3
Zezi dwe Moyisi
A ko-biǝ-ba, abam yɩ Wɛ nɔɔna mʋ. DƖ ma bǝŋi abam sɩ á tɔgɩ á na ywǝǝni DƖ sɔŋɔ nɩ. Nan lwarɩ-na nɩ Zezi mʋ yɩ wʋlʋ Wɛ na tʋŋɩ, sɩ o ba o ji DƖ kaanɩm yuutu dɩbam Wɛ cwǝŋǝ tɔgɩm dɩm ŋwaanɩ. Wɛ mʋ pɛ-o tɩtʋŋɩ dɩm kʋntʋ. O maa tʋŋɩ o pa Wɛ dɩ cɩga. Kʋ nan yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ Moyisi dɩ dɛɛn na nii Wɛ nɔɔna bam baŋa nɩ dɩ cɩga te tɩn. Zezi nan sɩɩnɩ o maŋɩ sɩ o na zulǝ o dwǝni Moyisi, bɛŋwaanɩ nɔɔnʋ wʋlʋ na lɔgɩ sɔŋɔ tɩn mʋ na zulǝ o dwe sɔŋɔ kʋm tɩtɩ. Sɔŋɔ nan tǝrǝ yɩ kʋ daɩ nɔɔnʋ mʋ lɔgɩ-kʋ. Wɛ nan mʋ yɩ wʋlʋ na kɩ woŋo maama tɩn. Moyisi dɛɛn yɩ tɩntʋŋnʋ mʋ, yɩ o tʋŋɩ dɩ cɩga Wɛ nɔɔna bam ŋwaanɩ. O ma da yigǝ o brɩ-ba Wɛ cɩga kalʋ na wʋ́ ba ka lwarɩ jaja tɩn. Kʋ daarɩ Zezi Krisi mʋ yɩ sɔŋɔ kʋm tɩtɩ bu cɩga cɩga, yɩ o te sɔŋɔ kʋm. Dɩbam mʋ yɩ sɔŋɔ kʋm kʋntʋ, dɩ dɩ́ na zɩgɩ kǝŋkǝŋ dɩ pu-dɩa yɩ dɩ́ brɩ dɩ wʋpolo nɩ dɩ́ jɩgɩ tɩɩna Wɛ tee nɩ.
Wɛ na wʋ́ pa DƖ nɔɔna bam siun te tɩn
Kʋntʋ ŋwaanɩ sɛ-na Wɛ Joro kʋm na tagɩ te kʋ wɩ:
«Abam zɩm na ni Wɛ kwǝrǝ kam,
á yɩ zaŋɩ á digili á bɩcara,
nɩ á nabaara bam dɛɛn na vɩn Wɛ ni,
yɩ ba kwǝri ba maŋɩ-DƖ ba nii te maŋa kalʋ ba na wʋ kagʋa kam wʋnɩ tɩn.»
Wɛ maa wɩ:
«Abam nabaara bam dɛɛn nɛ amʋ na kɩ kʋlʋ maama dɩ ba bɩna fiinna tɩn,
yɩ ba daa ta tiini ba kwaanɩ ba maŋɩ amʋ sɩ ba nii.
10 Kʋntʋ ŋwaanɩ mʋ amʋ banɩ zaŋɩ dɩ nɔɔna bam kʋntʋ,
yɩ a ta a wɩ:
‹Kʋ yɩ ba paalɩ ba ywǝri mʋ maŋa maama,
yɩ ba vɩn sɩ ba tɔgɩ amʋ cwe sɩm.›
11 Amʋ ban-zɔŋɔ kʋm ma pa a ta a du dɩ ba a wɩ:
‹Amʋ brɩ a bá pa-ba cwǝŋǝ sɩ ba zʋ amʋ woro kʋm wʋ ba na siun.› »
12 A ko-biǝ-ba, cʋ-na á tɩtɩ sɩ abam wʋlʋwʋlʋ yɩ taá jɩgɩ wʋbʋŋ-lwaanʋ o bɩcarɩ nɩ, sɩ kʋ pa o yɩ kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Ŋwɩa Tu Wɛ, sɩ o daarɩ o yagɩ Wɛ cwǝŋǝ tɔgɩm. 13 Nan taá zǝni-na daanɩ maŋa maama, sɩ kʋ pa á taá jɩgɩ pu-dɩa, nɩ Wɛ kwǝrǝ kam ta na ŋɔɔnɩ dɩ dɩbam zɩm te tɩn, sɩ abam wʋlʋwʋlʋ yɩ pa lwarɩm gan-o sɩ o pa o bɩcarɩ digili dɩ Wɛ. 14 Dɩbam nan tɔgɩ dɩ Zezi Krisi dɩ́ ji Wɛ biǝ mʋ, dɩ dɩ́ na zɩgɩ kǝŋkǝŋ, nɩ dɩ́ na puli dɩ́ kɩ dɩ́ wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ te tɩn, sɩ kʋ vu kʋ yi kweelim.
15 Kʋ yɩ nɩ Wɛ tɔnɔ kʋm na tagɩ te kʋ wɩ:
«Abam zɩm na ni Wɛ kwǝrǝ kam,
á yɩ zaŋɩ á digili á bɩcara,
nɩ á nabaara bam dɛɛn na vɩn Wɛ ni te tɩn.»
16 Balʋ dɛɛn na ni Wɛ kwǝrǝ kam yɩ ba vɩn DƖ ni tɩn yɩ bra mʋ? Ba yɩ balʋ maama Moyisi dɛɛn na tɔgɩ ba yigǝ o ja-ba o nuŋi Ezipi tɩʋ kʋm wʋnɩ tɩn mʋ. 17 Wɛ banɩ dɛɛn zaŋɩ dɩ bra mʋ bɩna fiinna tɩn? Kʋ yɩ nɔɔna balʋ na kɩ lwarɩm kagʋa kam wʋnɩ yɩ Wɛ pa ba tɩ da tɩn mʋ. 18 Wɛ na dugi DƖ wɩ, dɩntʋ brɩ DƖ bá pa-ba cwǝŋǝ sɩ ba zʋ DƖ woro kʋm wʋ ba na siun tɩn, kʋ yɩ bra mʋ DƖ tɛa? Kʋ yɩ balʋ na wʋ sɛ DƖ ni tɩn mʋ.
19 Kʋntʋ mʋ pɛ dɩ́ lwarɩ nɩ, Wɛ na wʋ pɛ-ba cwǝŋǝ sɩ ba zʋ DƖ woro kʋm wʋ tɩn, kʋ yɩ ba na wʋ kɩ ba wʋ-dɩdʋa dɩ DƖ tɩn ŋwaanɩ mʋ.