Tɔnɔ kʋlʋ
ZAKƖ
na pʋpʋnɩ tɩn
Tɔnɔ kʋlʋ Zakɩ na pʋpʋnɩ tɩn na brɩ dɩbam kʋlʋ tɩn mʋ tɩntʋ
Dɩ́ bʋŋɩ nɩ kʋ yɩ Zakɩ wʋlʋ na yɩ Zezi nyaanɩ tɩn mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ. O dɛɛn pʋpʋnɩ o pa Wɛ nɔɔna balʋ maama na jagɩ lʋgʋ baŋa nɩ tɩn mʋ, o ma brɩ-ba ba na maŋɩ sɩ ba taa ŋwɩ te maŋa maama wʋnɩ tɩn.
Zakɩ ŋɔɔnɩ wǝǝnu dwi tǝri tǝri taanɩ mʋ:
kʋ na yɩ nadunni dɩ yinigǝ woŋo,
naa kʋ na yɩ maŋɩm na yi dɩbam woŋo.
O brɩ nɩ dɩ́ na wɩ dɩ́ tɔgɩ Wɛ, kʋ maŋɩ sɩ dɩ́ kɩ Wɛ taanɩ dɩm na brɩ dɩbam sɩ dɩ́ kɩ te tɩn mʋ (pɔɔrɩm 1).
O ma brɩ nɩ kʋ wʋ maŋɩ sɩ dɩ́ kuri nɔɔna daanɩ, yɩ o brɩ nɩ wʋ-dɩdʋa dɩ kǝm-laarʋ tɔgɩ daanɩ mʋ (pɔɔrɩm 2).
O wɩ dɩ́ taá cʋ dɩ́ tɩtɩ dɩ dɩ́ ni-taanɩ, yɩ o brɩ dɩbam swan cɩga cɩga na yɩ te tɩn (pɔɔrɩm 3).
O laan ma kaanɩ balʋ na magɩ kantɔgɔ tɩn, dɩ wo-swǝn-nyɩna, dɩ balʋ na co daanɩ tɩn, dɩ balʋ na kɩ kamunni, dɩ balʋ na yɩ nadunǝ tɩn (Zakɩ 4:1—5:6).
Tɔnɔ kʋm kweelim jǝgǝ nɩ, o kwe Wɛ nɔɔna sɩ ba taa jɩgɩ wʋ-zuru sɩ ba taa warɩ Wɛ, kʋ na yɩ cam, naa kʋ na yɩ wʋpolo, naa kʋ na yɩ yawɩɩrʋ maŋa nɩ dɩ (Zakɩ 5:7-20).
Zakɩ tɔnɔ kʋm brɩ nɩ, n na sɩɩnɩ n kɩ n wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ n tɩtʋŋa maama dɩ brɩ kʋntʋ mʋ, yɩ «nɔɔnʋ na wɩ o kɩ o wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ yɩ o ba kɩ kǝm-laarʋ, kʋ yɩ kafɛ mʋ» (Zakɩ 2:26).
1
Amʋ Zakɩ wʋlʋ na yɩ Wɛ tɩntʋŋnʋ dɩ dɩbam Yuutu Zezi Krisi tɩntʋŋnʋ tɩn mʋ pʋpʋnɩ tɔnɔ kʋntʋ. A jɔɔnɩ abam balʋ maama na yɩ Wɛ nɔɔna yɩ á jagɩ á wʋ lʋgʋ baŋa je maama nɩ tɩn.
Dɩ́ na maŋɩ sɩ dɩ́ taá jɩgɩ wʋpolo dɩ Wɛ te tɩn
2-3 A ko-biǝ-ba, maŋa kalʋ maama cam na tu abam baŋa tɩn, sɩ á taá jɩgɩ-na wʋpolo lanyɩranɩ, bɛŋwaanɩ abam ye nɩ yaara dwi tǝri tǝri na tui abam te, kʋ yɩ sɩ ya maŋɩ abam mʋ ya nii á na kɩ á wʋ-dɩdʋa dɩ Wɛ te tɩn. Kʋntʋ kwaga nɩ, kʋ laan wʋ́ pa á taá zɩgɩ kǝŋkǝŋ dɩ pu-dɩa. Kwaanɩ-na á tiini á zɩgɩ kǝŋkǝŋ dɩ pu-dɩa sɩ á yɩ joori kwaga, sɩ kʋ laan wʋ́ pa á ji nɔn-ŋʋna yɩ á wʋbʋŋa bɩ fasɩ dɩ Wɛ tɔgɩm, sɩ á yɩ ga kʋlʋkʋlʋ.
Abam wʋlʋ maama nan na yǝri kʋlʋ na lana sɩ o kɩ tɩn, kʋntʋ tu maŋɩ sɩ o loori swan mʋ Wɛ tee nɩ. Wɛ yǝni DƖ paɩ nɔɔna maama dɩ wʋpolo mʋ, yɩ DƖ ba vɩn nɔɔn-nɔɔnʋ. Nmʋ na loori swan DƖ tee nɩ, DƖ wʋ́ pa-m. Nmʋ nan na loori woŋo Wɛ tee nɩ, sɩ n ta n kɩ n wʋ-dɩdʋa nɩ nń na-kʋ. Yɩ ta n jɩgɩ bʋbwɛa kʋ baŋa nɩ, bɛŋwaanɩ bʋbwɛa tu nyɩ nɩ viu na fuli na kʋ pa ba ve yigǝ dɩ kwaga te tɩn mʋ. 7-8 Kʋntʋ tu jɩgɩ wʋrʋ tɩle mʋ, yɩ o za o wʋbʋŋa dɩ kʋlʋ maama o na bʋŋɩ sɩ o kɩ tɩn. Nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ doŋ yɩ taa bʋŋɩ nɩ oó na woŋo dɩ́ Yuutu wʋm tee nɩ.
Yinigǝ tiinǝ dɩ nadunǝ na maŋɩ sɩ ba taa kɩ te tɩn
Nmʋ wʋlʋ na tɔgɩ Zezi yɩ yinigǝ jɩgɩ-m tɩn, sɩ n ta n jɩgɩ wʋpolo dɩ Wɛ na pɛ n jɩgɩ yɩrɩ DƖ tee nɩ tɩn ŋwaanɩ. 10 Nmʋ wʋlʋ nan na yɩ nadum tɩn, sɩ n dɩ ta n jɩgɩ wʋpolo dɩ Wɛ na pɛ n tu n tɩtɩ DƖ tee nɩ tɩn ŋwaanɩ. Nabiinǝ ba daanɩ yɩ ba tʋa, ba na maŋɩ ba yɩ nadunǝ te dɩ. Kʋ nyɩ nɩ gaarʋ na kɩ punnu yɩ tɩ lamma te tɩn mʋ. 11 Wɩa nan na bɩga, tɩ wʋ́ kwaarɩ mʋ tɩ siiri tɩ tɩ, yɩ tɩ lam dɩm je. Kʋ nan yɩ bɩdwɩ mʋ dɩ nadunǝ na wʋ́ ba ba tɩ ba jɩjɩgɩrʋ tɩm lagɩm wʋnɩ te tɩn.
Kʋlʋ na maŋɩ nɔɔna sɩ ba kɩ lwarɩm tɩn
12 Nɔɔnʋ wʋlʋ na wʋ cam wʋnɩ yɩ o zɩgɩ kǝŋkǝŋ dɩ pu-dɩa sɩ kʋ vu kʋ yi kweelim tɩn mʋ jɩgɩ yu-yoŋo. Bɛŋwaanɩ, cam dɩm na kɛ, o laan wʋ́ na pɛɛrɩ dɩlʋ na yɩ ŋwɩa cɩga cɩga tɩn Wɛ tee nɩ. Ŋwɩa kam kʋntʋ mʋ Wɛ goni ni sɩ DƖ pa balʋ maama na so-DƖ tɩn.
13 Nɔɔnʋ na nɛ maŋɩm, o yɩ zaŋɩ o ta nɩ Wɛ mʋ maŋ-o, sɩ kʋlʋkʋlʋ tǝrǝ kʋ na wʋ́ wanɩ kʋ maŋɩ Wɛ sɩ DƖ tusi, yɩ Wɛ tɩtɩ bá maŋɩ nɔɔnʋ sɩ o tusi. 14 Woŋo kʋlʋ na maŋɩ nɔɔnʋ tɩn yɩ o tɩtɩ wʋbʋŋa mʋ. Yantʋ mʋ paɩ o fra zʋʋrɩ wo-balwaarʋ, yɩ ya gan-o ya paɩ o tʋɩ cɩgɩrʋ wʋnɩ. 15 Nmʋ na sɛ n tɔgɩ n wʋbʋŋ-balwaarʋ tɩm, tɩ laan wʋ́ pa n kɩ wo-lwaanʋ mʋ, yɩ wo-lwaanʋ tɩm na puli tɩ daga, tɩ laan wʋ́ ja-m tɩ zʋ tʋʋnɩ wʋnɩ mʋ.
16 A ko-bu-sonnu-ba, á yɩ zaŋɩ á ganɩ á tɩtɩ. 17 Pɛɛrɩ dɩlʋ maama na lana dɩ wǝǝnu tɩlʋ na maŋɩ fasɩ tɩn nuŋi dɩ́ Ko Wɛ tee nɩ mʋ. Dɩntʋ mʋ kɩ wǝǝnu tɩlʋ maama na wʋ wɛyuu nɩ yɩ tɩ paɩ pooni tɩn. Wǝǝnu tɩm kʋntʋ mʋ yǝni tɩ waɩ tɩ pipiri wɩa dɩ tɩtɩɩ. Wɛ nan ba jɩgɩ lim dɩ fɩnfɩɩn dɩ, DƖ ba lǝni nɩ tɩntʋ wǝǝnu tɩm te. 18 Wɛ tɩtɩ mʋ lɩ wʋbʋŋa DƖ tɔgɩ DƖ cɩga kwǝr-ywǝŋǝ kam ŋwaanɩ DƖ pa dɩ́ na DƖ ŋwɩ-dʋŋa kam, sɩ dɩ́ taá yɩ balʋ na yɩ dayigǝ tiinǝ wǝǝnu tɩlʋ maama DƖ na kɩ tɩn wʋnɩ.
Dɩ́ maŋɩ sɩ dɩ́ kɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam na wɩ dɩ́ kɩ te tɩn mʋ
19 A ko-bu-sonnu-ba, á ye nɩ a na tɛ kʋlʋ dɩ abam tɩn yɩ cɩga mʋ. Nɔɔnʋ maama maŋɩ sɩ o zuri o yɩra mʋ o taa cǝgi o doŋ taanɩ, sɩ o yɩ taa garɩ o lǝrǝ. O maŋɩ sɩ o ja o banɩ mʋ. 20 Bɛŋwaanɩ nɔɔnʋ wʋlʋ bam na zaŋɩ tɩn bá wanɩ o kɩ wo-laarʋ tɩlʋ na sui Wɛ wʋ tɩn.
21 Kʋntʋ ŋwaanɩ, lɩ-na wo-digiru tɩlʋ maama na wʋ á wʋnɩ tɩn á yagɩ, sɩ á cɩ á tɩtɩ dɩ tɩtʋŋ-balwaarʋ dwi maama kǝm. Wɛ maŋɩ DƖ kwe DƖ taanɩ dɩm DƖ kɩ abam bɩcara nɩ. Nan tu-na á tɩtɩ á sɛ-dɩ lanyɩranɩ, sɩ dɩ wʋ́ wanɩ dɩ vrɩ abam dɩ yagɩ.
22-23 Á nan taá kɩ-na Wɛ taanɩ dɩm na wɩ te tɩn, sɩ kʋ ta daɩ cǝgim yɩranɩ. Nɔɔnʋ na cǝgi Wɛ taanɩ dɩm yɩ o ba kɩ dɩ na brɩ te tɩn, o ganɩ o tɩtɩ mʋ. O nyɩ nɩ nɔɔnʋ na kwe niu o ma nii o tɩtɩ te tɩn mʋ. 24 O na nii o yibiyǝ na yɩ te tɩn yɩ o laan viiri, o da swe o yibiyǝ kam na yɩ te tɩn. 25 Kʋ nan na yɩ Wɛ taanɩ dɩm, dɩntʋ lana fasɩ yɩ dɩ waɩ dɩ joŋi nɔɔna dɩ pa ba na ba tɩtɩ. Nɔɔnʋ na zaasɩ-dɩ yɩ o jɩgɩ-dɩ o yuu nɩ maŋa maama, o bá ta nyɩ dɩ wʋlʋ na garɩ o swe cɩga kalʋ o na lwarɩ tɩn. Kʋntʋ tu yɩ wʋlʋ na sɩɩnɩ o kɩ Wɛ cɩga kam na brɩ te tɩn mʋ, yɩ oó na wʋpolo lanyɩranɩ o tɩtʋŋa maama baŋa nɩ.
26 Abam wʋlʋ na bʋŋɩ nɩ o tɔgɩ Wɛ yɩ o warɩ o ni-taanɩ o ja, kʋntʋ tu ganɩ o tɩtɩ mʋ yɩ o Wɛ tɔgɩm dɩm yɩ kafɛ mʋ. 27 Dɩ́ Ko Wɛ nan na lagɩ sɩ dɩ́ sɛ-DƖ te tɩn mʋ yɩ sɩ dɩ́ taá zǝni bɩtara dɩ kadǝnǝ balʋ na yaarɩ tɩn, sɩ dɩ́ kwaanɩ dɩ́ cɩ dɩ́ tɩtɩ dɩ lʋgʋ baŋa wo-yɔɔrʋ tɩm. Wɛ tɔgɩm dɩm kʋntʋ doŋ mʋ tiini kʋ lamma yɩ tusim tǝri kʋ wʋnɩ.