o pa Efɛɛzɩ tiinǝ te tɩn
15 Wɛ na kɩ te maama DƖ pa abam tɩn ŋwaanɩ mʋ, a kɩ DƖ le abam ŋwaanɩ maŋa maama. A ni abam ŋwa nɩ á tɔgɩ dɩ́ Yuutu Zezi dɩ á wʋ-dɩdʋa, yɩ á kwǝri á soe Wɛ nɔɔna bam maama. 16 Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ a yǝni a kɩ Wɛ le, yɩ a kwǝri a loori-DƖ a pa abam. 17 A loori dɩ́ Yuutu Zezi Krisi Ko Wɛ dɩlʋ na jɩgɩ paarɩ-zulǝ tɩn, sɩ DƖ pa DƖ Joro kʋm zǝni abam sɩ á taá jɩgɩ wʋbʋŋ-ŋʋna, sɩ DƖ vɩɩrɩ abam sɩ á wanɩ á lwarɩ DƖ na yɩ wʋlʋ tɩn. 18 Amʋ loori Wɛ sɩ DƖ pa á wʋ vɩɩrɩ, sɩ á wanɩ á lwarɩ DƖ na kuri abam sɩ á taá jɩgɩ tɩɩna yalʋ DƖ tee nɩ tɩn, sɩ á daarɩ á lwarɩ DƖ wo-laarʋ tɩm na tiini tɩ daga yɩ tɩ ba jɩgɩ doŋ te. DƖ tiŋi-tɩ sɩ DƖ ba DƖ kwe DƖ pa balʋ na yɩ DƖ nɔɔna tɩn mʋ. 19 Amʋ ta loori Wɛ sɩ DƖ pa á lwarɩ DƖ dam dɩm na daga dɩ ja gaalɩ te, yɩ DƖ ma-dɩ DƖ zǝni dɩbam balʋ maama na sɛ-DƖ tɩn. DƖ dam-fɔrɔ kʋm kʋntʋ mʋ DƖ mɛ DƖ tʋŋɩ tɩtʋŋ-kamunǝ yam. 20 Dam dɩm kʋntʋ mʋ DƖ mɛ DƖ bi Zezi Krisi DƖ pa o yagɩ tʋʋnɩ, yɩ DƖ daarɩ DƖ ma-dɩ DƖ zǝŋ-o DƖ pa o jǝni DƖ jazɩm nɩ DƖ sɔŋɔ nɩ. 21 Kʋntʋ, Zezi Krisi laan mʋ te wǝǝnu tɩlʋ maama na jɩgɩ dam nabiinǝ baŋa nɩ tɩn. Kʋ na yɩ pwa dɩ dɩdɛɛra maama dɩ wɔnɔ tiinǝ maama, o dam dɩm dwe tɩ maama. Kʋ na yɩ zɩm wǝǝnu tɩm dam, naa jwa wǝǝnu tɩlʋ na lagɩ tɩ ba tɩn dɩ, Zezi yɩrɩ dɩm mʋ dwe yɩra yalʋ maama ba na bǝ tɩn. 22 Wɛ ma kwe wǝǝnu maama DƖ kɩ Zezi Krisi dam kuri nɩ, yɩ DƖ daarɩ DƖ tiŋ-o sɩ o taa yɩ o nɔn-kɔgɔ kʋm yuutu, sɩ o taa te woŋo maama. 23 Zezi kɔgɔ kʋm mʋ nyɩ dɩ o yɩra yam, kʋ yɩ wʋntʋ mʋ ŋwɩ ba wʋnɩ, yɩ wʋntʋ mʋ paɩ woŋo maama wʋra wɛyuu dɩ tɩga baŋa je maama nɩ.